Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Niższy ZUS dla małej działalności gospodarczej od 1 stycznia 2019 r. - rozmowa z Jadwigš Emilewicz

Jadwiga Emilewicz
Ministerstwo Rozwoju
Spodziewamy się, że po wakacjach ruszy proces legislacyjny ustawy o małej działalnoœci gospodarczej. Chcielibyœmy, by zakończył się on do końca 2017 r. Wówczas przedsiębiorcy płaciliby obniżone składki od 1 stycznia 2019 r - powiedziała PAP wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jakie sš główne założenia projektu "Mała firma - mały ZUS"?

Jadwiga Emilewicz: Ustawa o tzw. małej działalnoœci gospodarczej, czyli de facto ustawa o składkach na ubezpieczenie społeczne dedykowana jest tym przedsiębiorcom, których przychody nie przekraczajš trzydziestokrotnoœci minimalnego wynagrodzenia rocznego. Mówimy zatem o kwocie ok. 60 tys. zł rocznie lub o 5 tys. zł miesięcznie. Chodzi więc o zmniejszenie obcišżenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. Ustawa ta wišże się z pakietem "100 zmian dla firm".

Kto zyska na tym rozwišzaniu?

Obliczamy, że mogłoby z niego skorzystać ok. 200 tys. firm. Takie rozwišzanie będzie istotne na przykład dla przedsiębiorców, którzy teraz korzystajš z ulgi dla rozpoczynajšcych działalnoœć gospodarczš, czyli przez pierwsze 24 miesišce prowadzenia firmy przedsiębiorcy odprowadzajš niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Po dwóch latach natomiast, gdy kończy się okres preferencyjny, takie podmioty nierzadko znikajš nam z systemu ubezpieczeń. Bywa tak, że zakładajš tę samš firmę, tyle że zarejestrowanš na wujka, tatę, syna. Częœć z kolei wpada do szarej strefy.

Zarówno jedno jak i drugie zjawisko jest dla gospodarki bardzo niekorzystne. Możliwy jest i trzeci przypadek, który trudno oszacować. Chodzi o grupę przedsiębiorców istniejšcych w szarej strefie, którzy nigdy nie uzyskajš większych przychodów, dlatego że prowadzona przez nich działalnoœć jest komplementarna do podstawowego budżetu domowego. To np. drobni, podmiejscy rzemieœlnicy: szewcy czy fryzjerzy albo mamy, które majš dwójkę lub trójkę dzieci i dorabiajš, pracujšc jako niania czy pomoc domowa. W przypadku tego typu osób trudno spodziewać się większych przychodów w dłuższym horyzoncie czasu. Ich zarobki sš ważnym składnikiem w budżecie domowym i jednoczeœnie ważnym z perspektywy budżetu państwa, ponieważ sš to osoby, których system ubezpieczeń nie widzi, tzn. składka od nich w ogóle nie wpływa.

Mówimy zatem o pozyskaniu dla systemu ubezpieczeń również tej grupy przedsiębiorców. Obecnie przedsiębiorca, który uzyskuje przeciętny przychód upoważniajšcy go do skorzystania z obniżonej składki, musiałby zapłacić ok. 1,2 tys. zł, jeœli policzymy ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy. Po obniżeniu każdego z tych składników należne składki byłyby o ponad połowę niższe.

Czyli jest to rozwišzanie nie tylko dla stosunkowo młodych firm?

Tak. Zakładamy, że w pierwszej kolejnoœci największš grupę będš stanowić rzeczywiœcie przedsiębiorcy, którzy prowadzš działalnoœć ponad dwa lata (czyli nie przysługuje im już 24-miesięczna ulga z tytułu założenia pierwszej firmy - PAP). Wiemy też, że sš jednoosobowe działalnoœci gospodarcze, które po wielu latach majš moment dekoniunktury, tšpnięcia w działalnoœci, dlatego że zmienia się rynek. A zatem nie ustalamy tego "przywileju" bioršc pod uwagę długoœć prowadzenia działalnoœci, wiek firmy, lecz moment rozwoju.

Na jakim etapie prac legislacyjnych jest projekt ustawy?

Projekt jest na zaawansowanym etapie. Obecnie zyskuje bieg parlamentarny. Jest naprawdę dobrze przygotowany. Rozmawialiœmy m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który przygotował bardzo klarowne wyliczenia. Pani prezes ZUS Gertruda Uœcińska rozmawia na ten temat z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietš Rafalskš, aby ten system był przejrzysty i spełniał wszystkie kryteria zwišzane ze szczelnoœciš i spójnoœciš całego systemu ubezpieczeń, oraz by był możliwy do zaakceptowania przez MRPiPS.

Myœlę, że możemy spodziewać się poczštku procesu legislacyjnego po wakacjach. Chcielibyœmy, żeby prace nad ustawš zakończyły się do końca 2017 r. Nowe przepisy wejdš w życie od poczštku przyszłego roku, aby móc przygotować systemy informatyczne ZUS do tego typu rozliczania. Ponadto do końca 2018 r. przedsiębiorcy będš składać deklaracje o przychodach za poprzedni rok. Oznacza to więc, że uprawnieni przedsiębiorcy będš płacić obniżone składki od 1 stycznia 2019 roku.

Jaki jest koszt wprowadzenia projektu "Mała firma - mały ZUS"?

W przypadku tego projektu szacunki skutków regulacji sš bardzo złożone i będš obarczone dużš niepewnoœciš. Na przykład musimy uwzględnić ilu przedsiębiorców wyjdzie z szarej strefy i jaki będzie wpływ projektu na aktywnoœć zawodowš, czy przewidzieć wzrost wpływów podatkowych do budżetu z powodu wzrostu dochodów przedsiębiorców. Wykorzystywane sš do tego nie tylko dane podatkowe z Ministerstwa Finansów, lecz także z ZUS. Ponadto, nawet drobna modyfikacja w projekcie może zmienić szacunki o wiele milionów złotych. Prowadzone sš profesjonalne i zaawansowane prace analityczne, jednakże dopóki projekt nie zostanie opublikowany w ostatecznym kształcie, nie ma sensu mówić o konkretnych wartoœciach.

Rozmawiała Magdalena Jarco (PAP)

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL