Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Meldunek przez internet od 2018 r. - prezydent podpisal ustawę

Fotorzepa, Darek Golik
Utrzymanie obowišzku meldunkowego i wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. możliwoœci zameldowania się przez internet, a także doprecyzowanie procedur meldunkowych dla cudzoziemców - to główny cel rzšdowej ustawy, którš we wtorek podpisał prezydent Andrzej Duda.

Przygotowana przez MSWiA ustawa zakłada rezygnację z - planowanej wczeœniej od 1 stycznia 2018 r. - likwidacji obowišzku meldunkowego.

MSWiA tłumaczy, że pozostawienie obowišzku meldunkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowišzków administracji publicznej zwišzanych z głosowaniem w wyborach oraz realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, dodatków, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych.

"Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozyskiwana w oparciu o dane wynikajšce z ewidencji ludnoœci ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, a także ma istotne znaczenie w kontekœcie przeprowadzania referendum lokalnego" - podkreœlono w uzasadnieniu do ustawy.

Celem ustawy jest również uporzšdkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów zwišzanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach majš go dostawać wszyscy cudzoziemcy meldujšcy się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski.

"Efektem zaproponowanych regulacji w tym zakresie będzie gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywajšcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na czas pobytu, w centralnym rejestrze PESEL" - napisano.

Nowelizacja ma także umożliwić uzyskanie numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego. Obecnie obywatele polscy zamieszkujšcy w Polsce, którzy nie majš numeru PESEL, a chcš otrzymać dowód osobisty, muszš w pierwszej kolejnoœci ubiegać się o numer PESEL, składajšc wniosek do organu gminy, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego.

Zaproponowano także zmiany w formularzu meldunkowym, pozwalajšce na zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego; tak samo na zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, przy użyciu jednego formularza.

Wprowadzono możliwoœć dokonania wszystkich czynnoœci meldunkowych w formie elektronicznej, bez koniecznoœci osobistej wizyty w urzędzie.

Nowe przepisy dopuszczajš także możliwoœć dołšczenia skanu dokumentów w przypadku, gdy zameldowanie następuje w formie elektronicznej, a wnioskujšcy nie może uzyskać niezbędnych dokumentów np. tytułu prawnego do lokalu, w postaci dokumentu elektronicznego.

Pierwotnie nowelizacja obejmowała także zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, w których zaproponowano rozszerzenie zakresu zbieranych danych, dotyczšcych urodzenia dziecka. Wštpliwoœci w tej sprawie wyrażali m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Fundacja Panoptykon.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL