Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Emetytura pomostowa dla każdego pracownika

Fotolia.com
Nawet kilkaset tysięcy zatrudnionych w szczególnych warunkach wczeœniej pójdzie na emeryturę.

Za niecałe trzy tygodnie, 27 lutego, Rada Dialogu Społecznego zajmie się przygotowanym przez OPZZ projektem nowelizacji przewidujšcym otwarcie możliwoœci starania się o emerytury pomostowe przez pracowników pracujšcych w szczególnych warunkach lub charakterze.

Problem polega na tym, że obecnie przedsiębiorcy opłacajš 1,5 proc dodatkowej składki od pensji przeszło 300 tys. pracowników, choć prawo do wczeœniejszej rezygnacji z pracy i przejœcia na emeryturę pomostowš ma tylko częœć zatrudnionych w ciężkich warunkach, np. w hutach i chłodniach, czy wykonujšcych zawody ważne dla bezpieczeństwa obywateli, jak kierowcy autobusów czy piloci samolotów. Obecnie obowišzujšce przepisy przewidujš, że prawo do tego œwiadczenia ma wyłšcznie osoba, która w szczególnych warunkach czy charakterze pracowała także przed 1 stycznia 1999 r.

Solidarnoœć: za!

– To nie jest nowy pomysł, bo posłowie PiS podobny projekt złożyli w Sejmie już w 2008 r. – zauważa Henryk Nakonieczny z Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoœć. – To, że emerytury pomostowe sš obecnie œwiadczeniami wygasajšcymi, nie powoduje, że z zakładów zniknš szczególne warunki i charakter pracy. Dlatego oczekujemy od rzšdu zdecydowanego stanowiska w tej sprawie. Najlepiej, gdyby rzšd przejšł inicjatywę legislacyjnš. Poza uchyleniem przepisu powodujšcego, że coraz mniej osób ma prawo do tych œwiadczeń, postulujemy także rozszerzenie katalogu zawodów uprawniajšcych do nich. Ten problem sam się nie rozwišże. Alternatywš jest bowiem zwiększajšca się grupa pracowników, którzy z powodu wydłużonej pracy w szczególnych warunkach czy charakterze będš tracili zdrowie i zapadali na choroby zawodowe.

Biznes: jest problem

– Widzimy potrzebę zmian, bo obecnie to, że tylko częœć pracowników, za których płacone sš dodatkowe składki, ma prawo do tych œwiadczeń, podważa ubezpieczeniowy charakter systemu emerytur pomostowych – zauważa Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP. – Rozwišzania sš dwa. Albo system będzie miał charakter stały i wszyscy, którzy płacš składki, będš mieli prawo do tych œwiadczeń, albo przedsiębiorcy powinni płacić dodatkowš składkę wyłšcznie za tych, którzy mogš liczyć na pomostówkę.

– Ten system powinien być powszechny, sprawiedliwy i niewygasajšcy – zauważa Jeremi Mordasewicz, ekspert Lewiatana. – Nie zgadzamy się jednak na proste objęcie uprawnieniem do pomostówek kolejnych roczników pracowników. Proponuję więc kompleksowe rozwišzanie zakładajšce reformę całego systemu. Pierwsze założenie jest takie, żeby wiek przejœcia na emeryturę pomostowš zależał od stażu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. Przykładowo za jeden rok takiej pracy wiek emerytalny mógłby być obniżany o dwa miesišce. Drugie założenie jest takie, że należałoby wtedy wyrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Obecnie, gdy kobiety mogš przechodzić na emeryturę powszechnš w wieku 60 lat, naprawdę nie ma miejsca na dalsze obniżanie tego wieku. Po trzecie uważam, że system dodatkowego oszczędzania na wczeœniejszš emeryturę powinien objšć górników i służby mundurowe.

OPINIA

Wiesława Taranowska, wiceprzewodniczšca OPZZ

Od lat postulujemy zmiany w przepisach o emeryturach pomostowych, aż wreszcie przygotowaliœmy projekt w tej sprawie. Nie przewidujemy w nim żadnej rewolucji poprzez rozszerzenie katalogu uprawnionych, choć pewnie należałoby się zastanowić na tym, czy pomostówkami nie należałoby objšć dodatkowo częœci zatrudnionych w hutach czy chłodniach. Proponujemy wprowadzenie możliwoœci przyznawania takich œwiadczeń osobom, które pracę w szczególnych warunkach rozpoczęły po 1 stycznia 1999 r. I tak pracodawcy opłacajš za nich składki na specjalny Fundusz Emerytur Pomostowych, nie majš oni jednak prawa do œwiadczeń z tego tytułu. Skoro hutnicy, kierowcy autobusów, maszyniœci kolejowi czy piloci cišgle pracujš w szczególnych warunkach lub charakterze, to powinni mieć z tego tytułu rekompensatę w postaci możliwoœci wczeœniejszej rezygnacji z pracy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL