Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Można pozwać o odszkodowanie szpital w likwidacji - wyrok Sšdu Najwyższego

Adobe Stock
Rodzeństwo może domagać się w sšdzie odszkodowania za œmierć matki, mimo że placówka medyczna zaprzestała działalnoœci i jest w trakcie likwidacji.

Sšd Najwyższy podjšł uchwałę, dzięki której dzieci zmarłej kobiety mogš domagać się odszkodowania w sšdzie. Uznał, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wykreœlony z Krajowego Rejestru Sšdowego zachowuje zdolnoœć sšdowš w postępowaniu likwidacyjnym.

Była to odpowiedŸ na pytanie prawne sšdu apelacyjnego, który rozstrzygał spór o wypłatę odszkodowania oraz zadoœćuczynienia. Pieniędzy domagało się rodzeństwo J. Wniosło o zasšdzenie od zakładu opieki zdrowotnej 150 tys. zł. Miało to być odszkodowanie oraz zadoœćuczynienie za złe leczenie ich matki, które doprowadziło do jej œmierci.

Sšd okręgowy oddalił ich powództwo. Uznał roszczenie za niezasadne. Rodzeństwo nie poddało się jednak i odwołało się do sšdu apelacyjnego, a ten nabrał wštpliwoœci natury prawnej. Nie był pewien, czy można przeciwko tej placówce skutecznie występować do sšdu. Okazało się bowiem, że jest ona w trakcie likwidacji. 3 grudnia 2014 r. uprawomocniło się postanowienie sšdu rejonowego, na podstawie którego miała zostać wykreœlona z Krajowego Rejestru Sšdowego. Rada powiatu, do którego należała placówka, przedłużyła zaœ termin zakończenia czynnoœci likwidacyjnych.

Sšd apelacyjny zwrócił uwagę, że ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej nie zawiera żadnego przepisu, z którego wprost można wywieœć wniosek o utrzymaniu podmiotowoœci prawnej przez samodzielny zakład opieki zdrowotnej, który został wykreœlony z rejestru na podstawie art. 35 b ust. 9 tej ustawy, a w stosunku do którego nie zakończyło się postępowanie likwidacyjne. Rodzi to więc wštpliwoœć, czy pomimo wykreœlenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej z rejestru i zwišzanej z tym utraty osobowoœci prawnej wcišż posiada on zdolnoœć sšdowš.

W doktrynie występujš rozbieżnoœci w tym zakresie. Istnieje też bogate orzecznictwo sšdowe, na które zresztš powołał się sšd apelacyjny. Przytoczył m.in. uchwałę Sšdu Najwyższego z 10 lutego 2000 r. podjętš w składzie siedmiu sędziów. Wprawdzie dotyczyła samorzšdu studenckiego szkoły wyższej, ale poruszono w niej podobny problem. W uchwale SN stwierdził, że ustawa o szkolnictwie wyższym nie uregulowała zdolnoœci samorzšdu studenckiego oraz jego organów. Oznacza to, że zawiera lukę prawnš. Z tego powodu można „ostrożnoœciowo" zastosować obowišzujšcy art. 64 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Pozwoliło to przyjšć, że organ samorzšdu studentów uczelni może pozywać i być pozywanym. Wspomniany art. 64 § 2 k.c. obecnie już nie obowišzuje. Poszukiwanie więc analogicznego rozwišzania jest – zdaniem sšdu – trudniejsze.

Do rozważenia pozostaje zatem, zdaniem sšdu apelacyjnego, rozwišzanie, że w postępowaniu cywilnym powinien ewentualnie występować likwidator ZOZ.

Sšd Najwyższy zdecydował jednak, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wykreœlony z KRS na podstawie art. 35b ust. 9 ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej zachowuje zdolnoœć sšdowš w postępowaniu likwidacyjnym.  

Sygnatura akt: III CZP 98/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL