Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Dzięki JPK fiskus szybciej wykryje firmy zaniżajšce podatek

123RF
Od momentu wprowadzania obowišzku przesyłania JPK_VAT minšł już ponad rok. Tym samym większoœć wykorzystywanych przez firmy programów finansowo-księgowych jest dostosowaych do wymogu generowania pliku JPK_VAT, jak również pozostałych struktur JPK.

Rz: Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będš musieli wdrożyć JPK. Kogo będzie dotyczył nowy obowišzek?

Robert Łuszczyna: Zgodnie z ustawš o swobodzie działalnoœci gospodarczej, do mikroprzedsiębiorstw zalicza się firmy, których œrednioroczne zatrudnienie jest mniejsze niż 10 osób, a roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu nie przekracza 2 mln euro w cišgu dwóch ostatnich lat obrotowych.

Czy obejmie to także samozatrudnionych?

Tak. Przepisy nie przewidujš żadnych wyłšczeń ani ze względu na rozmiar prowadzonej działalnoœci gospodarczej, ani jej charakter. W praktyce oznacza to, że od poczštku 2018 r. wszyscy będš mieli obowišzek przesyłania co miesišc w formie JPK ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Tym samym, obowišzek ten obejmie także prowadzšcych jednoosobowš działalnoœć gospodarczš np. hydraulików czy fryzjerów. Firmy wystawiajšce paragony na rzecz osób fizycznych będš raportować raz w miesišcu zbiorczy paragon. Mówišc o mikroprzedsiębiorcach należy pamiętać o tym, że znaczna częœć ich kontrahentów to osoby fizyczne, a tym samym raportowana przez nich sprzedaż może stanowić jeden rekord, tj. miesięczny raport zbiorczy z kas fiskalnych.

Warto przypomnieć, że mikroprzedsiębiorcy to ostatnia grupa przedsiębiorców, którzy będš musieli raportować dane w formacie JPK. Taki wymóg został wprowadzony już wczeœniej dla dużych (od 1 lipca 2016 r.) oraz małych i œrednich podmiotów (od 1 stycznia 2017 r.).

Do 1 stycznia nie pozostało zbyt wiele czasu. Jak mikrofirmy powinny się przygotować do nowego obowišzku?

Od momentu wprowadzania obowišzku przesyłania JPK_VAT minšł już ponad rok. Tym samym większoœć wykorzystywanych przez firmy programów finansowo-księgowych jest dostosowaych do wymogu generowania pliku JPK_VAT, jak również pozostałych struktur JPK. Zasadnicza większoœć z tych systemów pozwala na przesyłanie ewidencji podatkowej w formacie XML na bramkę Ministerstwa Finansów. Z tych samych programów korzystajš również biura rachunkowe i księgowe, którym przedsiębiorcy zlecajš swoje rozliczenia. Zdarzajš się jednak przedsiębiorcy, którzy swoje rozliczenia prowadzš w arkuszu kalkulacyjnym. Dla nich wprowadzenie JPK będzie stanowiło największe wyzwanie. Dla częœci z mikroprzedsiębiorców będzie się to wišzać z koniecznoœciš przeniesienia swoich rozliczeń do biur księgowych. Pozostała częœć, która zdecyduje się kontynuować samodzielne prowadzenie ewidencji, będzie zmuszona do zakupu nowego oprogramowania bšdŸ dostosowania swoich arkuszy do generatora JPK udostępnionego przez MF, który pozwala zarówno na konwersję arkusza kalkulacyjnego na XML, jak również jego wysyłkę na bramkę MF.

Poza tym mikroprzedsiębiorcy powinni zweryfikować prowadzone przez siebie ewidencje VAT pod kštem kompletnoœci zawartych w nich informacji oraz na bieżšco œledzić prace MF nad aktualizacjš struktury JPK_VAT. Może się bowiem okazać, że za okresy od stycznia konieczne będzie raportowanie dodatkowych informacji w JPK np. daty płatnoœci.

—rozm. Monika Pogroszewska

Robert Łuszczyna, doradca podatkowy, menedżer w Crido Taxand

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL