Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Bilety wstępu do parku linowego ze stawkš 8 proc. VAT

Fotolia
Spółka prowadzšca park rozrywki dla dzieci i młodzieży, œwiadczy usługi zwišzane z rozrywkš i rekreacjš i do opłat za wstęp powinna zastosować obniżonš stawkę podatku.

- Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi działalnoœć rekreacyjnš. Spółka zamierza otworzyć park linowy (dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat) w ramach parku rozrywki. Przedmiotem sprzedaży będš bilety wstępu na do obiekt. Dzieci i młodzież w ramach opłaty będš mogły zatem korzystać z urzšdzeń i atrakcji znajdujšcych się w parku rozrywki zgodnie z obowišzujšcym wewnętrznym regulaminem na podstawie wykupionego biletu. Spółka będzie pobierać opłatę od osoby w zamian za prawo wstępu. Ewentualne usługi gastronomiczne nie będš uwzględnione w cenie biletu i będš rozliczane osobno. Jakš stawkš VAT spółka powinna opodatkować sprzedaż biletów wstępu do parku rozrywki – parku linowego? – pyta czytelnik.

Podstawowa stawka VAT wynosi 23 proc. (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Dla niektórych czynnoœci ustawodawca przewiduje jednak stawki obniżone bšdŸ zwolnienie od podatku. W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidujš dla danego œwiadczenia obniżonej stawki bšdŸ zwolnienia, należy je opodatkować według 23-proc. stawki VAT.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt. 2 i poz. 186 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT stawkę VAT w wysokoœci 8 proc. stosuje się na „Pozostałe usługi zwišzane z rekreacjš – wyłšcznie w zakresie wstępu" – bez względu na symbol PKWiU. Pozycja 186 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT jest uzupełnieniem regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 >patrz ramka tego załšcznika, które wyznaczajš zakres stosowania obniżonej 8-proc. stawki VAT dla niektórych usług zwišzanych m.in. z rekreacjš.

Usługi zwišzane z rozrywkš i rekreacjš – wyłšcznie w zakresie wstępu m.in. do parków rozrywki objęte sš zatem stawkš podatku w wysokoœci 8 proc. na podstawie poz. 183 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT. Natomiast pod poz. 186 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono pozostałe usługi zwišzane z rekreacjš – wyłšcznie w zakresie wstępu.

Jak rozumieć pojęcia z ustawy

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia "rekreacja", należy się zatem odwołać do znaczenia słownikowego. „Rekreacja" oznacza zatem:

- aktywny wypoczynek na œwieżym powietrzu (http://sjp.pwn.pl),

- ruchowš aktywnoœć w czasie wolnym od pracy, majšcš służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu (http://www.wsjp.pl).

Na potrzeby stosowania poz. 183 i 186 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT można zatem uznać za rekreację różne formy aktywnoœci majšce służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

W poz. 183 i 186 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT ustawodawca objšł obniżonš stawkš VAT w wysokoœci 8 proc. pozostałe usługi zwišzane z rekreacjš, lecz wyłšcznie w zakresie wstępu. Nie okreœlił jednak ani form, ani kategorii pojęcia „wstęp", do których ma zastosowanie obniżona 8-proc. stawka VAT. I znowu trzeba odwołać się do słownika języka polskiego.

I tak, „karta wstępu" oznacza bilet lub zaproszenie upoważniajšce do wejœcia gdzieœ (http://sjp.pwn.pl). Natomiast „wstęp" oznacza m.in. możliwoœć wejœcia gdzieœ, prawo uczestniczenia w czymœ" (http://sjp.pwn.pl).

Pod pojęciem "wstęp" w rozumieniu poz. 182-186 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT należy więc rozumieć możliwoœć wejœcia gdzieœ, prawo uczestniczenia w czymœ, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy karnet upoważniajšcy do kilku wejœć.

Także aktywne korzystanie

Wejœcia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwoœciš wejœcia np. do okreœlonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów zwišzane jest okreœlone œwiadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do parku rozrywki wišże się możliwoœć korzystania z okreœlonych urzšdzeń. Zatem „wstęp" do tego typu obiektów obejmuje również aktywne korzystanie ze znajdujšcych się tam urzšdzeń typowych w takich miejscach, a nie tylko bierne przyglšdanie się spektaklom czy pokazom.

Charakter usługi wstępu do parku linowego, którš spółka zamierza œwiadczyć, wskazuje, że usługę tę można sklasyfikować jako „usługi zwišzane z rozrywkš i rekreacjš". Usługa udostępniania atrakcji znajdujšcych się w parku rozrywki, za skorzystanie z których jest pobierana opłata, jest tożsama z „opłatš w zakresie wstępu". Ponoszona opłata za korzystanie z danych atrakcji powoduje, że usługobiorca nabywa „prawo wstępu" i w zamian za wskazanš opłatę ma prawo do skorzystania z okreœlonych atrakcji. Usługa wstępu do parku rozrywki dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat obejmuje możliwoœć korzystania z urzšdzeń i atrakcji znajdujšcych się w parku rozrywki zgodnie z obowišzujšcym wewnętrznym regulaminem na podstawie wykupionego biletu. Usługobiorca ma tym samym prawo do korzystania z okreœlonych atrakcji, które sš zwišzane z normalnym typowym użytkowaniem tego obiektu.

Jedzenie i instruktor bez preferencji

Sprzedaż biletów wstępu do parku linowego, za którš pobierana będzie opłata, będzie opodatkowana 8-proc. stawkš podatku (na podstawie o art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i w zw. z poz. 183 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT) jako „Usługi zwišzane z rozrywkš i rekreacjš – wyłšcznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne" – bez względu na symbol PKWiU.

Uwaga! Z obniżonej 8-proc. stawki VAT nie będš natomiast korzystać te usługi œwiadczone przez park rozrywki – park linowy, które nie sš zwišzane z normalnym typowym jego użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie parku, zakup napojów, zabawek, czy też usługi instruktora. Nie sš one objęte stawkš obniżonš.

Zaprezentowane stanowisko podzielajš organy podatkowe (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 lica 2016 r., ILPP3/4512-1-127/16-2/TK).

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Preferencja dla usług zwišzanych z rekreacjš

poz. 179 – usługi zwišzane z działalnoœciš obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;

poz. 182 – usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłšcznie w zakresie wstępu:

- na widowiska artystyczne, włšczajšc przedstawienia cyrkowe,

- do obiektów kulturalnych

– bez względu na symbol PKWiU;

poz. 183 – usługi zwišzane z rozrywkš i rekreacjš – wyłšcznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;

poz. 184 – usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłšcznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;

poz. 185 – wstęp na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL