Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Odpowiedzialny biznes bez premii w VAT

Plażę na MTP odwiedziło w ubiegłym roku dwanaœcie tysięcy osób. Fot. Piotr Piosik
MTP
Firma, która planuje ucišżliwš inwestycję i chcšc poprawić stosunki z lokalnš społecznoœciš, buduje park dla dzieci, nie odliczy podatku.

Zła wiadomoœć dla podatników, których częœciš strategii biznesowej staje się budowanie społecznie odpowiedzialnej firmy. W czwartek Naczelny Sšd Administracyjny odmówił prawa do odliczenia VAT od inwestycji majšcych poprawić relacje ze społecznoœciš lokalnš.

Rozrywka dla dzieci

Sprawa dotyczyła spółki z branży gazowej. We wniosku o interpretację wyjaœniła, że została powołana do realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Konkretnie chodziło o budowę i eksploatację w przyszłoœci terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Spółka podkreœliła, że na obecnym, wstępnym etapie inwestycji w swoich działaniach chce uwzględniać interesy otoczenia, w tym œrodowiska naturalnego. Z tego względu ważnym elementem jej rozwoju jest budowanie społecznie odpowiedzialnej firmy poprzez realizację strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility). Firma podkreœlała, że w działaniach z CSR zaangażowała się w działalnoœć na rzecz lokalnej społecznoœci, w szczególnoœci w dzielnicy, w której prowadzona jest budowa terminalu. W wyniku konsultacji z władzami miasta podjęła się wybudowania strefy rekreacji dla dzieci. Ta inicjatywa ma na celu budowanie relacji z samorzšdem terytorialnym, zbudowanie pozytywnego wizerunku spółki i inwestycji. W ocenie spółki pozwoli to na pokazanie jej jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego oraz rozpowszechnienie nazwy i logo firmy.

Podatniczka zapytała, czy będzie miała prawo do odliczenia VAT od nakładów i czy póŸniejsze nieodpłatne przekazanie ich miastu podlega opodatkowaniu VAT. Sama uważała, że wydatki majš zwišzek z jej ogólnš działalnoœciš opodatkowanš i dajš prawo do odliczenia. A nieodpłatne przekazanie nakładów na rzecz miasta nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, bo to nieodpłatne œwiadczenie usług dla celów zwišzanych z prowadzonš działalnoœciš.

Inaczej sytuację spółki na gruncie VAT ocenił fiskus. Nie dopatrzył się jakiegokolwiek zwišzku wydatków na park dla dzieci z opodatkowanš działalnoœciš spółki. W konsekwencji odmówił jej prawa do odliczenia VAT. A nieodpłatne przekazanie inwestycji dla dzieci miastu uznał za opodatkowane VAT.

Brak zwišzku

Spółka zaskarżyła interpretację, ale wykładnię fiskusa potwierdził Wojewódzki Sšd Administracyjny w Szczecinie i ostatecznie NSA. Sšd kasacyjny potwierdził, że sporne wydatki nie majš bezpoœredniego ani poœredniego zwišzku z czynnoœciami opodatkowanymi. Nie sš to też koszty ogólne skarżšcej. W ocenie NSA wydatki na budowę parku dla dzieci – nawet z logo firmy – nie będš miały wpływu na jej zyski. Jak podkreœlała sędzia sprawozdawca Marzena Łozowska, z parku będš korzystać mieszkańcy, a to nie oni sš klientami skarżšcej. Sšd zwrócił uwagę na argument, że terminal to inwestycja ucišżliwa, wzbudzajšca emocje i protesty lokalnej społecznoœci. Nie przekonało go to jednak, że mogłoby to pokrzyżować plany jego budowy.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 1458/15

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Opinia

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Działania zwišzane ze społecznš odpowiedzialnoœciš biznesu (CSR) coraz częœciej podejmujš firmy, które postrzegajš jš jako konieczny element prowadzonej działalnoœci. Przy takim podejœciu uznajš, że wydatki na te cele wišżš się bezpoœrednio z działalnoœciš i chcš odliczać VAT. W mojej ocenie działania w ramach CSR rzadko uzasadniš takie prawo. Działania podejmowanie w celu zwiększenia sprzedaży trudno bowiem zaliczać do CSR. To w większoœci aktywnoœć biznesowa nastawiona na korzyœć, gdzie doœć łatwo wykazać zwišzek z działalnoœciš. Same działania w ramach CSR raczej nie powinny być zwišzane z działalnoœciš, bo nie dotyczš maksymalizacji zysku. Sš niejako tylko darowiznš firm na rzecz społeczeństwa. Trudno więc uznać, że dajš prawo do odliczenia VAT.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL