Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

MSZ wprowadza ułatwienia dla uczestników Światowych Dni Młodzieży

123RF
Pielgrzymi chcšcy przyjechać do Polski na ŒDM zostanš zwolnieni z opłat wizowych, a ich wnioski będš traktowane priorytetowo. Ponadto zostanš wzmocnione polskie placówki konsularne. MSZ zabiega też, by pielgrzymi mogli się ubiegać o wizy w krajach, w których nie mamy konsulatów.

MSZ wprowadza ułatwienia dla pielgrzymów w zwišzku z majšcymi się odbyć w lipcu Œwiatowymi Dniami Młodzieży; do Polski przyjedzie wówczas papież Franciszek.

Jak poinformowało biuro rzecznika prasowego MSZ, resort wprowadzi w zwišzku z tym ułatwienia w ubieganiu się o wizy, a wnioski wizowe pielgrzymów będš traktowane przez służby konsularne priorytetowo. Ponadto pielgrzymi, którzy będš ubiegać się o wizy w polskich urzędach konsularnych, majš być zwolnieni z opłat.

Jeœli jednak ktoœ będzie próbował uzyskać wizę w urzędzie innego kraju strefy Schengen - może nie być zwolniony z opłaty wizowej, bo to zależy od polityki danego kraju. Polska zabiega jednak, by w tego typu przypadkach zwolnienia były.

Przedstawiciele MSZ podkreœlajš zarazem, że pielgrzymi będš podlegali tej samej procedurze, co inni aplikujšcy o wizę, a priorytetem polskiego rzšdu jest "zapewnienie młodym uczestniczšcym w ŒDM maksymalnego bezpieczeństwa i godnych warunków pobytu w Polsce".

W ramach specjalnej procedury podlegajšce obowišzkowi wizowemu osoby zainteresowane uczestnictwem w ŒDM muszš przejœć podwójnš weryfikację - koœcielnš i wizowš. Pierwszy krok to wizyta u biskupa lub lokalnego koordynatora ŒDM i uzyskanie jego podpisu pod specjalnym listem polecajšcym; dokument ten ma zaœwiadczyć, że celem wizyty sš Œwiatowe Dni Młodzieży, co stanowi podstawę do zwolnienia z opłaty wizowej.

Drugi krok, to rejestracja w systemie e-konsulat i wizyta w odpowiedniej placówce. W urzędzie konsularnym pielgrzym składa wypełniony wczeœniej kwestionariusz wizowy ze zdjęciem oraz list polecajšcy. Pobierane sš odciski palców wnioskujšcego. Wnioski wizowe składać należy najwczeœniej na 3 miesišce przed planowanym przyjazdem do Polski.

W krajach, gdzie Polska nie ma swoich placówek, możliwe będzie uzyskanie wizy na trzy sposoby: w konsulatach państw, z którymi Polska zawarła umowy o reprezentacji, w konsulatach państw strefy Schengen, które zgodzš się udzielić Polsce pomocy wizowej, oraz w uruchomionych specjalnie pod kštem ŒDM mobilnych punktach konsularnych.

Polska podpisała umowy o reprezentacji m.in. z Czechami, Holandiš, Szwajcariš, Szwecjš, Łotwš, Słowacjš i Słoweniš. Na tej podstawie będzie można składać wnioski wizowe m.in. w Mongolii, Nepalu, Kirgistanie, Ghanie, Sudanie, Zimbabwe, Bangladeszu, Tanzanii i Zambii. Ponadto, Polska zwróciła się o pomoc w wydawaniu wiz uczestnikom ŒDM do innych krajów strefy Schengen, które majš rozwiniętš sieć urzędów konsularnych. Rozmowy z partnerami dotyczšce możliwoœci i warunków pomocy wizowej trwajš.

W krajach, w których nie ma polskich placówek, a jednoczeœnie zarejestrowane do uczestnictwa w ŒDM sš szczególnie liczne grupy pielgrzymów, operować majš konsulowie wyposażeni w specjalnie przygotowane mobilne stanowiska, które umożliwiš przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz wydanie wizy. Obecnie trwajš jeszcze prace nad ustaleniem ostatecznej listy lokalizacji, które zostanš uruchomione w terminie od maja do lipca br. Według informacji przekazanych przez pełnomocnika ministra spraw zagranicznych ds. organizacji ŒDM Jerzego Chmielewskiego w teren majš wyjechać "dziesištki polskich dyplomatów". Mobilne punkty konsularne mogš powstać m.in. w krajach afrykańskich, w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

Istniejšce placówki, w których oczekuje się zwiększonej liczby wniosków wizowych zwišzanych z ŒDM, majš natomiast zostać wzmocnione personalnie.

Według zapowiedzi MSZ, wizy będzie można uzyskać na okres dłuższy niż trwajš ŒDM - jednak wówczas pielgrzym będzie zobowišzany do spełnienia dodatkowych warunków, wynikajšcych ze wspólnotowego kodeksu wizowego. Urzędnicy zapewniajš, że każdy wniosek wizowy będzie rozpatrywany indywidualnie.

Specjalne procedury obowišzujšce uczestników ŒDM zostały - jak informowała szefowa kancelarii premiera Beata Kempa - przygotowane w œcisłej współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŒDM i przedstawicielami Koœcioła z tych miejsc, z których pochodzš pielgrzymi.

Œwiatowe Dni Młodzieży odbędš się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca; od 27 do 31 w Polsce będzie przebywał papież Franciszek. Według danych komitetu organizacyjnego wstępny etap rejestracji do uczestnictwa w ŒDM rozpoczęło dotšd blisko 600 tys. osób z 176 krajów, z czego ponad 40 tys. podlegajšcych obowišzkowi wizowemu. Podkreœla się jednak, że dopiero drugi etap rejestracji zweryfikuje rzeczywistš liczbę uczestników ŒDM. Organizatorzy spodziewajš się, że w czasie ŒDM do Polski przyjedzie nawet 2,5 mln pielgrzymów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL