Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Noc Muzeów to podatkowy kłopot dla muzealnika

Adobe Stock
Zdaniem organów i sšdów, bezpłatne udostępnianie zbiorów zwiedzajšcym nie jest zwišzane z prowadzonš działalnoœciš. Skutkiem jest koniecznoœć ustalenia prewspółczynnika, co niweczy prawo do odliczenia podatku w 100 proc.

Już niebawem czeka nas kolejna edycja Nocy Muzeów – wydarzenia istotnego w kalendarzu nie tylko entuzjastów kultury i sztuki, ale również osób chcšcych odwiedzić obiekty na co dzień niedostępne. Jest to niewštpliwie ważna i potrzebna inicjatywa, o czym przekonujš nas liczby – ponad 200 tys. zwiedzajšcych w samej tylko Warszawie œwiadczy najlepiej o roli tego wydarzenia. Tegoroczna lista placówek jest wystarczajšco długa, by każdy znalazł coœ dla siebie. Szykuje się więc noc pełna atrakcji, której nie umilajš jednak organy podatkowe.

Można się zastanawiać co wspólnego ma Noc Muzeów z VATem. Przecież to bezpłatne wydarzenie i fiskus nie musi się obawiać o niezafakturowanš sprzedaż lub inne przestępstwa podatkowe. Gdy się jednak przeœledzi przepisy oraz ich interpretacje wydawane przez organy, okazuje się, że sen z powiek dyrektorom muzeów mogš spędzać nie tyle odwiedzajšcy, co nieprzychylne regulacje podatkowe.

Misja publiczna bez daniny

Obowišzujšce od 1 stycznia 2016 roku przepisy dotyczšce tzw. prewspółczynnika w VAT przyniosły zmiany dla podmiotów, które nabywajš towary i usługi zarówno do celów wykonywanej działalnoœci gospodarczej, jak i do celów innych niż działalnoœć gospodarcza. Nieostre przepisy spowodowały koniecznoœć sięgnięcia przez podatników po interpretacje. W przypadku muzeów, rezultat tego zabiegu okazał się zgoła odmienny od zakładanego. Zamiast potwierdzić, że uczestnictwo w Nocy Muzeów, jako wydarzeniu promujšcym danš placówkę, nie wpływa na prawo do odliczenia VAT, organy podatkowe uznały, że o promocji nie może być tutaj mowy, bo muzeum realizuje w tym przypadku misję publicznš.

Marketing statutowy

Kierunek interpretacyjny, jaki wykształcił się w ostatnich dwóch latach, konsekwentnie pozbawia prawa do pełnego odliczenia VAT w przypadku uczestnictwa placówki w Nocy Muzeów. Choć sprzedaż biletów nie jest dla muzeów jedynym Ÿródłem dochodów, to kwoty w ten sposób uzyskane majš istotne przełożenie na ich kondycję finansowš. Zrozumiałe i gospodarczo uzasadnione powinny być zatem wszelkie działania promocyjne, majšce na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży biletów. Zrozumiałe jest, że podejmowane akcje promocyjne sprzyjajš nie tylko placówkom, ale również fiskusowi – zwiększone dochody muzeum to większe wpływy do budżetu państwa w zwišzku z podatkiem odprowadzanym od każdego sprzedanego biletu.

Zaprzeczajš temu jednak liczne interpretacje podatkowe, w tym wydana 6 kwietnia 2018 r. interpretacja (0114-KDIP4.4012. 94.2018.1.MP). Dyrektor KIS uznał w niej, że nadrzędnym celem muzeum jest realizacja misji publicznej poprzez kształtowanie odpowiednich wzorców osobowych i postaw społecznych, a poprzez udział w Nocy Muzeów dochodzi nie tylko do promocji placówki, ale przede wszystkim realizowane sš cele statutowe, które nie stanowiš działalnoœci gospodarczej.

Potwierdzeniem stanowiska organów podatkowych jest również wyrok WSA w Gliwicach o (III SA/Gl 773/17) z 21 listopada 2017 r., gdzie sšd zgodził się z organem, że udział w Nocy Muzeów stanowi przejaw realizacji celów statutowych i nie jest zwišzany z prowadzonš działalnoœciš. Skutkiem jest koniecznoœć ustalenia prewspółczynnika, co niweczy prawo do odliczenia VAT w 100 proc.

Pozostaje mieć nadzieję, że skutkiem negatywnej wykładni przepisów nie będzie kurczšca się lista placówek zaangażowanych w Noc Muzeów w kolejnych latach.

Przykład

- obliczony prewspółczynnik wynosi 75 proc.,

- muzeum w trakcie roku nabyło towary i usługi służšce działalnoœci statutowej i gospodarczej na kwotę netto 1 000 000 zł,

- VAT zapłacony kontrahentom w zwišzku z tymi nabyciami wyniósł 230 000 zł,

- kwota podatku zapłaconego kontrahentom, którego muzeum nie odzyska, wynosi 57 500 zł (25 proc. kwoty 230 000 zł).

Gdyby Noc Muzeów nie została uznana za działalnoœć statutowš, muzeum byłoby uprawione do odzyskania z urzędu skarbowego całoœci kwoty VAT zapłaconego kontrahentom – bez potrzeby stosowania odliczenia proporcjonalnego. Natomiast zastosowanie prewspółczynnika w zwišzku z uznaniem imprezy za działalnoœć statutowš, pozbawia muzeum prawa do pełnego odliczenia podatku. W tym przypadku kwota 57 500 zł zwiększa koszty prowadzenia działalnoœci muzeum.

Autor jest konsultantem w ALTO

podstawa prawna: art. 86 ust. 2a i nast. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL