Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Pracownik przechodzi na emeryturę - jak wyliczyć urlop wypoczynkowy

123RF
Pracownik przechodzšcy w styczniu na emeryturę nie nabędzie prawa do pełnej puli urlopowej a jedynie do trzech dni.

- Pracownik obsługi w szkole odchodził 25 stycznia 2018 r. na emeryturę. Nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w całoœci za 2017 r. Pozostało dziewięć dni. Za 2018 r. zażšdał urlopu w pełnym przysługujšcym mu wymiarze, czyli 26 dni. Zastanawiam się, czy ma do tego prawo. Urlop chyba powinien być wyliczony proporcjonalnie? – pyta czytelniczka.

Z 1 stycznia każdego roku pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze należnym na ten rok. W zależnoœci od konkretnego przypadku jest to 20 lub 26 dni.

Zasadš jest, że urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Taka sytuacja najlepiej koresponduje z celem urlopu, jakim jest regeneracja pracownika i odpoczynek od pracy – przynajmniej u pracodawcy udzielajšcego urlopu.

Zdarza się jednak, że urlop nie może być wykorzystany w całoœci w danym roku. W takim przypadku pracownik nie traci dni wolnych, które przechodzš na rok kolejny jako urlop zaległy – powiększajšc tym samym pulę dni wolnych w nowym roku kalendarzowym.

W przypadku gdy pracownik rozwišzuje stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego, np. w zwišzku z przejœciem na emeryturę, pracodawca może mieć problem z prawidłowym ustaleniem wymiaru urlopu. W sytuacji, o której mowa w pytaniu, należy przyjšć, że dziewięć dni urlopu z 2017 r. przeszło na rok następny – w ramach urlopu zaległego. Urlop ten pracownik mógł wykorzystać z poczštkiem roku, przed rozwišzaniem stosunku pracy w zwišzku z przejœciem na emeryturę. W przeciwnym razie za ten urlop pracodawca ma obowišzek wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

Ponieważ pracownik, o którym mowa w pytaniu, był zatrudniony 1 stycznia 2018 r., uzyskał również prawo do urlopu w nowym roku. Uwzględniajšc jednak fakt, iż stosunek pracy przyszłego emeryta rozwišzał się 25 stycznia, należy uznać, że pracownik nie nabył prawa do całej puli urlopowej na 2018 r., a jedynie do jej częœci.

Pracodawca powinien w tej sytuacji skorzystać z zasady proporcjonalnoœci, która jak najbardziej ma zastosowanie również, gdy do rozwišzania stosunku pracy dochodzi w zwišzku z przejœciem pracownika na emeryturę. Potwierdza to uchwała Sšdu Najwyższego z 20 sierpnia 1997 r. (III ZP 26/97).

Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego należy pamiętać, że kalendarzowy miesišc pracy odpowiada 1/12 urlopu należnego pracownikowi.

W omawianym przypadku pracownik nie przepracował pełnego miesišca kalendarzowego. Mimo to, niepełny kalendarzowy miesišc pracy trzeba zaokršglić w górę do pełnego miesišca.

Uwzględniajšc wspomniane zasady należy przyjšć, że pracownik majšcy uprawnienie do 26 dni urlopu wypoczynkowego nabył za styczeń prawo do trzech dni urlopu proporcjonalnego. Tym samym żšdanie dotyczšce przyznania 26 dni urlopu w przypadku, o którym mowa w pytaniu, należy uznać za bezzasadne i niemajšce oparcia w obowišzujšcych przepisach. ?

—Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL