Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Dla kogo emerytura pomostowa

Fotolia.com
Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. mogš ubiegać się o specjalnš wczeœniejszš emeryturę. Aby jš otrzymać, muszš m.in. udowodnić staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Przewidziana w polskich przepisach prawa ubezpieczeń społecznych kategoria „pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze" (łšcznie nazywana dla potrzeb niniejszego artykułu pracš szczególnš), wykonywanej przez osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., ma swoje znaczenie prawne w kontekœcie nabycia prawa do jednego rodzaju œwiadczenia – emerytury, a przede wszystkim emerytury pomostowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna) co do zasady prawo do emerytury pomostowej majš ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., wykonujšcy pracę szczególnš. Zasady, warunki i tryb ustanawiania tych emerytur okreœla ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (dalej: ustawa pomostowa).

Łšczne warunki

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi spełniajšcemu łšcznie warunki, które zasadniczo okreœlone zostały w art. 4 ustawy pomostowej. Wymaga się m.in., aby:

1) okres wykonywania pracy szczególnej wynosił co najmniej 15 lat, w tym

2) okres ten przypadł w jakiejkolwiek częœci przed 1 stycznia 1999 r., oraz

3) pracownik wykonywał pracę szczególnš w rozumieniu ustawy pomostowej po 31 grudnia 2008 r. (a więc po wejœciu w życie tej ustawy).

Zlecenie i dzieło nie dajš uprawnień

Ustalajšc przesłanki nabycia prawa do emerytury pomostowej ustawodawca odniósł je jedynie do zatrudnienia pracowniczego. Zatem tylko zatrudnienie w ramach stosunku pracy umożliwia zaliczenie danego okresu do kategorii pracy szczególnej (tak np. wyrok SA w Gdańsku z 15 marca 2016 r., III AUa 1852/15).

Dla zobrazowania, jakim rodzajom pracy szczególnej ustawodawca przyznał dodatkowe uprawnienia na gruncie emerytalnym, trzeba najpierw sięgnšć do definicji pracy w szczególnych warunkach zawartej w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy pomostowej, a w odniesieniu do pracy o szczególnym charakterze – w art. 3 ust. 3 tej ustawy >patrz ramka.

Wykaz w załšczniku do ustawy

Definicje prac szczególnych nie znajdujš bezpoœredniego zastosowania przy ocenie prawa do emerytury pomostowej. O nabyciu prawa do takiej emerytury decyduje każdorazowo umieszczenie danego rodzaju pracy w wykazach zawartych w załšcznikach do ustawy pomostowej. O zaliczeniu okresu zatrudnienia pracownika do okresu pracy szczególnej decyduje nie nazwa stanowiska pracy zajmowanego przez pracownika oraz fakt umieszczenia tego stanowiska w zakładowym wykazie stanowiskowym, lecz rodzaj (charakter) pracy wykonywanej na tym stanowisku (tak np. wyroki SN z: 19 wrzeœnia 2007 r., III UK 38/07; 6 grudnia 2007 r., III UK 66/07; 22 stycznia 2008 r., I UK 210/07; 24 marca 2009 r., I PK 194/08 i 1 czerwca 2010 r., II UK 21/10 oraz wyrok SA w Łodzi z 5 sierpnia 2015 r., III AUa 664/14).

Zatrudnienie przed reformš

Co istotne, na zasadzie art. 3 ust. 7 ustawy pomostowej za pracowników wykonujšcych pracę szczególnš uważa się również osoby wykonujšce przed 1 stycznia 2009 r. pracę szczególnš w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy lub m.in. art. 32 ust. 4 ustawy emerytalnej. Szczególnie warto pamiętać o tej drugiej podstawie prawnej, ponieważ ze swej natury aktywnoœć zawodowa człowieka rozcišga się na wieloletni okres.

Pracę wykonywanš przed 1 stycznia 2009 r. w kontekœcie jej szczególnych warunków lub charakteru dla potrzeb ustalania prawa do œwiadczenia emerytalnego należy oceniać na podstawie „przepisów dotychczasowych". Chodzi tu o przepisy rozporzšdzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (dalej: rozporzšdzenie). Rodzaje prac szczególnych okreœlone były wówczas przede wszystkim w wykazie A stanowišcym załšcznik do rozporzšdzenia.

Wobec tego, w nauce prawa zabezpieczenia społecznego zauważa się, że emerytura pomostowa ukształtowana została jako œwiadczenie wygaszane, tj. tylko dla osób, które wykonywanie pracy szczególnej rozpoczęły przed dniem wejœcia w życie reformy, tj. przed 1 stycznia 1999 r. Do wymaganych 15 lat pracy szczególnej zalicza się wszystkie okresy pracy szczególnej uznane za takie według poprzednich wykazów, jeżeli były wykonywane przed 2009 r., oraz prace wymienione w nowych wykazach niezależnie od tego, czy sš wykonywane po 31 grudnia 2008 r. czy przed 1 stycznia 2009 r. (por. np. K. Jankowska, I. Jędrasik-Jankowska, Komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych [w:] Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, Opublikowano: LexisNexis 2011).

Tylko w pełnym wymiarze czasu pracy

W myœl art. 3 ust. 4 i 5 ustawy pomostowej za pracowników wykonujšcych pracę szczególnš uważa się pracowników wykonujšcych po 1 stycznia 2009 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, prace, o których mowa odpowiednio w ust. 1 albo 3 tego artykułu. Wymaganie to jest zwišzane z czasem pracy faktycznie wykonywanej w narażeniu pracownika na wpływ danych czynników ryzyka. Za takš wykładniš użytego pojęcia „w pełnym wymiarze czasu pracy" przemawia w szczególnoœci to, że ustawodawca zwišzał go ze sformułowaniem „pracownicy wykonujšcy", co jednoznacznie wskazuje, że pełny wymiar czasu pracy zwišzany jest z rzeczywistym wykonywaniem prac, w takim właœnie wymiarze czasu pracy (tak np. wyrok SN z 22 lipca 2013 r., III UK 106/12; wyrok SA w Gdańsku z 26 stycznia 2017 r., III AUa 1594/16).

Podobnie tę sytuację należy oceniać wobec okresów sprzed 1 stycznia 2009 r. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 rozporzšdzenia okresami pracy uzasadniajšcymi prawo do œwiadczeń na zasadach okreœlonych w tym rozporzšdzeniu sš okresy, w których praca szczególna była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowišzujšcym na danym stanowisku pracy.

Pracš wykonywanš stale jest praca codzienna, wykonywana œrednio 5 dni w tygodniu. Natomiast przesłanka pełnego wymiaru czasu pracy zostaje spełniona w przypadku wykonywania pracy przez 8 godzin dziennie (całš przewidzianš dla pracownika dniówkę roboczš), jeżeli pracownika obowišzuje taki wymiar czasu pracy. Incydentalne, uboczne i krótkotrwałe – w stosunku do czynnoœci podstawowych kwalifikowanych jako praca szczególna – wykonywanie czynnoœci (stanowišcych integralnš częœć większej całoœci) w warunkach nienarażajšcych na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, nie stanowi podstawy do wyłšczenia ich wykonywania z okresów szczególnego zatrudnienia dla celów emerytalnych (tak np. wyroki SN z: 22 kwietnia 2009 r., II UK 333/08; 12 kwietnia 2012 r., II UK 233/11; 24 czerwca 2015 r., II UK 260/14 oraz wyrok SA w Gdańsku z 26 stycznia 2017 r., III AUa 1594/16). Zatem ? argumentujšc z przeciwieństwa ? sporadyczne i krótkotrwałe w trakcie dniówki roboczej wykonywanie czynnoœci w narażeniu na dane czynniki ryzyka nie jest wykonywaniem pracy szczególnej w rozumieniu art. 3 ust. 4 i 5 ustawy pomostowej. Ponadto, gdy praca szczególna jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowišzujšcym na danym stanowisku tylko w niektórych miesišcach roku, do okresów pracy szczególnej uzasadniajšcych prawo do emerytury w niższym wieku wlicza się tylko te miesišce (tak np. wyrok SA w Szczecinie z 24 stycznia 2013 r., III AUa 689/12).

Faktyczne wykonywanie

W omawianym zakresie nie sposób pominšć, że wedle art. 12 ustawy pomostowej przy ustalaniu okresu pracy szczególnej nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub œwiadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Unormowanie to umożliwia zapobiegnięciu sytuacjom, gdy mimo pozostawania przez danš osobę w stosunku pracy realizowanym – w przeważajšcej mierze – w sposób stały i w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku zwišzanym z wykonywaniem pracy uznawanej za szczególnš, występujš pewne okresy faktycznego niewykonywania pracy.

Wbrew literalnemu brzmieniu ww. przepisu, cel regulacji nakazuje, aby w stażu pracy szczególnej nie uwzględniać np. okresów pobierania zasiłku wyrównawczego (będšcego dodatkiem do otrzymywanego wynagrodzenia) albo niewykonywania pracy, za które pracownik nie otrzymał wynagrodzenia lub zasiłku (skoro nie uwzględnia się tego typu okresów, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub œwiadczenie z odrębnej ustawy) (por. np. B. Gudowska, K. Œlebzak (red.) Ustawa o emeryturach pomostowych. Komentarz, rok: 2013, wydanie 1).

Specjalne rozwišzanie

Dla osób, które wykonywały pracę szczególnš jedynie w okresie przed wejœciem w życie ustawy pomostowej (1 stycznia 2009 r.), w jej art. 49 zostało przewidziane rozwišzanie jakoœciowo szczególne, znoszšce wymóg kontynuacji zatrudnienia przy pracy szczególnej, przewidziany w art. 4. Jednoczeœnie zmodyfikowano przesłankę w zakresie charakteru pracy uznawanej przez ustawę za pracę szczególnš.

Z tego względu osoba ubiegajšca się o emeryturę pomostowš, która nie kontynuuje pracy szczególnej i legitymuje się w zwišzku z tym jedynie stażem pracy szczególnej według przepisów rozporzšdzenia, może nabyć prawo do tej emerytury jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy można kwalifikować jednoczeœnie jako pracę szczególnš w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 3 ustawy pomostowej. Innymi słowy, brak jest podstaw prawnych do przyznania emerytury pomostowej ubezpieczonemu, którego dotychczasowy okres pracy szczególnej dziœ nie może być tak kwalifikowany (tak np. wyroki SN z: 13 marca 2012 r., II UK 164/11; 4 wrzeœnia 2012 r., I UK 164/12 oraz wyrok SA w Gdańsku z 9 listopada 2016 r., III AUa 1049/16). Ustawa o emeryturach pomostowych realizuje bowiem zasadę, zgodnie z którš prawo do emerytury pomostowej przysługuje wyłšcznie osobom, które w okresie swojej kariery zawodowej wykonywały pracę szczególnš zdefiniowanš w jej art. 3 ust. 1 i 3 (por. np. M. Zieleniecki, [w:] K. Antonów (red.), Komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, Opublikowano: LEX 2014).

Wybrane przykłady

Mimo że emerytura pomostowa siłš rzeczy dotyczyć będzie coraz węższego kręgu osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., zakres prac uprawniajšcych do wczeœniejszego opuszczenia rynku pracy jest względnie szeroki.

I tak, w obrębie służby zdrowia warto zwrócić uwagę na osoby zatrudnione na takich stanowiskach pracy jak np. sanitariusz lub pielęgniarka (pielęgniarz), które – co ważne – wykonujš swoje zadania w jednostkach pogotowia ratunkowego. W załšczniku do rozporzšdzenia za pracę w szczególnych warunkach uznawana była praca w zespołach pomocy doraŸnej pogotowia ratunkowego. Również na podstawie ustawy pomostowej praca taka daje się oceniać w płaszczyŸnie pracy o szczególnym charakterze, ponieważ w załšczniku nr 2 wskazano na pracę członków zespołów ratownictwa medycznego.

Podobnie sytuacja wyglšda u pracowników z branży kolejowej, pełnišcych funkcje np. zwrotniczego, nastawniczego, dyżurnego ruchu, kierownika pocišgu albo maszynisty. Zarówno przez załšcznik do rozporzšdzenia nadajšcy pracy zakładowych służb kolejowych bezpoœrednio zwišzanej z utrzymaniem ruchu pocišgów charakter pracy w szczególnych warunkach, jak i przez załšcznik nr 2 do ustawy pomostowej wskazujšcy m.in. na ww. stanowiska pracy, pracowników takich – jako wykonujšcych pracę o szczególnym charakterze – uprawniono do emerytury pomostowej.

Najczęœciej podnoszona w orzecznictwie sšdowym problematyka dotyczy zestawienia pracy na stanowiskach spawacza, œlusarza-spawacza albo œlusarza (por. np. wyrok SA w Lublinie z 1 lutego 2017 r., III AUa 841/16). Ustawa pomostowa za pracę w szczególnych warunkach uznaje tylko pracę spawacza. Na mocy rozporzšdzenia za pracę w szczególnych warunkach kwalifikowano każde z tych stanowisk, co oznacza, że obecnie kršg uprawnionych został znacznie ograniczony. Ze względu na specyfikę wykonywania tych zawodów należy pamiętać zwłaszcza o tym, że jedynie rutynowe wykonywanie czynnoœci typowych dla spawacza jest w aktualnym stanie prawnym uwzględniane (pomimo tego, że w praktyce te ostatnie zadania nierzadko składajš się – obok pracy spawalniczej – na ostateczny rezultat całego procesu pracy produkcyjnej). ?

podstawa prawna: art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1383 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 664 ze zm.)

podstawa prawna: rozporzšdzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.)

- Marcin Szlacheta prawnik, Kancelaria Radców Prawnych Daćków i Chwastyk sp.p.

Decydujš czynniki ryzyka i wyjštkowa odpowiedzialnoœć

Pracami w szczególnych warunkach sš prace zwišzane z czynnikami ryzyka (dookreœlonymi w art. 3 ust. 2 ustawy pomostowej), które z wiekiem mogš z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Sš to prace wykonywane w szczególnych warunkach œrodowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania œrodków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiajš przed pracownikami wymagania przekraczajšce poziom ich możliwoœci, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osišgnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniajšcym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Wykaz prac w szczególnych warunkach okreœla załšcznik nr 1 do ustawy pomostowej.

Prace o szczególnym charakterze to prace wymagajšce szczególnej odpowiedzialnoœci oraz szczególnej sprawnoœci psychofizycznej, których możliwoœć należytego wykonywania w sposób niezagrażajšcy bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osišgnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawnoœci psychofizycznej i zwišzanego z procesem starzenia się. Wykaz prac o szczególnym charakterze okreœla załšcznik nr 2 do ww. ustawy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL