Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Kiedy przedsiębiorca zapłaci składki ZUS tylko za część miesišca

Fotolia.com
Przedsiębiorca, który rozpoczšł działalnoœć w trakcie miesišca, może proporcjonalnie zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tak samo jest w sytuacji, gdy chorował przez częœć miesišca i ma prawo do zasiłku chorobowego.

Przedsiębiorca musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Może także, jeœli chce, opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2018 r. najniższa podstawa wynosi 2665,80 zł.

Dla osoby, która rozpoczyna prowadzenie działalnoœci gospodarczej i ma prawo do opłacania tzw. preferencyjnych składek przez pierwsze 24 miesišce kalendarzowe, najniższš kwotš, od której musi odprowadzać składki, jest 630 zł (tj. 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 r. wynosi 2100 zł.)

Zasady pomniejszania

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne za częœć miesišca, może proporcjonalnie pomniejszyć tylko najniższš podstawę wymiaru składek. W tym celu dzieli jš przez liczbę dni kalendarzowych miesišca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Uzyskanej w wyniku podzielenia liczby nie zaokršgla się, bez względu na liczbę miejsc po przecinku. Należy jš pomnożyć w takiej postaci, w jakiej jš wyliczono. Dopiero po pomnożeniu zaokršgla się ustalonš podstawę wymiaru do pełnych groszy (do trzeciego miejsca po przecinku). Zasady zaokršglania sš następujšce:

- w górę – jeœli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 gr, albo

- w dół – gdy końcówka jest niższa od 0,5 gr.

Proporcjonalnie mniej

Przedsiębiorca pomniejsza najniższš podstawę wymiaru składek, gdy:

1) w trakcie miesišca rozpoczyna lub kończy wykonywanie działalnoœci, czyli będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi przez czeœć miesišca,

Przykład

Pan Marek rozpoczšł działalnoœć 16 stycznia 2018 r. Opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na tzw. preferencyjnych zasadach, od podstawy 630 zł. Podstawę wymiaru składek za styczeń powinien obliczyć następujšco:

- 630 zł : 31 (liczba dni miesišca) = 20,3225806452 zł,

- 20,3225806452 zł x 16 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 325,1612903232 zł.

Po zaokršgleniu najniższa podstawa wymiaru składek za częœć stycznia wynosi 325,16 zł.

2) w trakcie miesišca chorował; może wówczas zmniejszyć najniższš podstawę wymiaru składek za okres choroby, jeœli spełnia warunki do przyznania zasiłku,

Przykład

Pani Zofia prowadzi działalnoœć od 3 lat. W lutym 2018 r. przez 24 dni prowadziła działalnoœć, a za 4 dni otrzymała zasiłek chorobowy. Najniższš podstawę wymiaru składek oblicza następujšco:

- 2665,80 zł : 28 (liczba dni miesišca) = 95,2071428571 zł,

- 95,2071428571 zł x 24 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 2284,9714285704 zł.

Po zaokršgleniu najniższa podstawa wymiaru składek za częœć lutego wynosi 2284,97 zł.

oprac. pracownicy Centrali ZUS

Zdrowotna w stałej wysokoœci

Przedsiębiorca, który był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym tylko przez częœć miesišca, nie może pomniejszyć podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie. Zawsze musi opłacić pełnš składkę. Dla wszystkich osób prowadzšcych pozarolniczš działalnoœć składka jest taka sama. W 2018 r. wynosi ona 319,94 zł. Jest to 9 proc. podstawy jej wymiaru w wysokoœci 3554,93 zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL