Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT: Jak opodatkować przeprowadzanie egzaminów dla fundacji

123RF
Czynnoœci polegajšce na organizacji i przeprowadzaniu sprawdzianów kwalifikacyjnych nie można zakwalifikować jako nauczanie. Weryfikacja zdobytej wiedzy w ten sposób nie jest kształceniem. Nie podlega więc zwolnieniu z VAT.

- Fundacja (podatnik VAT czynny) poprzez placówkę kształcenia ustawicznego, wpisanš do ewidencji szkół i placówek, œwiadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania, korzystajšce ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. W swojej działalnoœci fundacja organizuje m.in. certyfikowane usługi kształcenia zakończone egzaminem. Niektóre kursy i szkolenia przeprowadzane sš przez zewnętrzne podmioty, którym fundacja udzieliła licencji na realizację kursów i szkoleń. Czy końcowy etap usług, tj. przeprowadzanie egzaminów przez placówkę fundacji, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy kursy i szkolenia przeprowadzane sš przez zewnętrzne podmioty, którym fundacja udzieliła licencji na ich realizację? – pyta czytelniczka.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowišzujšcym od 1 wrzeœnia 2017 r. – w zwišzku z reformš oœwiatowš, zwalnia się od podatku usługi œwiadczone przez jednostki objęte systemem oœwiaty w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oœwiatowe (do 31 sierpnia 2017 r.: przepisów o systemie oœwiaty), w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i œwiadczenie usług œciœle z tymi usługami zwišzane.

Jak interpretować przepis

Z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT wynika, że zwolnienie od VAT obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania œwiadczone przez jednostki objęte systemem oœwiaty oraz dostawę towarów i œwiadczenie usług œciœle z tymi usługami zwišzane. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie, dany podmiot musi być jednostkš objętš systemem oœwiaty oraz musi œwiadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, aby usługa w zakresie kształcenia była jednoczeœnie usługš w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogš być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Zwolnienie ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z tego zwolnienia nie wystarcza, żeby dany podmiot był jednostkš objętš systemem oœwiaty. Podmiot ten musi œwiadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Zakres przedmiotowy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma jednak zastosowanie wyłšcznie do tych usług, które sš przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oœwiaty, tj. w ramach uzyskanego wpisu.

Podmiotowa przesłanka jest spełniona...

Fundacja, a œciœlej jej jednostka wpisana do ewidencji szkół i placówek, spełnia przesłankę podmiotowš do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Z kolei, odnoœnie do przesłanki przedmiotowej, należy stwierdzić, że kształcenie jest procesem majšcym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z okreœlonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bšdŸ uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia. O usługach kształcenia można mówić wyłšcznie wtedy, jeœli dany podmiot faktycznie œwiadczy usługę szkoleniowš, czyli m.in.

- organizuje szkolenia,

- odpowiada za merytoryczne przeprowadzenie szkoleń,

- nadzoruje przebieg szkolenia.

... ale to nie wystarczy

Usługi polegajšcej jedynie na organizacji i przeprowadzaniu egzaminów kwalifikacyjnych nie można uznać za „nauczanie". Weryfikacja zdobytej wiedzy w postaci zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu nie jest kształceniem. Istota kształcenia sprowadza się do przekazania wiedzy i umiejętnoœci poprzez nauczenie osób w nim uczestniczšcych, a egzamin jest tylko weryfikacjš efektów kształcenia. Egzaminowanie jest sprawdzaniem wiedzy, umiejętnoœci uzyskanych w wyniku procesu kształcenia, jednak nie jest nauczaniem w œcisłym tego słowa znaczeniu oraz nie jest usługš kształcenia. Ponadto, sama organizacja egzaminu od strony technicznej także nie jest usługš kształcenia.

Uprawnienie nie przysługuje

Gdy kursy i szkolenia przeprowadzane sš przez zewnętrzne podmioty, którym fundacja udzieliła licencji na realizację kursów i szkoleń, to zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, do usługi polegajšcej na przeprowadzaniu egzaminów przez placówkę fundacji, nie jest właœciwym postępowaniem (por. interpretację indywidualnš Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2017 r., 0113-KDIPT1-1.4012.328.2017.2.AK).

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL