Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Koniec deklaracji VAT już od 2019 roku

Adobe Stock
Nie będzie dublowania danych. Skarbówce wystarczy Jednolity Plik Kontrolny, czyli składana przez firmy ewidencja elektroniczna. Papierowe formularze odejdš do lamusa.

Już od 1 stycznia 2018 r. wszystkie firmy będš składać Jednolity Plik Kontrolny. To bynajmniej nie koniec, ale poczštek zmian. Ministerstwo Finansów chce, by już za rok taka elektroniczna ewidencja zastšpiła tradycyjne deklaracje podatkowe, zarówno miesięczne, jak i kwartalne.

„Rzeczpospolita" dowiedziała się w MF, że zmiany majš nastšpić od 1 stycznia 2019 r. Do tego czasu resort chce znowelizować ustawę o VAT i dać przedsiębiorcom około półroczne vacatio legis na dostosowanie się do zmian. Zdaniem ekspertów to dobry krok, który jednak wymaga doprecyzowania m.in. zasad dokonywania korekty.

Mniej biurokracji

„Będziemy dšżyć do uzyskania za poœrednictwem JPK_VAT takich danych, aby możliwe było wyeliminowanie obowišzku składania przez podatników deklaracji VAT-7 i VAT-7K" – napisał wiceminister finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelację nr 16719.

Będzie to możliwe, bo od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT, czyli elektroniczna ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, obejmie też mikroprzedsiębiorstwa. To największa grupa, liczšca 1,5 mln firm. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2016 r. wymóg ten dotyczy dużych firm, a od 1 stycznia 2017 r. małych i œrednich.

Eksperci popierajš likwidację deklaracji.

– Składanie równoczeœnie JPK_VAT i deklaracji VAT będzie oznaczało dublowanie informacji – mówi Marcin Sidelnik, partner w PwC.

Agnieszka Durlik, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, dodaje, że skutkiem tych zmian powinno być ograniczenie biurokracji.

– W JPK jest więcej danych niż w deklaracjach VAT. Poza tym sš dostarczane w sposób pewny i sprawdzony – mówi.

Sidelnik dodaje, że obowišzek składania JPK majš także przedsiębiorcy, którzy rozliczajš VAT w systemie kwartalnym, w deklaracjach VAT-7K.

– Niezależnie od tego muszš składać co miesišc JPK_VAT. Rozliczenie kwartalne nie zwalnia ich z tego obowišzku. Dlatego również dla tej grupy firm wyeliminowanie deklaracji będzie naturalnš konsekwencjš wprowadzenia JPK – mówi Marcin Sidelnik.

Zdaniem doradcy podatkowego Andrzeja Sadowskiego rok wystarczy na zmiany. Jednak ich realizacja będzie zależała od tego, jak mikroprzedsiębiorcy poradzš sobie z JPK.

– Do 2019 r. ministerstwo powinno wycišgnšć wnioski z funkcjonowania JPK i poprawić system analiz danych składanych przez firmy – mówi.

Według Agnieszki Durlik warto wprowadzić program pilotażowy i znieœć obowišzek składania deklaracji stopniowo, w zależnoœci od wielkoœci firm.

Problem z korektš

Zdaniem ekspertów ministerstwo musi jednak dopracować szczegółowe rozwišzania.

Andrzej Sadowski uważa, że JPK trzeba będzie uzupełnić o takie pozycje jak np. nadwyżka VAT z poprzedniego okresu. Z kolei Zdzisław Modzelewski, wspólnik praktyki podatkowej GWW, podkreœla, że konieczne jest dodanie w ustawie o VAT i ordynacji podatkowej przepisów, które uregulujš kwestie korygowania JPK.

– Powszechnš praktykš sš pisma wysyłane do firm, w których skarbówka wskazuje, że powinny skorygować VAT, gdyż ich kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Tymczasem nie ma żadnej podstawy prawnej, by żšdać korekty – mówi Zdzisław Modzelewski.

Według niego MF powinno też rozwišzać wiele kwestii technicznych, dotyczšcych m.in. składania VAT-27, czyli informacji podsumowujšcej w obrocie krajowym, oraz składania deklaracji przez firmy, które wybrały kwartalny okres rozliczeniowy. Już teraz majš problem, jak w składanym co miesišc JPK ujšć jednš trzeciš swojej ewidencji.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało też inne zmiany służšce walce z wyłudzeniami VAT. Już w połowie 2018 r. chce utworzyć Centralny Rejestr Faktur, również na podstawie danych z JPK.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL