Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2018 roku

Fotolia.com
Jednolity Plik Kontrolny, który już od poczštku roku będzie dotyczył płatników VAT, a także mechanizm podzielonej płatnoœci podatku VAT (tzw. split payment) - to dwie duże zmiany w systemie podatkowym w 2018 roku. Wejdš też w życie nowe podatki od nieruchomoœci komercyjnych i najmu.

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie obowišzek przekazywania przez wszystkich podatników ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Oznacza to, że - według szacunków rzšdu - JPK obejmie swoim działaniem od lutego (wtedy firmy będš musiały złożyć JPK dotyczšce transakcji styczniowych) 1,6 mln płatników VAT. W ten sposób trzykrotnie zwiększy się liczba faktur objętych systemem JPK, funkcjonujšcym w ograniczonym zakresie od 2016 roku.

W 2018 roku nawet najmniejsi podatnicy VAT będš zatem musieli się skomputeryzować, by móc przekazywać Jednolity Plik Kontrolny. Będš musieli wysyłać rejestry transakcji VAT za poœrednictwem bramki, którš udostępni resort finansów. JPK nie obejmie podatników korzystajšcych ze zwolnienia podmiotowego, których obrót nie przekracza 200 tys. zł rocznie, ani tych, którzy nie sš zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

W lipcu przyszłego roku podatników tych czeka jeszcze zmiana. Podmioty, które prowadzš elektronicznš dokumentację księgowš będš musiały wysyłać - na żšdanie urzędu skarbowego - także inne struktury logiczne JPK, np. ksišżkę przychodów i rozchodów, czy wycišgi magazynowe.

Od nowego roku wejdzie też w życie inna ważna zmiana podatkowa - to kompleksowa nowela ustaw podatkowych, która zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku – z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Jednoczeœnie przewidziano utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowišcych podstawę opodatkowania przekraczajšcš 8 tys. zł, ale nieprzekraczajšcš 13 tys. zł oraz dla dochodów stanowišcych podstawę opodatkowania przekraczajšcš 85 tys. 528 zł, lecz nieprzekraczajšcš 127 tys. zł. Oznacza to, że nie zmieni się kwota wolna od podatku dla dochodów stanowišcych podstawę opodatkowania, przekraczajšcych 13 tys. zł oraz nieprzekraczajšcych 85 tys. 528 zł rocznie.

Ustawa zakłada także podniesienie o 100 proc. rocznego limitu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł. W efekcie wzrosnš dochody, którymi będš dysponować twórcy.

Dokument zawiera rozwišzania zgodne z dyrektywš UE, majšce przeciwdziałać przenoszeniu zysku do innych krajów w celu korzystniejszego opodatkowania. Jednym z proponowanych rozwišzań jest uniemożliwienie kompensowania, sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych, z dochodem z prowadzonej działalnoœci gospodarczej (działalnoœci operacyjnej). W przypadku podatkowych grup kapitałowych przewidziano m.in. odstšpienie od możliwoœci uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów.

Ta sama ustawa wprowadza także tzw. minimalny podatek dochodowy dla właœcicieli nieruchomoœci komercyjnych o wartoœci przekraczajšcej 10 mln zł (chodzi m.in. o biura, centra handlowe i domy towarowe). Ma to, jak wyjaœniali w toku prac przedstawiciele MF, uszczelnić system płacenia podatków przez np. podmioty handlowe.

Ustawa zmienia również zasady opodatkowania najmu. Zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. od przychodów z najmu nieprzekraczajšcych rocznie 100 tys. zł. Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnoœciš gospodarczš) ponad 100 tys. zł.

Inna zmiana to rezygnacja z nieopodatkowywania dochodów z działalnoœci gospodarczej, w częœci przeznaczonej na działalnoœć rolniczš.

Jednš ze zmian, majšcych ułatwić działalnoœć gospodarczš małym i œrednim firmom jest podwyższenie z 3,5 do 10 tys. zł limitu wartoœci œrodków trwałych lub wartoœci niematerialnych i prawnych. Umożliwi to jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych œrodków do kosztów uzyskania przychodów.

Suma tych wszystkich zmian w przyszłym roku ma przynieœć budżetowi dodatkowo około 1 mld zł oraz ok. sto kilkadziesišt milionów złotych dla samorzšdów.

Od nowego roku także dane podatkowe największych firm będš publicznie dostępne, co przewiduje nowelizacja ustawy o CIT. Chodzi o firmy o przychodach co najmniej 50 mln euro rocznie (w przeliczeniu na złote) oraz tzw. podatkowe grupy kapitałowe.

1 stycznia wchodzi też w życie tzw. ustawa o STIR, która ma umożliwić blokowanie kont bankowych, które mogłyby służyć przestępcom. Ustawa kreuje system wymiany informacji między systemem bankowym, a administracjš skarbowš. Umożliwia administracji dokonywanie analiz finansowych, pozwalajšcych na identyfikację przepływów symptomatycznych dla wyłudzeń skarbowych. Zakłada, że powstanie System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który ma umożliwić Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie odpowiednich danych do odpowiednio szybkiej reakcji.

Od nowego roku zmieniajš się też przepisy dotyczšce zwolnień z obowišzku ewidencjonowania sprzedaży za pomocš kas fiskalnych przez pewne grupy podatników. Obligatoryjnym obowišzkiem rejestracji sprzedaży za pomocš kasy fiskalnej, niezależnie od wielkoœci obrotu, objęte zostanš nowe grupy usług, takie jak np. sprzedaż biletów do cyrków, wesołych miasteczek, dyskotek i na sale taneczne.

1 stycznia miała też wejœć w życie akcyza na płyn do papierosów elektronicznych i tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe. Jednak w wyniku przyjęcia w Sejmie poprawki do tej ustawy, do końca 2018 roku zostanie utrzymana zerowa stawka akcyzy na płyn do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie.

1 lipca 2018 roku zacznie obowišzywać inna kluczowa regulacja, z punktu widzenia uszczelnienia systemu podatkowego, przede wszystkim systemu VAT - mechanizm podzielonej płatnoœci (ang. split payment). Płatnoœć za nabyty towar lub usługę będzie dzielona - zapłata odpowiadajšca wartoœci sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadajšca kwocie podatku od towarów i usług, będzie płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT.

Nowe mechanizmy uszczelniajšce może też zapewnić ratyfikacja przez Polskę tzw. Konwencji MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). Konwencja ma uniemożliwiać optymalizacje podatkowe wielkim korporacjom, a podpisało jš ponad 100 państw. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

MLI, jak wyjaœniali w toku prac ratyfikacyjnych w parlamencie przedstawiciele Ministerstwa Finansów, ma skuteczniej przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodowš. Wejœcie w życie pierwszych zmian do umów podatkowych zakładane jest przez OECD na poczštek 2018 roku, choć największe efekty dla systemu podatkowego ma przynieœć w 2019 roku.

W 2018 roku, po dwóch latach obniżek zwišzanych z deflacjš, wzrosnš także maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Podwyżka ma zwišzek z inflacjš i wyniesie œrednio 1,9 proc.

W przyszłym roku maksymalna stawka podatku od nieruchomoœci mieszkalnych wzroœnie do 0,76 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli zaledwie o 1 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich częœci zwišzanych z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 23,10 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o 44 gr więcej niż obecnie.

Bardziej zauważalne będš wzrosty stawek maksymalnych w przypadku podatków od œrodków transportowych. Przykładowo stawka podatku za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włšcznie wzroœnie do 819,59 zł, czyli o 15,29 zł. W przypadku ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton górna stawka podatku wyniesie w przyszłym roku 3130,90 zł, a więc o 58,38 zł więcej.

Według przedłożonego przez rzšd w Sejmie projektu budżetu, dochody podatkowe w 2018 roku wyniosš 331 mld 672 mln 637 tys. zł, tj. o 6,6 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2018 r. prognozowane sš w wysokoœci 166 mld zł. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. oznacza to wzrost o 8,1 proc. (12,5 mld zł).

W 2018 r. dochody z akcyzy wyniosš 70 mld zł, co oznacza 2,9-proc. wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów z tego Ÿródła do PKB wyniesie w 2018 r. 3,4 proc. i będzie niższa o 0,1 pkt. proc. w stosunku do 2017 r.

Dochody z podatku od gier majš wynieœć 1 mld 913,9 mln zł, tj. o 12 proc. więcej niż prognozowane wykonanie w 2017 r., natomiast z CIT majš wynieœć 32,4 mld zł, co oznacza wzrost o 8,7 proc. w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Rzšd przewiduje też w 2018 r. wzrost dochodów z PIT do poziomu 55,5 mld zł, czyli o 6,3 proc.

Dochody budżetu z podatku od niektórych instytucji finansowych założono w kwocie 4 mld 568,6 mln zł, tj. o 6,1 proc. więcej w porównaniu z tegorocznym wykonaniem. Wiceminister Paweł Gruza zapowiadał jesieniš nowe propozycje, dotyczšce podatku od instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego), w wyniku których podatek ten będzie "bardziej intratny dla gospodarki i instytucji finansowych".

Z kolei planowane w 2018 roku wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin majš wynieœć 1 mld 290 mln zł zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozowanego wykonania 2017 r. o 21,3 proc.

W przypadku dochodów niepodatkowych rzšd prognozuje kwotę 21 mld 922,5 mln zł, co oznacza spadek o 29,1 proc. Założono, że dochody z cła wyniosš 3 mld 787 mln (wzrost o 1,8 proc.), z tytułu dywidend i wpłat z zysku wyniosš 2 mld 247,9 mln zł (wzrost o 27 proc.). MF nie przewiduje w przyszłym roku wypłaty z zysku NBP.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL