Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Postępowanie administracyjne: wycofanie żšdania strony skutkuje umorzeniem

123RF
Sprawa administracyjna jest bezprzedmiotowa, jeżeli nie ma podstaw do jej merytorycznego załatwienia przez organ. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy strona, na której wniosek wszczęto postępowanie, cofnęła ten wniosek.

- Strona, na której żšdanie wszczęto postępowanie (o wydanie zezwolenia), wycofała swoje żšdanie. Czy powinno to spowodować umorzenie postępowania przez organ?

Tak. W art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) przewidziano, że w sytuacji, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całoœci albo w częœci, organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całoœci albo w częœci. W orzecznictwie przyjmuje się, że bezprzedmiotowoœć postępowania, o której mowa w tym przepisie, polega na braku któregoœ z elementów materialnego stosunku prawnego, co powoduje, że nie można wydać decyzji załatwiajšcej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty (wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 9 grudnia 2015 r., sygn. II OSK 929/14, LEX nr 1989283).

Zgodnie z art. 105 § 2 k.p.a. organ może umorzyć postępowanie, jeżeli wystšpi o to strona, na której żšdanie wszczęto postępowanie, a nie sprzeciwiajš się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. W wyroku NSA z 21 lutego 2007 r. (sygn. II OSK 377/06, LEX nr 337479) przyjęto, że wycofanie przez stronę wniosku o wszczęcie postępowania skutkuje jego bezprzedmiotowoœciš, która wymaga umorzenia postępowania zgodnie z art. 105 § 2 k.p.a.

Prezentowany jest jednak także poglšd, że cofnięcie przez stronę wniosku o wszczęcie postępowania powoduje umorzenie postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. W wyroku NSA z 4 sierpnia 2011 r. (sygn. I OSK 1397/10, LEX nr 1068393) stwierdzono, że ograniczenia dotyczšce umorzenia zawarte art. 105 § 2 k.p.a. (brak sprzeciwu pozostałych stron wobec umorzenia oraz brak sprzecznoœci umorzenia z interesem społecznym) dotyczš sytuacji, w której strona inicjujšca postępowanie żšda następnie jego umorzenia, nie cofajšc wniosku o wszczęcie postępowania. Zgodnie z tym wyrokiem, w dyspozycji art. 105 § 2 k.p.a. nie mieœci się natomiast sytuacja, gdy wnioskodawca składa wyraŸne oœwiadczenie o wycofaniu wniosku. Na skutek wycofania wniosku przestaje istnieć element warunkujšcy nawišzanie stosunku materialnego, a organ prowadzšcy postępowanie, pozbawiony wniosku strony, nie może orzekać w merytoryczny sposób o nieistniejšcym żšdaniu, co powinno spowodować umorzenie postępowania na postawie art. 105 § 1 k.p.a. W takim przypadku dalsze prowadzenie postępowania przez organ byłoby działaniem z urzędu, które w postępowaniach okreœlanych jako wnioskowe jest zakazane (art. 61 § 2 k.p.a.).

Również w wyroku NSA z 11 paŸdziernika 2017 r. (sygn. I OSK 893/17, LEX nr 2417965) przyjęto, że cofnięcie przez stronę żšdania wszczęcia postępowania, które może zostać wszczęte wyłšcznie na żšdanie (wniosek) strony, skutkuje bezprzedmiotowoœciš dalszego postępowania, a w konsekwencji obowišzkiem organu jest umorzenie postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. W tego rodzaju sytuacjach cofnięcie wniosku oznacza, że przestaje istnieć przedmiot postępowania oznaczony we wniosku. Nie majš przy tym znaczenia przyczyny dla jakich doszło do cofnięcia żšdania przez stronę (wyrok NSA z 9 marca 2012 r., sygn. I OSK 394/11, LEX nr 1264790).

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 105 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL