Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Obsługa zamówienia w drodze elektronicznej nie stanowi o istnieniu usługi elektronicznej

Fotolia.com
NSA uznał, że w jeœli dostawa e-znaczka ma za przedmiot jego zmaterializowanš postać, umożliwiajšcš spełnienie jego funkcji, a jedynie proces przyjęcia i obsługi zamówienia odbywa się drogš elektronicznš, œwiadczenie to nie jest usługš œwiadczonš drogš elektronicznš.

Spółka wniosła o wydanie pisemnej interpretacji dot. podatku od towarów i usług, wskazujšc, że prowadzi działalnoœć w zakresie sprzedaży e-znaczków (tj. znaczków pocztowych w formie elektronicznej)

Podmiot oœwiadczył, że dostawa e-znaczków odbywa się po cenie równej ich wartoœci nominalnej. Znaczki stanowiš odpowiednik tradycyjnego znaczka pocztowego, a więc sš dowodem opłaty za nadanie przesyłki.

Kontrahent po nabyciu e-znaczka ma możliwoœć wydrukowania go. Jego ważnoœć weryfikujš urzędy pocztowe.

Spółka zapytała, czy dokonywana przez niš dostawa e-znaczków podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Spółki, dokonywana przez niš dostawa e-znaczków podlega zwolnieniu VAT, z uwagi na okolicznoœć, że:

- nabywa ona e-znaczki od operatora obowišzanego do œwiadczenia powszechnych usług pocztowych,

- nabywa e-znaczki w celu ich dalszej odsprzedaży; dokonuje dostawy e-znaczków po cenie równej ich wartoœci nominalnej,

- e-znaczki stanowiš odpowiednik tradycyjnego znaczka pocztowego.

Minister Finansów uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe, powołujšc się na przepisy prawa unijnego.

Minister wskazał, że dostawa e-znaczków stanowi usługi elektroniczne, które nie sš objęte zwolnieniem od podatku VAT.

W zwišzku z powyższym działalnoœć spółki objęta jest podatkiem d towarów i usług w wysokoœci 23 proc.

Spółka zaskarżyła interpretację do WSA i wniosła o uchylenie wydanej wobec interpretacji indywidualnej oraz o zasšdzenie na rzecz Spółki zwrotu kosztów postępowania sšdowego.

Skarżšca wskazała, że sprzedaż e-znaczka nie stanowi usługi elektronicznej w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporzšdzenia Rady oraz art. 2 pkt 26 u.p.t.u.

W opinii spółki, elektroniczna droga œwiadczenia stanowi wyłšcznie œrodek komunikacji, sposób na przekazanie cyfrowego zapisu e-znaczka, który wymaga zmaterializowania w formie wydruku.

WSA podzielił opinię Spółki wskazujšc, że znaczki nie majš wartoœci jako towar, ale jako dowód uiszczenia opłaty za usługę zwolnionš z podatku, albo za czynnoœć, która w ogóle nie jest objęta opodatkowaniem.

Opodatkowanie dostawy znaczków spowodowałoby, że konsument zwolnionej od VAT usługi pocztowej, faktycznie jednak uiszczałby od niej podatek.

Minister Finansów złożył skargę kasacyjnš od wyroku zarzucajšc, że WSA pominšł okolicznoœć, ze dostawa e-znaczków jest w rzeczywistoœci usługš elektronicznš, a zatem nie korzysta ze zwolnienia z VAT (art. 2 pkt 26 ustawy o VAT).

W konsekwencji MF wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całoœci i orzeczenie co do istoty sprawy, ewentualnie o uchylenie wyroku w całoœci i przekazanie sprawy WSA do ponownego rozpatrzenia oraz o zasšdzenie na rzecz organu zwrotu kosztów postępowania.

NSA uznał jednak, że w niniejszej sprawie nie ma do czynienia z usługami elektronicznymi. Zwrócił uwagę na prawidłowe twierdzenie Spółki, iż zakupie e-znaczka drogš elektronicznš, konieczne jest jego samodzielne wydrukowanie, gdyż ważnoœć e-znaczka weryfikowana jest poprzez zeskanowanie kodu graficznego na znaczku.

Ponadto, działalnoœć spółki nie polega na wykonywaniu usługi, której œwiadczenie jest zautomatyzowane i wymaga minimalnego jedynie udziału człowieka.

Droga elektroniczna służy wyłšcznie do złożenia zamówienia oraz przesłania znaczka. Wydrukowanie znaczka przez odbiorcę wymaga większego niż minimalne zaangażowania człowieka, co wyklucza twierdzenie, iż œwiadczenie jest "zasadniczo zautomatyzowane".

NSA uznał, że w sytuacji, kiedy nie ma do czynienia z usługš œwiadczonš drogš elektronicznš, brak jest okolicznoœci, które stanowiłyby podstawę do uznania, iż dostawa e-znaczków nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego, podobnie jak w przypadku znaczków tradycyjnych.

Wyrok NSA z 26 maja 2017 r., sygnatura akt: I FSK 1627/15

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL