Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wspomnienia

Nie żyje prof. Jerzy Kłoczowski

Fotorzepa/ Jakub Ostałowski
Zmarł profesor Jerzy Kłoczowski - historyk, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, senator I kadencji, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Europy Œrodkowo-Wschodniej w Lublinie. Miał 93 lata.

O œmierci profesora poinformował m.in. Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej w Lublinie. Kłoczowski zmarł w sobotę.

"Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 grudnia 2017 r. w wieku 93 lat zmarł prof. dr Jerzy Kłoczowski – jeden z najwybitniejszych historyków polskich XX wieku, autor i inicjator pionierskich prac z dziejów polskiego i europejskiego chrzeœcijaństwa" - napisano w komunikacie na stronie internetowej instytutu.

W notatce na stronie Instytutu Kłoczowski okreœlany jest, jako "odnowiciel idei Europy Œrodkowo-Wschodniej" i "wielki orędownik uczestnictwa polskiej historiografii w międzynarodowym życiu naukowym".

Kłoczowski urodził się w 1924 r. w Bogdanach. W czasie II wojny œwiatowej był żołnierzem Armii Krajowej; w Powstaniu Warszawskim walczył w pułku "Baszta".

W latach 1945-1948 studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1950 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W tym samym roku rozpoczšł współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a w 1974 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Na KUL pełnił różne funkcje m.in. kierował Katedrš Historii Œredniowiecznej, Katedrš Historii Kultury Polskiej, był twórcš Instytutu Geografii Historycznej Koœcioła w Polsce, dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Kłoczowski był historykiem – mediewistš; interesował się głównie historiš kultury polskiej, historiš chrzeœcijaństwa w Polsce, historiš Europy Œrodkowo-Wschodniej. To autor i redaktor około 100 publikacji m.in. dwutomowych dzieł "Koœciół w Polsce" (1968, 1970), "Dzieje polskiego chrzeœcijaństwa" (1987, 1991), a także "Chrzeœcijaństwo i historia" (1990), "Wspólnoty chrzeœcijańskie w tworzšcej się Europie" (2003), "Europa - chrzeœcijańskie korzenie" (2004).

Prof. Kłoczowski był inicjatorem powołania Instytutu Europy Œrodkowo-Wschodniej, którego przez wiele lat był dyrektorem. Instytut ten działa od 1991 r. najpierw, jako stowarzyszenie, a od 2001 r. - jako jednostka badawcza powołana przez ministra spraw zagranicznych. Prowadzi badania, głównie historyczne i politologiczne zwišzane ze specyfikš Europy Œrodkowo - Wschodniej.

W latach 2000-2004 prof. Kłoczowski był współtwórcš i przewodniczšcym Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Kolegium miało stać się zaczštkiem polsko-ukraińskiego uniwersytetu w Lublinie.

Oprócz pracy na KUL, Kłoczowski wykładał też m.in. w College de France, Merton College Oxford University, Institute for Advanced Study w Princeton, University of Madison-Winsconsin, Kolegium Europejskim w Natolinie.

Otrzymał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu w Grodnie w 1993 r., Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w 1998 r., Wolnego Uniwersytetu w Berlinie w 1998 r. oraz Uniwersytetu Sorbona w Paryżu w 1999 r.

W latach 80. angażował się w działalnoœć opozycyjnš "Solidarnoœci", od 1981 r. kierował pracami Wszechnicy Regionu Œrodkowowschodniego "Solidarnoœci", a po ogłoszeniu stanu wojennego współpracował z tajnymi strukturami zwišzku.

W latach 1989-1990 był przewodniczšcym Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. Z ramienia tego komitetu w wyborach uzupełniajšcych w 1991 r. po œmierci Adama Stanowskiego, uzyskał mandat senatora; był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. W latach 1989-1991 był sędziš Trybunału Stanu.

Prof. Kłoczowski był członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych m.in.: przewodniczšcym Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Œrodkowo - Wschodniej, przewodniczšcym Polskiego Komitetu ds. UNESCO, członkiem Rady Wykonawczej UNESCO (kilkakrotnie przewodniczył polskiej delegacji na Konferencji Generalnej UNESCO), członkiem-założycielem Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, wiceprzewodniczšcym Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Koœciołów, przewodniczšcym Polskiej Komisji Historii Porównawczej Koœciołów w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczšcym Komitetu Wspólnego UNESCO i Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych. Był też jednym z inicjatorów utworzenia organizacji kombatanckiej Armii Krajowej.

Laureat wielu nagród i odznaczeń. W 2004 r. odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego Orderem Orła Białego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL