Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Piłkarz może być przedsiębiorcš i odliczać VAT od zakupów

www.sxc.hu
Wynagrodzenie sportowca zależy od jakoœci jego gry. Nie klub, ale on osobiœcie ponosi też odpowiedzialnoœć za swoje działania. Jest więc podatnikiem VAT.

Izba Skarbowa w Katowicach zgodziła się z piłkarzem, że profesjonalna gra w piłkę nożnš może być działalnoœciš gospodarczš.

Wišżšca sportowca z klubem umowa i regulacje branżowe sprawiajš, że jest na tyle niezależnym podmiotem, że nie można go utożsamiać z pracownikiem.Dzięki takiej kwalifikacji piłkarz będzie mógł odliczać VAT z faktur zakupowych zwišzanych z jego firmš.

Piłkarz zawarł z klubem umowę-zlecenie o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Działalnoœć o takim profilu prowadzi na podstawie wpisu do ewidencji działalnoœci gospodarczej.

Chciał potwierdzić, że do celów VAT również jest przedsiębior cš. Sam utrzymywał, że tak.

Wyjaœniał, że chcšc osišgać przychody z wykonywania usług piłkarskich, musi być należycie przygotowany, co wišże się z kosztami dodatkowych treningów, zakupu sprzętu, suplementów itp. Swojš działalnoœć oferuje na rzecz różnych podmiotów, w zależnoœci od popytu na usługi piłkarskie, i osišga z niej przychody w sposób częstotliwy. Stwierdził, że ponosi ryzyko wynikajšce z jakoœci usług.

– Wynagrodzenie jest zmienne i uzależnione od czasu gry w meczach ligowych, iloœci punktów zdobytych przez klub w meczach z udziałem zawodnika, zdobytych bramek, miejsca w tabeli rozgrywek klubu – tłumaczył.

Przedstawił także zasady odpowiedzialnoœci, powołujšc się m.in. na postanowienia uchwały Zarzšdu Polskiego Zwišzku Piłki Nożnej (PZPN). Odpowiedzialnoœć wobec osób trzecich może pojawić się po wywołaniu ciężkiej kontuzji innego zawodnika i w takim przypadku piłkarz ponosi pełnš odpowiedzialnoœć cywilnoprawnš bezpoœrednio wobec tego zawodnika. Odpowiada ponadto dyscyplinarnie i finansowo wobec PZPN lub ewentualnie Ekstraklasy SA, organizatora rozgrywek ligowych, jeœli otrzyma upomnienie w trakcie oficjalnego meczu.

Izba skarbowa potwierdziła w interpretacji stanowisko piłkarza. Zwróciła uwagę, że z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że działalnoœciš gospodarczš nie sš czynnoœci wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych, jeœli umowa okreœla warunki wykonywania czynnoœci, wynagrodzenie i zasady odpowiedzialnoœci zlecajšcego ich wykonanie wobec osób trzecich. Jeœli chodzi o dwa pierwsze z wymienionych warunków, izba skarbowa stwierdziła, że sš one spełnione.

Ciężar ustalenia, czy sportowiec jest przedsiębiorcš, sprowadza się do analizy jego odpowiedzialnoœci wobec osób trzecich. Organ podatkowy przychylił się do stanowiska piłkarza, że warunki œwiadczenia usług wynikajšce z zawartej przez niego umowy nie pozwalajš przyjšć, że więzy łšczšce go z klubem sš tożsame z łšczšcymi pracownika z pracodawcš.

Numer interpretacji: IBPP2/4512-356/16-1/BW

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL