Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

ZUS nie umorzy zaległych składek za pracowników ze względu na zły stan majštkowy przedsiębiorcy

Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Zgodnie z przepisami i orzecznictwem możliwoœć umorzenia należnoœci z tytułu składek ze względu na zły stan majštkowy i sytuację rodzinnš dotyczy tylko zaległoœci za ubezpieczenie własne płatnika.

- Rok temu zlikwidowałem firmę, ale zostały długi w ZUS. Wystšpiłem z wnioskiem o umorzenie częœci składek za pracowników, ale ZUS odmówił. Podał, że należnoœci z tytułu składek osób ubezpieczonych niebędšcych płatnikami nie podlegajš umorzeniu w częœci finansowanej przez ubezpieczonych i przez pracodawcę. Czy decyzja ZUS jest prawidłowa? Mogę jš zaskarżyć, choć nie ma u mnie tzw. całkowitej nieœcišgalnoœci. – pyta czytelnik.

Po pierwsze, zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu okreœlajš przepisy ustawy z 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 963 ze zm.), które regulujš sytuacje dajšce możliwoœć ubiegania się o umorzenie należnoœci z tytułu ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z jej art. 28 należnoœci z tytułu składek mogš być umarzane w całoœci lub w częœci przez ZUS, z uwzględnieniem ust. 2-4. Należnoœci z tytułu składek, co do zasady, mogš być umarzane tylko w razie ich całkowitej nieœcišgalnoœci (ust. 2), z zastrzeżeniem ust. 3a. Całkowita nieœcišgalnoœć w rozumieniu ust. 3 powołanego przepisu zachodzi m.in., gdy nastšpiło zaprzestanie prowadzenia działalnoœci przy jednoczesnym braku majštku, z którego można egzekwować należnoœci, małżonka, następców prawnych, możliwoœci przeniesienia odpowiedzialnoœci na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Po drugie, stosownie do art. 28 ust. 3a należnoœci z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będšcych równoczeœnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogš być w uzasadnionych przypadkach umarzane, mimo braku ich całkowitej nieœcišgalnoœci. Zasady ich umarzania okreœla § 3 rozporzšdzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należnoœci z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (DzU z 2003 r. nr 141, poz. 1365). Zgodnie z jego § 3 ust. 1 ZUS może umorzyć należnoœci z tytułu składek, jeżeli zobowišzany wykaże, że ze względu na stan majštkowy i sytuację rodzinnš nie jest w stanie opłacić tych należnoœci, ponieważ pocišgnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny, w szczególnoœci – w przypadkach tamże opisanych.

Co jednak istotne, wskazana regulacja nie ma zastosowania do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędšcych płatnikami tych składek – czyli składek jak z podanego stanu faktycznego. Jak bowiem wynika z art. 30 ww. ustawy, do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędšcych płatnikami składek nie stosuje się art. 28.

Po trzecie, powyższe skłania więc do wniosku, że przedsiębiorca nie może ubiegać się o umorzenie składek ZUS w częœci odnoszšcej się do finansowanej przez samych ubezpieczonych składek na ubezpieczenia społeczne. Takie stanowisko wynika m.in. wyroku WSA w Gdańsku z 7 lutego 2017 r. (I SA/Gd 1446/16). Tam podkreœlono ponadto, że wprowadzenie przez ustawodawcę wyłšczenia, o którym mowa w art. 30 u.s.u.s. oznacza, że – jak stwierdził m.in. Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 22 maja 2014 r. (II GSK 461/13) – możliwoœć umarzania składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędšcych płatnikami została bezwzględnie wyłšczona. WSA zaakcentował również, że: Płatnikowi składek w ogóle nie przysługuje prawo domagania się ich umorzenia, gdyż to nie on, a ubezpieczony, poniósł rzeczywisty ciężar finansowy tych składek. Płatnik jest jedynie poœrednikiem, który odprowadza składki do ZUS, a zatrzymanie tych składek lub rozporzšdzenie nimi stanowi w istocie naruszenie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Po czwarte, we wspomnianym wyroku WSA uznał, że zasadnie ZUS odmówił wszczęcia postępowania w częœci wniosku o umorzenie składek za zatrudnionych pracowników a finansowanych przez płatnika tych składek, czyli przez przedsiębiorcę. Co bowiem istotne, na podstawie art. 28 ust. 3a ustawy systemowej mogš być w uzasadnionych przypadkach umarzane należnoœci z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będšcych równoczeœnie płatnikami składek na te ubezpieczenia (nie za zatrudnionych pracowników). Zatem brak było prawnej możliwoœci merytorycznego rozpoznania wniosku przedsiębiorcy o umorzenie należnoœci z tytułu składek za zatrudnionych pracowników. W orzecznictwie bowiem zgodnie przyjęło się, że możliwoœć umorzenia należnoœci z tytułu składek dotyczy tylko zaległoœci z tytułu składek na ubezpieczenie własne płatnika (np. wyrok Sšdu Najwyższego z 3 paŸdziernika 2006 r., III UK 84/06). ?

Autor jest radcš prawnym

Wniosek

Przedsiębiorca nie może ubiegać się o umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników finansowanych przez nich samych. Nie może więc ubiegać się o rozpatrzenie wniosku w tej sprawie na mocy art. 28 ust. 3a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do należnoœci z tytułu składek za zatrudnionych pracowników.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL