Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Comiesięczne składanie JPK_VAT a rozliczenia kwartalne

123RF
Koniecznoœć przesyłania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców będzie się dla nich wišzać albo ze zwiększeniem iloœci pracy, albo z ponoszeniem opłat zwišzanych z przeniesieniem rozliczeń do wyspecjalizowanych firm księgowych.

Od dłuższego czasu publikowane sš na łamach Rzeczypospolitej artykuły dotyczšce wprowadzenia od poczštku przyszłego roku podatkowego obowišzku przekazywania przez najmniejsze podmioty gospodarcze plików JPK_VAT do administracji skarbowej. We wszystkich tych artykułach podkreœla się, że będzie to obowišzek comiesięczny. Tymczasem wœród mikroprzedsiębiorców istnieje bardzo liczna grupa korzystajšca z możliwoœci kwartalnych rozliczeń VAT i metody kasowej. Przekazywanie plików JPK ma zastšpić składanie deklaracji VAT-7.

Czy należy zatem rozumieć, że „z automatu" zostanie zlikwidowane kwartalne rozliczenie VAT i deklaracje VAT-7K? Jak sprawa wprowadzenia obowišzku przesyłania JPK_VAT wpłynie na rozliczenia tego podatku metodš kasowš? Dotychczasowa struktura JPK_VAT nie uwzględnia weryfikacji takiej opcji (możliwe jest to jedynie poprzez analizę kompletu danych JPK, a nie tylko JPK_VAT). – pyta czytelnik.

Kwartalnych rozliczeń VAT będš mogli dokonywać od 2017 roku tylko mali podatnicy VAT. Małym podatnikiem VAT jest ten podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotš należnego VAT) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 1 200 000 euro przeliczonej na złote według œredniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy paŸdziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokršgleniu.

Ministerstwo Finansów, wprowadzajšc comiesięczny obowišzek przekazywania plików JPK_VAT, było œwiadome istnienia deklaracji kwartalnych. Dlatego w œlad za wprowadzeniem obowišzku przesyłania JPK_VAT dokonało także zmian regulacji umożliwiajšcych prowadzenie rozliczeń podatkowych w okresach kwartalnych. Zmiana ta nie objęła co do zasady małych podatników, jeżeli wartoœć ich sprzedaży nie przekroczyła kwot wskazanych w ustawie.

Bioršc pod uwagę comiesięczny obowišzek składania plików JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT będzie skutkowała dla małych i mikroprzedsiębiorców koniecznoœciš prowadzenia rozliczeń podatkowych w okresach miesięcznych. Co prawda struktura pliku JPK_VAT pozwala na raportowanie za inne okresy niż okres miesięczny – pola DataOd i DataDo można uzupełnić np. wartoœciami 2018-01-01 oraz 2018-03-31 – jednak trudno przypuszczać, aby MF zdecydowało się na zmianę w tym zakresie. Co więcej, ostatnie informacje przekazywane przez MF wskazujš na chęć otrzymywania plików JPK_VAT codziennie.

Jak wskazuje MF, zniesie obowišzku składania deklaracji VAT może zostać wprowadzone najwczeœniej od 2019 roku, tym samym w przyszłym roku mikroprzedsiębiorcy będš zobligowani do comiesięcznego przedkładania JPK_VAT oraz kwartalnego składania deklaracji VAT.

Nowy obowišzek dla mikroprzedsiębiorców nie powinien wpłynšć na rozliczenia podatników, którzy rozliczajš VAT metodš kasowš. Wybór tej metody uzależnia co do zasady moment powstania obowišzku podatkowego od otrzymania zapłaty, a tym samym jest to moment, w którym dana transakcja powinna zostać ujęta w deklaracji VAT, a tym samym również w JPK_VAT. Podatnicy mogš zatem stosować tę metodę tak jak dotychczas. Problem może pojawić się natomiast przy uzgodnieniu wartoœci z trzech plików JPK_VAT z deklaracjš kwartalnš. Należy pamiętać, że wykonanie korekty transakcji powinno znaleŸć swoje odzwierciedlenie w korekcie JPK_VAT. Tym samym, aby mieć pewnoœć, że wartoœci będš tożsame (pomijajšc zaokršglenia), należy składać na bieżšco korekty JPK_VAT.

Wprowadzenie obowišzku comiesięcznego przekazywania ksišg podatkowych przez mikroprzedsiębiorców, wbrew zapewnieniom MF, będzie skutkowało koniecznoœciš ponoszenia przez najmniejszych podatników dodatkowych nakładów czasowych oraz finansowych. Przygotowanie JPK_VAT przez osobę prowadzšcš jednoosobowš działalnoœć gospodarczš będzie się bowiem wišzało z koniecznoœciš dostosowania ewidencji do wymogów programu MF, a tym samym dodatkowego zaangażowania czasowego. Można oczywiœcie przenieœć obowišzek prowadzenia ksišg rachunkowych do biura księgowego, co jednak wišże się to z dodatkowymi kosztami.

—Robert Łuszczyna, menedżer w Crido Taxand

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL