Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT: praktyczne trudności zw. z raportowaniem JPK

Fotolia.com
Transakcje w systemach księgowych klientów sš oznaczane kodami podatków. Często jednak nie wpisujš się one w rozróżnienia rodzajów transakcji przewidzianych przez strukturę JPK_VAT. Firmy muszš więc zmienić stosowane oznaczenia.

Aleksandra Sewerynek, menedżer w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Obserwacje i wnioski zebrane w toku współpracy z przedsiębiorcami z wielu branż w zakresie przygotowywania, generowania i raportowania struktur JPK_VAT (a także: JPK_FA, JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG) pokazujš, że problemy z JPK stale się powtarzajš. Co więcej, sš podobne i na dodatek przytrafiajš się zdecydowanej większoœci podatników. Ze względu na dostrzegalne trendy w podejœciu organów do sposobów wypełniania struktur oraz do jakoœci prezentowanych danych radzenie sobie z takimi trudnoœciami staje się dla biznesu coraz ważniejsze.

Zmiany w podejœciu organów

Poczštkowo podejœcie organów do kwestii zwišzanych z JPK było dosyć liberalne. Było to podyktowane innowacyjnoœciš wprowadzonego rozwišzania. Na dostosowanie się do nowoœci podatnicy potrzebowali odpowiedniego czasu. W zwišzku z nowymi obowišzkami niezbędne było bowiem wdrożenie odpowiednich narzędzi IT, nierzadko również dostosowanie systemów księgowych i wewnętrznych procedur do wymogów raportowych JPK. Dodatkowo, należało wypracować praktykę dotyczšcš sposobu wypełniania poszczególnych pól uwzględnionych w strukturach JPK.

Dziœ, po kilkunastomiesięcznym okresie obowišzywania wymogów raportowych JPK, argumenty przemawiajšce za zliberalizowanym podejœciem straciły już swojš aktualnoœć. Ponadto, na podstawie zdobytego przez ten czas doœwiadczenia organy wypracowały nowš praktykę w zakresie JPK. Jest ona podyktowana m.in. rozwojem narzędzi IT przeznaczonych do weryfikacji danych zbieranych w postaci plików JPK oraz efektywniejszym ich wykorzystaniem.

Zmiana ta jest szczególnie widoczna w zwišzku z usunięciem ze strony Ministerstwa Finansów „Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 1-3". Resort wycofał się z częœci wyrażonych tam stanowisk, np. tych dotyczšcych raportowania faktur wystawionych do paragonów (zmiana polega na bardziej szczegółowej prezentacji informacji).

Dodatkowo, ze względu na rozwój narzędzi IT, organy będš wymagały lepszych jakoœciowo danych (pól poprawnie wypełnionych adekwatnymi danymi, bez stosowania uproszczeń). Umożliwi to wykonanie większej liczby testów logicznych.

Zachodzšce zmiany prowadzš zatem do zwiększenia wymogów względem podatników co do sumiennoœci i rzetelnoœci przy wypełnianiu struktur JPK.

Mapowania i dodawanie nowych kodów

Transakcje w systemach księgowych klientów sš oznaczane kodami podatków na potrzeby plików JPK. W momencie generowania pliku JPK z systemu księgowego klienta, najczęœciej narzędzie IT musi rozpoznawać rodzaje transakcji. Tym samym musi przypisywać je do właœciwych pól w pliku JPK, np. po odpowiednich kodach podatku. Jednak kody te często nie wpisujš się w rozróżnienia rodzajów transakcji przewidzianych przez strukturę JPK_VAT, np. jeden kod pasuje do dwóch pól. Wobec tego problemu firmy muszš zmienić stosowane oznaczenia, wprowadzajšc nowe kody podatków lub zmieniajšc już stosowane klasyfikacje.

Efektywne wypracowanie koniecznych zmian wišże się niejednokrotnie z potrzebš skorzystania ze wsparcia profesjonalnego doradcy w zakresie okreœlenia wymaganych zmian oraz prawidłowego ich wdrożenia do systemu księgowego.

Dostosowywanie planu kont do potrzeb raportowania

Plany kont sš indywidualnie okreœlane przez firmy i rzadko wpisujš się w strukturę wymaganš przez schemat JPK_KR (podział na zespoły i kategorie kont). Przez to wymagajš zmian i zmiany klasyfikacji poszczególnych kont do nowo wypracowanego podziału na potrzeby raportowania JPK. Podatnicy powinni wypracować wobec tego wspomniane zespoły i kategorie, a następnie przypisać do nich odpowiednie konta.

Dodatkowo, firmy stanowišce częœć międzynarodowych holdingów posiadajš często swój plan kont wyłšcznie w wersji anglojęzycznej. Natomiast wobec wymogu wprowadzania dedykowanych wartoœci w schemacie JPK_KR w języku polskim, takie plany kont (składajšce się często z bardzo wielu pozycji) wymagajš dostosowania.

Uzgadnianie do deklaracji

Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Finansów, a także na bazie doœwiadczeń EY zdobytych podczas przeglšdów podatkowych, jednym z często pojawiajšcych się problemów jest brak uzgadniania się danych z pliku JPK_VAT do deklaracji VAT-7. Polega to przykładowo na wprowadzeniu faktur o wartoœci netto 100 tys. zł do pliku JPK dla transakcji typu WNT (wewnštrzwspólnotowe nabycie towarów), z jednoczesnym wskazaniem wartoœci 90 tys. dla analogicznych transakcji w deklaracji VAT.

Oznacza to, że firmy często raportujš sprzeczne informacje w strukturach JPK oraz deklaracjach podatkowych, choć resort finansów wielokrotnie uczulał podatników na wymóg uzgadniania się danych podatkowych w przypadku obu sposobów ich raportowania (w strukturze JPK_VAT i deklaracji VAT). Opisane rozbieżnoœci sš œciœle monitorowane i weryfikowane przez ministerstwo.

Współautorem artykułu jest Sebastian Trzcina, konsultant w Zespole Podatków Korporacyjnych w dziale Doradztwa Podatkowego EY

Już za tydzień, w kolejnym artykule eksperci EY przed stawiš kolejne trudnoœci praktyczne, jakie mogš się pojawić u podatników w zwišzku ze wdrożeniem i realizacjš obowišzków JPK. Poruszone zostanš kwestie zwišzane z obowišzkiem raportowania informacji w jednym pliku, metodologiš prezentacji faktur w sekcji struktury JPK_VAT dotyczšcych podatku naliczonego oraz poprawnym wprowadzaniem prefiksów dla numerów NIP.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL