Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Branża budowlana wcišż niepewna swych rozliczeń

123RF
Choć Ministerstwo Finansów po raz kolejny wyjaœniło, jak majš się rozliczać przedsiębiorcy w mechanizmie odwrotnego obcišżenia, nie rozwiało ich obaw.

W branży budowlanej od 1 stycznia 2017 r. obowišzuje tzw. odwrócony VAT dla podwykonawców. Mechanizm ten nie ma – zdaniem ministerstwa – zastosowania, jeżeli usługa budowlana jest œwiadczona bezpoœrednio na rzecz zleceniodawcy, np. generalny wykonawca œwiadczy usługi na rzecz inwestora. W takiej sytuacji obowišzujš zasady ogólne.

Inaczej będzie przy dalszych „podzleceniach" usług przez generalnego wykonawcę. Wtedy każdy podatnik œwiadczšcy usługi budowlane na rzecz głównego wykonawcy w ramach inwestycji jest już podwykonawcš. Usługi powinny być rozliczone w mechanizmie odwrotnego obcišżenia.

Kto zleca usługi

– Każde zlecenie usług budowlanych kolejnym podatnikom w takim szeregu będzie również uznane za podwykonawstwo w stosunku do usługi głównej, œwiadczonej przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora – napisał wiceminister Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselskš nr 9331. Podtrzymał też swoje wczeœniejsze wyjaœnienia dotyczšce definicji podwykonawcy. Przedsiębiorcy krytykowali MF za jej brak. Gruza wyjaœnił, że chociaż ustawa o VAT nie definiuje pojęcia podwykonawcy, to dla prawidłowego rozumienia tego terminu wystarczy wykładnia językowa. Przytoczył za słownikiem języka polskiego, że „podwykonawca to firma lub osoba wykonujšca pracę na zlecenie głównego wykonawcy".

– Po przeczytaniu tych wyjaœnień wiemy tylko nieco więcej. Jeœli podwykonawcš jest np. firma produkujšca beton, która zleca wykonanie posadzki kolejnej firmie, to mamy do czynienia z kolejnym podwykonawcš w łańcuchu zleceń. Wszyscy stosujš odwrotne obcišżenie. Firmy z branży wcišż pozostajš w niepewnoœci, bo nie jest jasne, kim np. w takim szeregu jest deweloper. A zmiany w VAT oznaczajš dla branży prawdziwš rewolucję – komentuje prawnik Marcin Brzeziński.

Dodaje, że w poprzednim roku podwykonawca wykonujšcy usługę wystawiał fakturę, a zleceniodawca płacił za usługę razem z VAT. Podwykonawca odprowadzał podatek do urzędu skarbowego. Od kwoty podatku należnego odliczał kwotę podatku naliczonego. Od 1 stycznia firma œwiadczšca usługi budowlane, która jest podwykonawcš, nie odprowadza podatku do urzędu. Musi wystawiać faktury bez VAT. W konsekwencji nie ma też od czego odliczyć podatku, który zapłaciła przy zakupie materiałów.

Skutki finansowe

– Podwykonawca musi czekać na zwrot VAT z urzędu, co będzie mieć negatywne konsekwencje finansowe dla większoœci firm z branży. Za błędne rozpoznanie, czy firma jest podwykonawcš, i wynikajšce z tego nieprawidłowe rozliczenie VAT grożš kary finansowe – mówi Brzeziński.

Przedstawiciele branży nie kryjš obaw. Grzegorz Kiełpsz, prezes zarzšdu Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich, wskazuje, że Ÿródłem niejasnoœci jest niejednoznaczna definicja podwykonawcy czy niejednoznaczne okreœlenie, co jest towarem, a co usługš.

– Widzę obawy pracowników działów finansowych, co raczej nie pozwala stwierdzić, że przepisy sš proste i czytelne – dodaje prawnik.

Bartosz Bogdański - doradca podatkowy, partner w MDDP

Szkoda, że ministerstwo nie opublikowało obiecanych wyjaœnień, na które branża budowlana czeka od poczštku tego roku. Przykład podany w odpowiedzi resortu jest bardzo prosty i odnosi się tylko do niewielkiego wycinka rzeczywistoœci gospodarczej. Wcišż nie wiadomo, jak ma się rozliczyć np. deweloper budujšcy lokale użytkowe, który zleca innej firmie usługę tynkowania. Można przypuszczać, że jest w tym przypadku inwestorem, a firmy wykonujšce usługi na jego rzecz – równorzędnymi wykonawcami. Nie sš one podwykonawcami, ponieważ deweloper sam nie wykonuje usług budowlanych, tylko sprzedaje gotowe lokale. Firmy muszš mieć jednak pewnoœć co do interpretacji przepisów, by nie ryzykować sporu z organami podatkowymi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL