Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP w 2018 r.

Adobe Stock
Osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš zapłacš w 2018 roku ponad 1200 zł comiesięcznych składek na ZUS.

ZUS podał informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesišce styczeń - grudzień 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Tak wysokich składek jeszcze nie było

W przypadku przedsiębiorców prowadzšcych działalnoœć gospodarczš dłużej niż 2 lata, wysokoœć składek ZUS zależy od wysokoœci prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 4443 zł. Podstawš wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2665,80 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). To o 108 zł więcej niż w 2017 r. (4263 zł).

Za miesišce styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych w punkcie II nie może być niższa od kwoty:

- 520,36 zł( tj. 19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,

- 213,26 zł (tj. 8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe,

- 65,31 zł (tj. 2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe,

- 47,98 zł zł (1,8 proc.) - na ubezpieczenie wypadkowe.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 zł.

Mniejszy ZUS od nowych firm

Rozpoczynasz działalnoœć gospodarczš? Możesz opłacać niższe składki, jeœli spełniasz dwa warunki:

- nie prowadzisz i przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalnoœci gospodarczej nie prowadziłeœ pozarolniczej działalnoœci,

- w ramach własnej działalnoœć gospodarczej nie œwiadczysz usług na rzecz byłego pracodawcy takich samych jak na etacie – dotyczy to pracodawcy, u którego byłeœ zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założyłeœ działalnoœć, lub w poprzednim roku.

Niższe składki można opłacać przez pierwsze 24 pełne miesišce kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalnoœci. Ten okres nie wydłuża się, niestety, w razie zawieszenia działalnoœci.

Istotna jest też informacja, że z niższych składek na ubezpieczenia społeczne nie mogš skorzystać osoby współpracujšce z osobami prowadzšcymi działalnoœć gospodarczš.

W przypadku przedsiębiorców, którzy działalnoœć gospodarczš prowadzš krócej niż 2 lata, wysokoœć składek ZUS zależy od wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł.

Podstawš wymiaru składek jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r., czyli 630 zł.

Za miesišce styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

- 122,98 zł (tj. 19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,

- 50,40 zł (tj. 8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe,

- 15,44 zł (tj. 2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe,

- 11,34 zł (1,8 proc.) - na ubezpieczenie wypadkowe.

Opłacajšcy preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne  nie płacš składek na Fundusz Pracy.

Na NFZ i w razie wypadku

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, włšcznie z wypłatami z zysku.

Od razu wyjaœnijmy, że wysokoœć składki zdrowotnej będzie znana dopiero w drugiej połowie stycznia - wtedy GUS poda wysokoœć wynagrodzenia za czwarty kwartał 2017 roku, która jest podstawš obliczania składki zdrowotnej na 2018 rok.

Warto wiedzieć, że o wysokoœci stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.  Pozostali muszš samodzielnie obliczyć wysokoœć stopy procentowej składki  dla grupy działalnoœci, do której należš.  Jak to zrobić, ZUS opisuje w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe".

FGŒP, FEP i FP

Składkę na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeń Pracowniczych ustala się od wypłat stanowišcych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania limitu trzydziestokrotnoœci prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Składki opłaca się wyłšcznie za okres trwania obowišzkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Stopa procentowa składki na FGŒP wynosi 0,10 proc. podstawy jej wymiaru, a składka jest finansowana w całoœci przez płatnika składek.

Płatnicy, którzy opłacajš składki na Fundusz Pracy, uiszczš 2,45 proc. od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (65,31 zł).

Stopa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP wynosi 1,5 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 39,99 zł - tyle wyniesie w 2018 r. składka na FEP.

Szczegóły ZUS przedstawia w broszurze " Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL