Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT: JPK prostszy dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

123RF
Nowa, uproszczona struktura JPK_VAT, która zacznie obowišzywać 1 stycznia 2018 r., to wynik konsultacji z przedsiębiorcami. Dzięki zmianom plik będzie można wypełnić szybciej, a wštpliwe kwestie wyjaœnić bez potrzeby wizyty w urzędzie skarbowym.

Uproszczenia zostały wprowadzone w wyniku konsultacji podatkowych, przeprowadzonych z przedsiębiorcami. Polegajš na ograniczeniu liczby obowišzkowych pól do wypełnienia, m.in. w częœci dotyczšcej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT. Uporzšdkowane zostanie też oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres. I tak pierwszy JPK_VAT składany za dany okres, według nowej struktury w polu „cel złożenia" będzie zawierać oznaczenie „0". Pierwsza korekta będzie mieć oznaczenie „1", a następne – będš kolejno numerowane. Nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wczeœniej mogło się zdarzyć).

Łatwiejszy kontakt z administracjš skarbowš

1 stycznia 2018 r. w strukturze JPK_VAT pojawi się też dodatkowe, nieobowišzkowe pole „adres e-mail" w danych nagłówkowych.

To również wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Ułatwi to szybki kontakt z podatnikiem, kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodnoœci w złożonym JPK_VAT. Wysłanie powiadomienia pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez konsekwencji oraz bez potrzeby bezpoœredniej wizyty w urzędzie skarbowym.

Gdzie znajdziesz nowy JPK_VAT

Nowy schemat JPK_VAT został opublikowany na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Zobacz też stronę o Jednolitym Pliku Kontrolnym (link otwiera nowe okno w inym serwisie) na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Ważne!

Pliki JPK_VAT za miesišce wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowišzujšcš strukturš.

ródło: MF

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL