Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Firmy turystyczne czekajš na prosty podatek VAT od zaliczek

www.sxc.hu
Według sšdów biura podróży nie powinny płacić VAT od zaliczek, ale od marży obliczonej już po wykonaniu usługi. Skarbówka ma jednak inne zdanie.

Kolejny sšd kwestionuje stanowisko organów podatkowych w sprawie rozliczenia VAT od usług turystycznych, opodatkowanych według szczególnej procedury VAT marża. WSA w Warszawie uchylił 26 paŸdziernika (III SA/Wa 2345/15) interpretację dotyczšcš koniecznoœci prognozowania marży. Spór szedł o obowišzek zapłaty podatku od zaliczek pobieranych przez biura podróży jeszcze przed wykonaniem usługi, np. wycieczki zagranicznej.

– Według fiskusa firma turystyczna powinna ustalić marżę od zaliczki i zapłacić od niej VAT. Biura podróży nie majš jednak takiej możliwoœci, co wynika ze specyfiki tej branży. Rozliczenie tych firm to prawdziwe wyzwanie dla księgowych – mówi Agata Malicka, współwłaœcicielka biura rachunkowego.

Wróżenie z fusów

Wyjaœnia, że wysokoœć marży jest znana dopiero po wykonaniu usługi. Wczeœniej trudno okreœlić m.in. dokładnš liczbę uczestników, osób korzystajšcych z promocji i ofert last minute, dodatkowe wycieczki oraz kursy walut. Często biuro otrzymuje też rabaty już po zakończeniu wycieczki.

W chwili pobrania zaliczki organizator turystyki nie może okreœlić, jakie będš koszty usług składajšcych się na danš imprezę oraz czy będš to usługi własne (opodatkowane na zasadach ogólnych) czy też usługi obce, uwzględniane przy wyliczeniu marży.

Tymczasem jeœli wysokoœć marży szacowana w dniu pobrania zaliczki, różni się od jej rzeczywistej wartoœci, to biuro podróży musi skorygować rozliczenie VAT. Gdyby zaœ szacowana pierwotnie marża okazała się niższa od faktycznie zrealizowanej, to biuro powinno zapłacić odsetki od zaległoœci podatkowej.

WSA w Warszawie wskazał, iż stanowisko ministra finansów nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego, gdyż instytucja szacunku stosowana jest wyłšcznie w okreœlonych przypadkach. Brak możliwoœci ustalenia podstawy opodatkowania (marży) na moment otrzymania zaliczki (przedpłaty) wyklucza zatem możliwoœć jej opodatkowania.

Sšd stwierdził także, że nie ma potrzeby skierowania w tej sprawie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwoœci UE. Uznał bowiem, że stanowisko sšdu znajduje poœrednio oparcie w orzeczeniu Trybunału (C-189/11) w sprawie wytoczonej przez Komisję Europejskš przeciw Hiszpanii. Wczeœniej podobne stanowisko warszawski sšd wyraził w wyroku z 12 maja 2016 r. (III SA/Wa 1767/15). Podobne wyroki zapadły też m.in. w Opolu (I SA/Op 607/14) i w Krakowie (I SA/Kr 1472/14).

Fiskus sam nie wie

Kształtujšca się w tej sprawie linia orzecznicza nie wpływa jednak na zmianę stanowiska organów podatkowych. Fiskus wcišż domaga się szacowania marży od zaliczek.

Sytuacji nie ułatwia fakt, że nawet organy podatkowe nie sš pewne, jak ustalić wysokoœć marży, i wydajš rozbieżne interpretacje. Przykładowo Izba Skarbowa w Katowicach uznała, że podatnik powinien posiadać stosownš dokumentację, np. umowy zawarte z hotelami, przewoŸnikami, ponieważ koszty uwzględniane przy wyliczeniu ceny i marży muszš mieć uzasadnienie (interpretacja nr IBPP1/443-588/14/AW).

Z kolei Izba Skarbowa w Warszawie uznała (IPPP2/443-106/14-2/BH), że podatnik może założyć, jakš marżę chce nałożyć, lub też wzišć pod uwagę marżę, którš zwykle stosuje przy wykonywaniu podobnych usług.

Opinia:

Jerzy Kuprianowicz, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię JKDP

Sprzeczne interpretacje podatkowe przekładajš się na niejednolitš praktykę biur podróży w rozliczaniu VAT. Częœć z nich płaci VAT na podstawie szacowanej marży. Niektóre jednak nie płacš VAT od zaliczek i narażajš się na ryzyko zapłaty odsetek. Co ciekawe, organy podatkowe unikajš przeprowadzania kontroli w firmach z branży turystycznej. Być może wynika to z faktu, że aby zweryfikować prawidłowoœć rozliczeń, musiałyby same wykonać skomplikowane obliczenia. Właœciwym krokiem byłoby skierowanie przez sšd pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwoœci UE. Problem opodatkowania zaliczek pobieranych przez biura podróży dotyczy bowiem nie tylko Polski, ale też innych krajów UE.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL