Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT: jak rozliczyć przekazanie samochodu na cele osobiste

123RF
W zwišzku z wycofaniem auta z firmy i jego póŸniejszš sprzedażš przedsiębiorca będzie musiał opodatkować tę transakcję, jeœli przy nabyciu pojazdu odliczył podatek naliczony. Dotyczy to również częœci zamiennych i wyposażenia.

Około trzy lata temu kupiłem prywatnie samochód osobowy, a więc nie odliczyłem VAT. Po założeniu jednoosobowej działalnoœci wprowadziłem pojazd do œrodków trwałych, nie prowadziłem ewidencji przejazdów. Aktualnie otrzymałem samochód służbowy od pracodawcy, który de facto zmusił mnie do założenia działalnoœci. Z tego powodu chciałbym wycofać pojazd z ewidencji œrodków trwałych, a ponieważ cišgle się psuje, chciałbym go sprzedać. Czy muszę sprzedawać jako firma, tj. wystawić FV, w zwišzku z czym będę stratny o VAT i podatek dochodowy? Czy jest możliwoœć wycofania auta ze œrodków trwałych na podstawie protokołu przekazania na własne potrzeby? Wtedy – jak rozumiem – zapłaciłbym tylko podatek dochodowy. – pyta czytelnik.

Osoby fizyczne prowadzšce działalnoœć gospodarczš i wykorzystujšce w tej działalnoœci samochody, mogš w każdym momencie podjšć decyzję o wycofaniu ich z ewidencji œrodków trwałych i przeznaczeniu samochodu na cele osobiste. Czynnoœć taka w zasadzie nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych (poza koniecznoœciš wykreœlenia samochodu z ewidencji œrodków trwałych oraz zaprzestania amortyzacji takiego samochodu). Przepisy nie wymagajš również szczególnego sposobu dokumentowania takiej czynnoœci (tym niemniej warto sporzšdzać, przykładowo, protokół wycofania samochodu z działalnoœci gospodarczej).

Nie ma przychodu, gdy minęło szeœć lat

Ewentualne odpłatne zbycie takiego samochodu najczęœciej skutkuje jednak powstaniem przychodu z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej. Przychód ten nie powstaje tylko wtedy, gdy zbycie to nastšpi po upływie szeœciu lat, liczšc od pierwszego dnia miesišca następujšcego po miesišcu wycofania samochodu z działalnoœci gospodarczej (zob. art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT). Oznacza to, że sprzedajšc przedmiotowy samochód krótko po przekazaniu go na cele osobiste będzie Pan musiał rozpoznać przychód z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej.

Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych zapłaci nabywca

Inaczej jest w VAT. Po przekazaniu samochodu na cele osobiste nie sprzeda go Pan działajšc w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji, sprzedaż taka nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT w zwišzku z czym nabywca samochodu będzie obowišzany zapłacić podatek od czynnoœci cywilnoprawnych. Tym samym nie będzie Pan miał obowišzku dokumentowania tej sprzedaży fakturš.

Częœci składowe też trzeba uwzględnić

Trzeba jednak zauważyć, że na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT przekazanie należšcych do przedsiębiorstwa podatnika towarów (w tym samochodów) na jego cele osobiste może podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatna dostawa towarów. Nie dotyczy to jednak przekazania na cele osobiste wszystkich towarów, lecz tylko tych, w przypadku których podatnikowi przysługiwało, w całoœci lub w częœci, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich częœci składowych.

W przedstawionej sytuacji prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu nie przysługiwało (skoro nabył Pan auto przed rozpoczęciem działalnoœci gospodarczej), lecz mogło przysługiwać póŸniej w zwišzku z nabywaniem częœci składowych do przedmiotowego samochodu. A zatem to, czy w zwišzku z przekazaniem przedmiotowego samochodu na cele osobiste dojdzie do opodatkowania VAT, zależy od tego czy w samochodzie tym znajdujš się częœci składowe (np. częœci zamienne czy dodatkowe wyposażenie), przy których nabyciu (względnie imporcie lub wytworzeniu) przysługiwało Panu prawo do odliczenia. Jeżeli nie, to przekazanie samochodu na cele osobiste nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Jeżeli tak, to przekazanie samochodu na cele osobiste będzie podlegać opodatkowaniu jako nieodpłatna dostawa towarów.

W tej drugiej sytuacji podstawš opodatkowania nie będzie przy tym wartoœć samochodu, lecz wartoœć rynkowa częœci składowych samochodu, przy których nabyciu firmie przysługiwało prawo do odliczenia (zob. art. 29a ust. 2 ustawy o VAT oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej z 17 maja 2001 r. w połšczonych sprawach C-322/99 i C-323/99). Podstawa ta (a w konsekwencji VAT z tytułu przekazania samochodu na cele osobiste) najprawdopodobniej będzie więc niewielka.

Dokument nie jest wymagany, ale  warto go mieć

Obecnie obowišzujšce przepisy nie przewidujš obowišzku wystawiania żadnego dokumentu (np. faktury wewnętrznej) w celu udokumentowania nieodpłatnego przekazania towarów podlegajšcego opodatkowaniu VAT. Tym niemniej, na wszelki wypadek warto, aby dokument taki był jednak wystawiany. Nie ma przy tym przeszkód, aby pełnił on jednoczeœnie funkcję protokołu wycofania samochodu z działalnoœci gospodarczej.

Przykład:

W listopadzie 2014 r. podatnik wprowadził „prywatny" samochód osobowy do ewidencji œrodków trwałych. W listopadzie 2017 r. podatnik zdecydował się przekazać go na cele prywatne.

Scenariusz A. W samochodzie nie znajdujš się żadne częœci składowe, przy których nabyciu – w zwišzku z wykorzystywaniem samochodu do wykonywania czynnoœci opodatkowanych – podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia. W takim przypadku przekazanie samochodu na cele osobiste nie podlegało opodatkowaniu VAT.

Scenariusz B. Po wprowadzeniu samochodu do œrodków trwałych podatnik zlecił założenie do niego instalacji gazowej, za co zapłacił 4600 zł netto + 1058 zł VAT. Z tytułu tego zakupu podatnik odliczył 50 proc. VAT (czyli 529 zł). Oszacowana przez podatnika wartoœć instalacji gazowej na dzień przekazania na cele osobiste to 2500 zł netto. W takim przypadku podatnik będzie obowišzany opodatkować przekazanie samochodu na cele osobiste, przyjmujšc jako podstawę opodatkowania 2500 zł, a więc VAT z tytułu tego przekazania wyniesie 575 zł. Kwoty te (2500 zł oraz 575 zł) podatnik powinien wykazać w poz. 19 i 20 ewidencji VAT oraz w deklaracji VAT-7 za listopad 2017 r.(względnie w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2017 r.).

Autor jest doradcš podatkowym

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL