Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

MF: czas oczekiwania na rejestrację VAT zależy od przedsiębiorcy

fotolia
Ten, kto poda rzetelne dane w zgłoszeniu VAT-R i odpowie na pytania urzędu, szybciej zostanie podatnikiem VAT.

Ministerstwo Finansów nie planuje zmiany przepisów, która miałaby wprowadzić do ustawy o VAT maksymalny termin oczekiwania na rejestrację VAT. Resort wyjaœnia, że czas oczekiwania zależy od przedsiębiorcy, który stara się o wpis do rejestru.

Zgodnie z przepisami obowišzujšcymi od poczštku 2017 r. (art. 96 ust. 4 ustawy o VAT) naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika VAT czynnego „po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym".

– Czas weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu VAT-R zależy głównie od rzetelnoœci informacji zawartych w tym zgłoszeniu. Jeœli dane nie budzš wštpliwoœci, proces weryfikacji będzie krótszy – wyjaœnia wiceminister Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelację nr 14966.

Zaznaczył, że MF zaleciło organom podatkowym „zintensyfikowanie działań podejmowanych w ramach weryfikacji danych zgłoszonych w VAT-R celem przyspieszenia rejestracji". Jednak nadrzędnym celem jest utrzymanie rejestru na jak najbardziej rzetelnym poziomie. To podstawowe narzędzie służšce ochronie uczciwych przedsiębiorców, pozwalajšce im sprawdzić kontrahentów.

Współpraca z urzędem

Według resortu dla podmiotów oczekujšcych na rejestrację kluczowa jest współpraca z urzędem, czyli utrzymywanie kontaktu i szybkie przekazywanie potrzebnych fiskusowi informacji. Okres weryfikacji wydłuży się natomiast w sytuacji, gdy nastšpi kumulacja przesłanek do odmowy rejestracji (m.in. dane niezgodne z prawdš czy brak kontaktu). Urzšd sprawdzi wówczas np. adres firmy, jej majštek oraz wezwie podatnika w celu przekazania dodatkowych informacji o przyszłej działalnoœci.

W praktyce przyczynš odmowy rejestracji może być siedziba w tzw. wirtualnym biurze. Potwierdza to wyrok WSA w Rzeszowie z 28 sierpnia br. (I SA/Rz 408/17). Urzšd skarbowy odmówił rejestracji firmy po przeprowadzeniu weryfikacji. Urzędnicy sprawdzili na miejscu, że firma, która ma zajmować się handlem, wynajmuje tylko 5 mkw., co wskazuje na tzw. wirtualne biuro. Nie ma też oznaczeń ani szyldu.

Sšd odrzucił skargę podatnika. Wskazał, że rejestracja ma charakter sformalizowany. Zgłoszenie rejestracyjne musi być rzetelne, a więc zawierać dane podatnika zgodne z rzeczywistoœciš. Andrzej Nikończyk, partner w KNDP i przewodniczšcy Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, uważa, że działania organów podatkowych sš niewłaœciwie ukierunkowane. Z jednej strony uczciwi przedsiębiorcy ponoszš straty przez długie oczekiwanie na rejestrację, z drugiej na rynku działajš oszuœci, którzy zostali wczeœniej zarejestrowani jako podatnicy VAT.

Lepiej obserwować

– Obowišzujšcy system zmusza przedsiębiorców do wybiegów, polegajšcych np. na rejestrowaniu prostej niebudzšcej wštpliwoœci działalnoœci gospodarczej i póŸniejszej zmiany profilu. Lepszym rozwišzaniem od odmowy rejestracji byłoby zarejestrowanie firmy budzšcej wštpliwoœci, np. majšcej siedzibę w wirtualnym biurze, i objęcie jej przez organy podatkowe obserwacjš operacyjnš, która skutecznie zniechęciłaby do ewentualnych wyłudzeń – mówi Andrzej Nikończyk.

Michał Krysik, doradca podatkowy w LSW Leœnodorski Œlusarek i Wspólnicy

Sam fakt weryfikacji zgłoszeń, zamiast mechanicznej bezrefleksyjnej rejestracji podatników VAT, należy ocenić pozytywnie. Niestety, wydłużajšce się procedury, które majš służyć wzajemnemu bezpieczeństwu podatników, paraliżujš ich działalnoœć już na starcie. Rejestracja jest jedynie czynnoœciš materialno-technicznš, a o byciu podatnikiem VAT decyduje wykonywanie czynnoœci opodatkowanych. Jednak łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której kontrahenci nie będš chcieli kupować od podmiotów nieuwidocznionych w rejestrze VAT, np. z obawy, że nie odliczš podatku z wystawionych przez nich faktur. W tej chwili przedsiębiorcom pozostaje uzbroić się w cierpliwoœć i przy rozpoczynaniu działalnoœci uwzględnić dodatkowy czas na rejestrację na potrzeby VAT.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL