Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Gdzie rozliczyć VAT od wynajmu rusztowań

Fotolia.com
USŁUGI | Wynajem rusztowań wraz z ich montażem ma zwišzek z konkretnš nieruchomoœciš i powinien być opodatkowany w miejscu położenia obiektu. Nie wszystkie organy podzielajš jednak ten poglšd.

Spółka z o.o. prowadzi działalnoœć gospodarczš m.in. w zakresie usług wynajmu rusztowań wraz z ich montażem i demontażem. Obecnie usługa taka będzie œwiadczona dla firmy niemieckiej, która prowadzi budowę w Polsce. Czy usługa ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce? – pyta czytelnik.

Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega m.in. odpłatne œwiadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario – nie podlega opodatkowaniu w Polsce odpłatne œwiadczenie usług poza terytorium naszego kraju. O tym, czy œwiadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju, decydujš przepisy o miejscu œwiadczenia usług, tj. art. 28a–28o ustawy o VAT oraz § 3–4 rozporzšdzenia ministra finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca œwiadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonujšcej nabycia (importu) towarów lub usług (DzU z 2013 r. poz. 1656 ze zm.).

Według szczególnych zasad

Przepisy te przewidujš szczególny sposób ustalania miejsca œwiadczenia usług zwišzanych z nieruchomoœciami, tj. – jak wynika z art. 31a ust. 1 rozporzšdzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajšcego œrodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (DzUrz UE L 77/1 z 23 marca 2011 r. ze zm.) – usług, które majš wystarczajšco bezpoœredni zwišzek z danš nieruchomoœciš, co ma miejsce:

a) gdy wywodzš się z nieruchomoœci, a dana nieruchomoœć stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia œwiadczonych usług;

b) gdy sš œwiadczone w odniesieniu do nieruchomoœci lub dla niej przeznaczone i majš na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomoœci.

Miejscem œwiadczenia usług zwišzanych z nieruchomoœciami jest – na podstawie art. 28e ustawy o VAT – miejsce położenia nieruchomoœci (tj. nieruchomoœci, której te usługi dotyczš).

Nie ma jednolitego stanowiska fiskusa

Pojawia się w zwišzku z tym pytanie czy usługi wynajmu rusztowań obejmujšce ich montaż i demontaż sš usługami zwišzanymi z nieruchomoœciami. Częœć organów podatkowych uważa, że tak. Jako przykłady można wskazać interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 sierpnia 2010 r. (ILPP2/443-719/10-6/JKa) czy interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2016 r. (IPTPP2/4512-641/15-5/PRP). Jak czytamy w pierwszym z tych pism, „(...) usługi polegajšce na najmie rusztowań wraz z ich montażem/demontażem, będšce przedmiotem pytania zainteresowanego, należy zakwalifikować jako zwišzane z nieruchomoœciš, gdzie miejscem ich podatkowania jest miejsce położenia nieruchomoœci, stosownie do powołanego art. 28e ustawy".

Dominujšce w wyjaœnieniach organów podatkowych wydaje się jednak być stanowisko przeciwne. Zajęły je m.in.: Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 14 maja 2013 r. (IPPP3/443-92/13-5/KC), Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 5 wrzeœnia 2013 r. (ILPP4/443-262/13-4/ISN) oraz Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 23 wrzeœnia 2016 r. (ITPP2/4512-374/16/AJ). W drugim z tych pism czytamy: „(...) usługa wykonywana przez zainteresowanego na rzecz firmy fińskiej, tj. montaż, demontaż i dzierżawa rusztowań polega na udostępnieniu tego sprzętu wykorzystywanego na terenie elektrowni czasowo i w sposób łatwy do usunięcia po zakończeniu usługi. Zatem montaż rusztowań nie ma charakteru stałego, pozwala je przenieœć czy zdemontować bez wpływu na nieruchomoœć. Tym samym przedmiotowa usługa nie kwalifikuje się jako usługa zwišzana z nieruchomoœciš lecz jest usługš, dla której miejsce opodatkowania należy okreœlić na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy".

Wszystko zależy od okolicznoœci

Według mnie, co do zasady, prawidłowe jest pierwsze z zaprezentowanych stanowisk, tj. usługi wynajmu rusztowań najczęœciej sš usługami zwišzanymi z nieruchomoœciami. Najczęœciej bowiem sš to usługi ukierunkowane na konkretnš nieruchomoœć (co jest właœnie cechš usług zwišzanych z nieruchomoœciami), a jednoczeœnie bez znaczenia jest okolicznoœć, że montaż rusztowań nie ma charakteru stałego (skoro za usługi zwišzane z nieruchomoœciami uznaje się, przykładowo, usługi ochrony nieruchomoœci – zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 31 grudnia 2010 r., IBPP3/443-753/10/PK).

Uważam jednak, że zdarzajš się sytuacje, gdy miejsce œwiadczenia usług wynajmu rusztowań należy jednak ustalać na zasadach ogólnych. Dotyczy to usług wynajmu rusztowań bez ich montażu i demontażu, jak również usług wynajmu rusztowań, które nie dotyczš jednej, konkretnej nieruchomoœci (np. usług wynajmu rusztowań, które sš przenoszone między różnymi nieruchomoœciami).

Przedsiębiorca musi sam zdecydować

Z treœci pytania nie wynika jednak, aby chodziło o takš sytuację. Uważam zatem, że miejsce œwiadczenia przez spółkę z o.o. usług wynajmu rusztowań (wraz z ich montażem i demontażem) znajduje się w przedstawionej sytuacji – na podstawie art. 28e ustawy o VAT – na terytorium Polski. W konsekwencji – jeżeli niemiecki nabywca tych usług nie jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT – ich œwiadczenie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce i powinno zostać udokumentowane fakturš z VAT obliczonym według stawki 23 proc. (nie ma bowiem w takim przypadku zastosowania mechanizm odwrotnego obcišżenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT).

Gdyby jednak przyjšć stanowisko przeciwne (dominujšce – jak zostało wskazane – w wyjaœnieniach organów podatkowych), miejsce œwiadczenia przez spółkę przedmiotowych usług wynajmu rusztowań (wraz z ich montażem i demontażem) znajdowałoby się – na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT – poza terytorium Polski (zakładajšc, że niemiecki nabywca tych usług nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalnoœci gospodarczej na terytorium Polski). Wówczas œwiadczenie tej usługi nie podlegałoby opodatkowaniu VAT w Polsce i powinno być udokumentowane fakturš bez danych dotyczšcych stawki i kwoty podatku, ale z wyrazami „odwrotne obcišżenie" i numerami VAT UE spółki z o.o. oraz niemieckiego nabywcy usług (zob. art. 106e ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 106a pkt 2 lit. a ustawy o VAT oraz art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT).

Autor jest doradcš podatkowym

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL