Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Firmy handlujšce z Rosjš majš problemy z VAT

Fotolia
Skarbówka chce wiedzieć, co się dzieje z towarem po przekroczeniu granicy. Jeœli rosyjskie władze nie odpowiedzš, może naliczyć sprzedawcy podatek.

Przedsiębiorcy prowadzšcy interesy na wschodzie majš kłopoty z polskim fiskusem. Urzędy skarbowe twierdzš, że do zastosowania zerowej stawki VAT potrzebne sš dodatkowe dokumenty od rosyjskiej administracji. A o to niełatwo.

– Rosyjskie urzędy często w ogóle nie udzielajš odpowiedzi na pytania polskiej skarbówki. Powody sš różne, zdarza się też, że nabywcy nie przyznajš się do zakupów towarów z Polski – mówi Tomasz Siennicki, doradca podatkowy w kancelarii KNDP. – Podobnie jest w handlu z innymi wschodnimi sšsiadami.

Transakcja staje się nieopłacalna

Jaki jest tego skutek?

– Polski urzšd nakazuje zapłacić sprzedawcy 23 proc. VAT, argumentujšc, że nie sš spełnione warunki zastosowania zerowej stawki podatku – mówi Tomasz Siennicki. – Powoduje to, że transakcja z reguły staje się nieopłacalna.

Przypomnijmy, że do uznania danej transakcji za eksport i opodatkowania jej zerowš stawkš VAT muszš być spełnione okreœlone warunki.

Trzy warunki do spełnienia

Po pierwsze, musi dojœć do dostawy towarów, czyli przeniesienia prawa do rozporzšdzania nimi jak właœciciel. Po drugie, muszš być wysłane poza terytorium Unii Europejskiej. Po trzecie, powinno to być potwierdzone przez właœciwy organ celny.

Zapytaliœmy Ministerstwo Finansów, czy do zastosowania zerowej stawki potrzebne jest dodatkowe potwierdzenie od rosyjskiej administracji, że kontrahent faktycznie kupił towar od polskiej firmy. Odpowiedziało, że urzšd skarbowy ma prawo wystšpić o takie potwierdzenie. Ale jego brak nie oznacza, że nie doszło do eksportu (patrz ramka).

W praktyce jednak przedsiębiorcy muszš się o to spierać z fiskusem. Sprawy dochodzš do sšdów, a ich orzeczenia nie sš korzystne dla firm. Z wyroków wynika, że jeœli rosyjski kontrahent nie potwierdzi, że kupił towar, eksporter nie ma prawa do zerowej stawki. Nawet jeœli nie ma wštpliwoœci, że towar wyjechał za granicę.

Komunikat powinien wystarczyć

– To zbyt surowe podejœcie – mówi Tomasz Siennicki. – Jeœli firma posiada fakturę oraz przelew (czyli dokumenty potwierdzajšce transakcję), a także komunikat IE-599 (urzędowe potwierdzenie, że towar przekroczył granicę), powinna mieć prawo do zastosowania zerowej stawki VAT. Bez względu na to, co się stało z towarem u wschodniego sšsiada.

Zdaniem Ministerstwa Finansów o zasadach rozliczenia transakcji decydujš jej okolicznoœci. Od nich zależy, czy w ogóle wystšpiła czynnoœć podlegajšca opodatkowaniu, a jeœli tak, to jaka powinna być zastosowana stawka.

Według danych GUS eksport z Polski do Rosji w 2016 r. wyniósł 22,7 mld zł. W stosunku do 2015 r. jego wartoœć wzrosła więc o 6 proc., ale jest niższa niż w 2014 r.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

Opinia

Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów

Jeœli organ podatkowy ma wštpliwoœci co do spełnienia warunków zastosowania zerowej stawki VAT, może podjšć czynnoœci, by ustalć, czy faktycznie wystšpił eksport towarów. Organ ten może również wystšpić do władz innego kraju o potwierdzenie, czy dany podmiot zagraniczny nabył towar od polskiego podatnika, czyli czy w ogóle doszło do eksportu rozumianego jako wywóz towaru w wykonaniu dostawy. Ministerstwu Finansów nie sš jednak znane praktyki naliczania 23 proc. VAT od transakcji, kiedy organ nie potwierdzi, że nabywca z państwa trzeciego nabył towar. W ocenie MF gdy podatnik dokonał wywozu towaru z Polski oraz posiada niezbędne dokumenty celne to potwierdzajšce, a tylko nie udałoby się potwierdzić, że nabywca otrzymał prawo do rozporzšdzania towarem, nie wystšpiš przesłanki opodatkowania wywozu towaru 23-proc. VAT.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL