Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Czy niezgłoszenie działalności w ZUS pozwoli uciec przed składkami?

Fotorzepa, Robert Gardzin?ski Robert Gardzin?ski
Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia podjęcia działalnoœci, nawet jeœli jej nie zarejestrował. Nie ma znaczenia, czy przyniosła mu ona jakiekolwiek przychody.

- Już pół roku prowadzę działalnoœć gospodarczš – handel obwoŸny. Dotšd jednak nie zgłosiłem jej do CEIDG, a tym samym do oskładkowania w ZUS. Czy ZUS może się domagać za ten okres zapłacenia składek? Obroty miałem bardzo niskie i prawie żadnych przychodów. Dlatego nie płaciłem składek, bo nie było z czego – pyta czytelnik.

Po pierwsze, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 963 ze zm.), osoby prowadzšce działalnoœć pozarolniczš obowišzkowo podlegajš ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Z art. 13 pkt 4 tej ustawy wynika dodatkowo, że obowišzek ubezpieczeń społecznych trwa od dnia rozpoczęcia wykonywania działalnoœci do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłšczeniem okresu, na który działalnoœć zawieszono na podstawie przepisów o swobodzie działalnoœci gospodarczej. Z korelacji tych przepisów wynika, że ważny jest nie tyle formalnie rozumiany status przedsiębiorcy, ile faktyczne wykonywanie działalnoœci gospodarczej.

Po drugie, w kontekœcie stosowania ww. norm prawnych, Sšd Najwyższy w wyroku z 18 listopada 2011 r. (I UK 156/11) uznał, że nie ma wštpliwoœci, iż prowadzenie działalnoœci gospodarczej stanowi tytuł podlegania ubezpieczeniom wtedy, gdy faktycznie konkretny ubezpieczony wykonuje tę działalnoœć, choć stopień natężenia jego aktywnoœci może być różny. Jeœli bowiem osoba faktycznie prowadzi działalnoœć dajšcš się zakwalifikować jako działalnoœć gospodarczš, a faktu tego nie rejestruje we właœciwym rejestrze (urzędzie), należy uznać, że prowadzi działalnoœć podlegajšcš obowišzkowi ubezpieczenia.

Po trzecie, z wzajemnego stosunku ww. przepisów i stanowiska Sšdu Najwyższego wynika, że podstawowe znaczenie dla objęcia ubezpieczeniami społecznymi ma fakt wykonywania lub niewykonywania działalnoœci. Natomiast formalne zgłoszenie rozpoczęcia działalnoœci ma znaczenie – jak wskazał SN w wyroku z 22 lutego 2010 r. (I UK 240/09) jedynie jako domniemanie faktyczne. Zakłada się, że skoro czynnoœci tego rodzaju dokonano, to działalnoœć się rozpoczęła.

Nie wyklucza to jednak możliwoœci przeprowadzenia dowodu przeciwnego, tyle że powinna to uczynić strona tym zainteresowana, czyli osoba prowadzšca działalnoœć gospodarczš.

Po czwarte, w kontekœcie powyższych uwag można przyjšć, że najprawdopodobniej ZUS wyda decyzję stwierdzajšcš w okreœlonym czasie podleganie przez czytelnika ubezpieczeniom społecznym z tytułu faktycznie prowadzonej działalnoœci gospodarczej. Wydanie takiej decyzji nie zamyka jednak sprawy ostatecznie, bowiem istnieje możliwoœć złożenia od niej odwołania do właœciwego miejscowo sšdu okręgowego w terminie miesišca od daty otrzymania decyzji. Jeœli jednak przedsiębiorca faktycznie wykonywał opisanš działalnoœć, nie ma szans na podważenie ustaleń ZUS.

—Marcin Nagórek, radca prawny

Także czynnoœci przygotowawcze

Sšd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 28 lutego 2006 r. (III AUa 1082/05) wskazał, że prowadzenie działalnoœci pozarolniczej (gospodarczej) w rozumieniu art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obejmuje nie tylko faktyczne wykonywanie czynnoœci należšcych do zakresu tej działalnoœci, lecz także czynnoœci zmierzajšce do zaistnienia takich czynnoœci gospodarczych. Wskazał także, iż brak przychodu z prowadzonej działalnoœci pozarolniczej nie skutkuje wyłšczeniem z obowišzku ubezpieczeń społecznych osób prowadzšcych takš działalnoœć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL