Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

MF rezygnuje z wprowadzenia kaucji rejestracyjnej w VAT

Fotorzepa/Kuba Kamiński
Nie będzie obowišzku wpłacania kaucji rejestracyjnej dla podatników VAT, której wysokoœć miałaby sięgać nawet 200 tys. zł; resort finansów zrezygnował z tego pomysłu. Ministerstwo proponuje zwiększenie odpowiedzialnoœci pełnomocników rejestrujšcych firmy.

Zmiany przewiduje aktualna wersja projektu nowelizacji ustawy o VAT. Dokument opublikowany we wrzeœniu br. przewidywał wprowadzenie obowišzku złożenia przez niektóre podmioty kaucji rejestracyjnej, która byłaby warunkiem ich rejestracji jako podatników VAT. MF tłumaczyło wówczas, że rozwišzanie to dotyczyłoby podmiotów, co do których istnieje ryzyko wystšpienia zaległoœci podatkowych. Wysokoœć kaucji rejestracyjnej miałaby być uzależniona m.in. od powišzań tego podmiotu z podmiotami generujšcymi zaległoœci podatkowe bšdŸ wykreœlonych z rejestru podatników VAT oraz od wysokoœci tych zaległoœci. Przewidziano, że kaucja miała mieœcić się w przedziale 20 tys. zł - 200 tys. zł.

Z opublikowanej w poniedziałek wersji projektu wykreœlono przepisy o kaucji rejestracyjnej. MF zaostrzyło natomiast przepisy dotyczšce odpowiedzialnoœci pełnomocników rejestrujšcych firmy-podatników VAT za zaległoœci firmy wobec fiskusa, które mogłyby powstać w przyszłoœci.

W projekcie napisano, że "w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem za zaległoœci podatkowe powstałe z tytułu czynnoœci wykonanych w cišgu szeœciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika, jako podatnika VAT czynnego, z tym że odpowiedzialnoœć ta nie może przekroczyć kwoty 500 tys. zł".

W poprzedniej wersji projektu odpowiedzialnoœć pełnomocnika miała nie przekraczać dziesięciokrotnoœci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Projekt zakłada, że obecne stawki VAT zostanš utrzymane do końca 2018 r. Przewiduje też wprowadzenie szeregu przepisów uszczelniajšcych system podatkowych, co przyczyniłoby się do zmniejszenia luki w VAT o 2 pkt proc. i przyniosło budżetowi 3,4 mld zł rocznie.

Projekt rozszerza tzw. mechanizm odwróconego obcišżenia VAT na szereg usług budowlanych, które wpisano do stworzonego specjalnie w tym celu załšcznika do projektu. Ponadto, odwrotne obcišżenie ma objšć procesory, ale stosowane będzie do transakcji powyżej 20 tys. zł. Odwrócony VAT obejmie też okreœlone towary z kategorii złota i srebra. Mechanizm odwróconego obcišżenia polega na sprzedaży towarów przez czynnego podatnika VAT bez naliczania tego podatku. To nabywca ma obowišzek naliczenia VAT-u od takiej transakcji

Zmienione majš być zasady zwrotów VAT w terminie 25-dniowym. Zlikwidowana ma być też możliwoœć stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy. Z możliwoœci tej nie będš mogli też skorzystać nowi podatnicy VAT.

Projekt wprowadza obowišzek składania deklaracji VAT wyłšcznie drogš elektronicznš oraz obowišzek składania informacji podsumowujšcych wyłšcznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłšcznie drogš elektronicznš.

Ministerstwo zaproponowało zmianę przepisów dotyczšcych odpowiedzialnoœci solidarnej nabywcy za zobowišzanie podatkowe dostawcy oraz przepisów o kaucji gwarancyjnej. W ustawie znajdš się dodatkowe przesłanki, które muszš być spełnione, aby nabywca okreœlonych towarów był zwolniony z odpowiedzialnoœci solidarnej, a w przypadku handlu paliwami sprzedawca będzie musiał posiadać koncesje. Wprowadzenie będš też dodatkowe wymogi, aby sprzedawca mógł złożyć kaucję gwarancyjnš.

Solidarnš odpowiedzialnoœciš będš objęte transakcje, których przedmiotem jest folia typu stretch. Resort finansów zauważył bowiem narastajšcy problemu oszustw podatkowych na rynku handlu takš foliš, służšcš m.in. do owijania palet. Solidarna odpowiedzialnoœć obejmie też transakcje, których przedmiotem sš dyski twarde (dyski HDD) oraz dyski SSD.

MF proponuje też rozszerzenie odpowiedzialnoœci solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynajšcego działalnoœć gospodarczš. Zgodnie z projektem możliwa będzie odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT - w przypadku gdy okaże się, że podmiot ten nie istnieje lub, mimo podjęcia udokumentowanych prób, nie ma możliwoœci skontaktowania się z nim, a także, gdy nie stawia się na wezwania.

Doprecyzowane zostanš regulacje okreœlajšce przesłanki do wykreœlenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Ponadto, zaproponowano wprowadzenie dodatkowych sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie VAT skutkujšce stratami fiskusa. Jeżeli podatnik w deklaracji podatkowej wykaże kwotę podatku niższš od należnej oprócz obowišzku zapłaty podatku w prawidłowej wysokoœci, będzie musiał zapłacić karę w wysokoœci odpowiadajšcej 30 proc. kwoty zaniżenia zobowišzania.

Dodatkowe zobowišzanie podatkowe będzie ustalone również w sytuacji, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowišzania podatkowego. Zaproponowano też wprowadzenie sankcji w podwyższonej wysokoœci (100 proc.) w odniesieniu do podatników dopuszczajšcych się oszustw podatkowych (w tym wystawiajšcych "puste" faktury).

Poza tym w projekcie zaproponowano, aby obecnie obowišzujšcy limit wartoœci sprzedaży uprawniajšcy do zwolnienia podmiotowego z VAT w wysokoœci 150 tys. został podwyższony do wysokoœci 200 tys. zł Oznacza to, że po przekroczeniu tej wartoœci sprzedaży (lub w przypadku podatnika rozpoczynajšcego wykonywanie działalnoœci gospodarczej w danym roku odpowiedniej kwoty obliczonej w proporcji do okresu prowadzonej działalnoœci) podatnik straci prawo do zwolnienia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL