Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

MF: do końca października br. lista dobrych praktyk chronišcych przed oszustami w VAT

Fotolia.com
Do końca paŸdziernika ma być gotowy dokument zawierajšcy listę praktyk œwiadczšcych o należytej starannoœci firmy w VAT - zapowiedzieli w œrodę przedstawiciele resortu finansów. Ich spełnienie uchroni firmy przed wplštaniem w oszustwa VAT i konsekwencjami tego.

Wiceminister finansów Paweł Gruza poinformował podczas œrodowej konferencji w MF, że zakończył się pierwszy etap konsultacji w sprawie tzw. należytej starannoœci w VAT. Chodzi o wypracowanie listy dobrych praktyk, których spełnienie chroniłoby uczciwych przedsiębiorców nabywajšcych towary w transakcjach krajowych. Dotyczš one w znacznym stopniu weryfikacji wiarygodnoœci kontrahentów.

Gruza wyjaœnił, że dokument ma być przygotowany, aby polskie œrodowisko gospodarcze, rynek, był bezpiecznym miejscem prowadzenia działalnoœci. "Żeby podatnicy z jednej strony mieli konkretnš listę działań praktycznych, które mogš podjšć, aby uchronić się od byciem wplštanym w karuzele VAT, wyłudzenia i inne przestępstwa skarbowe. Z drugiej strony oczywiœcie efektem tego będzie uszczelnienie systemu podatkowego, tak aby przestępcy nie kradli naszych wspólnych pieniędzy" - powiedział Gruza.

Wiceminister dodał, że resort finansów ma miesišc na opracowanie pierwszej wersji dokumentu. "Myœlę, że pod koniec paŸdziernika będziemy mogli przedstawić propozycje, które również będš konsultowane i dalej będziemy odpowiednio procedować ten dokument - po podjęciu decyzji, jakš rangę formalnš mu na końcu nadamy" - powiedział.

Gruza przypomniał agendę działań resortu finansów, które ministerstwo prowadzi w celu uszczelnienia systemu VAT. "W najbliższym czasie bardzo intensywnie będzie eksploatowany temat pustych faktur. Jeszcze raz chcę wszystkich przedsiębiorców przestrzec przed korzystaniem z tego instrumentu. Będziemy, jako służby skarbowe, w stanie wyizolować tych podatników, którzy z jednej strony wystawiajš tego typu dokumenty i będziemy w stanie wyizolować podatników, którzy korzystajš z tego typu instrumentów do obniżania zobowišzania VAT, czy też zobowišzania w podatkach dochodowych" - ostrzegł Gruza.

Powiedział, że nowoczesne narzędzia informatyczne będš umożliwiały fiskusowi precyzyjne lokalizowanie nadużyć, także okreœlenie i napiętnowanie podatników, którzy nie wystawiajš paragonów fiskalnych. Gruza poinformował ponadto, że projekt ustawy o STIR, czyli monitorowaniu przepływów finansowych zwišzanych z wyłudzeniami skarbowymi i projekt ustawy o podzielonej płatnoœci w VAT (tzw. split payment) zostały przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów i będš procedowane na najbliższych posiedzeniach rzšdu. "Niedługo znajdš się w parlamencie, mam nadzieję, z finałem w postaci uchwalenia i podpisania ustawy przez prezydenta" - powiedział.

Obecny na konferencji dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w MF, Wojciech Œliż poinformował, że opinii wyrażonych w trakcie konsultacji było bardzo dużo - zgłosiło je 69 podmiotów. Zwrócił uwagę na stopień skomplikowania kwestii zwišzanych z należytš starannoœciš w VAT. Według niego œwiadczy o tym m.in. to, że tylko w zeszłym roku Naczelny Sšd Administracyjny wydał 426 wyroków dotyczšcych należytej starannoœci w VAT, a wojewódzkie sšdy administracyjne ponad 2 tysišce.

Według niego zespół roboczy powinien w cišgu miesišca zakończyć prace nad kodeksem, a finalny dokument mógłby ujrzeć œwiatło dzienne z końcem paŸdziernika. "Będziemy się starali tego terminu dotrzymać" - zapowiedział. Wskazał, że stosowanie się do wypracowanych zasad mogłoby mieć walor ochronny podobny do ochrony, jakš daje interpretacja podatkowa.

W konferencji brali udział przedstawiciele niektórych podmiotów zaangażowanych w konsultacje. Prezes Zwišzku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT ZIPSEE "Cyfrowa Polska" Michał Kanownik powiedział, że branża ta jest szczególnie narażona na oszustwa w VAT. Kanownik wyraził nadzieję, że uda się wypracować takš formułę listy dobrych praktyk, aby budziła ona zaufanie przedsiębiorców i była poważnie traktowana przez kontrolę skarbowš. Wyjaœnił, że powinna ona brać pod uwagę specyfikę transakcji w branży, aby nie zablokować przedsiębiorców i nie zalać ich obowišzkami biurokratycznymi.

Doradca podatkowy, ekspert BCC Michał Borowski postulował, by lista zaleceń dotyczšcych należytej starannoœci była przede wszystkim "wykonalna" dla przedsiębiorców. "Trzeba brać pod uwagę specyfikę branż i dać przedsiębiorcom z różnych branż możliwoœć doboru czynnoœci odpowiednio do tego, w jakiej branży funkcjonujš" - powiedział.

Natomiast partner w MDDP Tomasz Michalik zauważył, że pracujšc nad listš trzeba pamiętać, iż weryfikacja kontrahenta nie jest warunkiem odliczenia VAT. Według niego organy podatkowe nie mogš wymagać od podatnika wiedzy o kontrahencie, która jest mu niedostępna, a która jest dostępna fiskusowi wskutek czynnoœci operacyjnych. "To wypaczenie, które - niestety - doœć często stosowane jest w sporach z podatnikami" - powiedział.

Z kolei Jerzy Martini reprezentujšcy Radę Podatkowš Konfederacji Lewiatan podkreœlił, że opracowywany katalog wymogów nie może powodować nadmiernych obcišżeń administracyjnych. Wyraził nadzieję, że wprowadzenie podzielonej płatnoœci w VAT spowoduje, iż należyta starannoœć straci na znaczeniu. Przewodniczšcy tej rady Andrzej Nikończyk zwrócił natomiast uwagę, że przyszły kodeks nie będzie służył ochronie interesów państwa, ale podatników.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL