Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT od aut osobowych: możliwe pełne odliczenie - wyroki NSA

123RF
Firma może odliczyć 100 proc. VAT od samochodu, który pracownik parkuje pod domem, ale tylko wtedy, gdy charakter pracy to uzasadnia.

Pierwsze wyroki Naczelnego Sšdu Administracyjnego (NSA) w sprawie odliczenia VAT od aut osobowych po wprowadzeniu nowych przepisów potwierdza korzystnš dla firm linię interpretacyjnš.

Parkowanie pod domem nie wyklucza przyjęcia, że pojazd jest wykorzystywany wyłšcznie dla celów działalnoœci gospodarczej i podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100 proc. VAT z faktur za paliwo i utrzymanie auta.

NSA bardzo mocno podkreœlał jednak, że przyznanie racji podatnikowi w tej sprawie nie oznacza, że podobnie zakończš się podobne, czekajšce na rozstrzygnięcie NSA spory z fiskusem.

Jak tłumaczyła sędzia Danuta Oleœ w ustnym uzasadnieniu, wtorkowe rozstrzygnięcia dotyczš specyficznego stanu faktycznego i to ze względu na te wyjštkowe okolicznoœci dotyczšce dojazdu do pracy przedstawicieli handlowych spółka może odliczyć całš kwotę VAT.

Ewidencja i GPS

Chodzi bowiem o pracowników terenowych – przedstawicieli handlowych. Pracownicy ci obsługujš okreœlone obszary, np. częœci województwa, położone co najmniej kilkadziesišt kilometrów od lokalu pracodawcy. W umowach pracownicy ci majš zapisane, że zaczynajš i kończš pracę pod domem. Tam też parkujš samochody.

Nie mogš z nich jednak korzystać prywatnie, bo zabrania tego regulamin, a pojazdy wyposażone sš w GPS. Pracodawca kontroluje ewidencję przebiegu pojazdu i konfrontuje to z danymi z nawigacji.

Spółka zapytała, czy w takim przypadku może odliczyć 100 proc. VAT z faktur za tankowanie i inne koszty eksploatacyjne.

Obowišzujšce od 1 kwietnia 2014 r. regulacje o VAT pozwalajš na odliczenie połowy podatku od zakupu i eksploatacji aut osobowych. Wyjštkiem jest sytuacja, gdy auta sš wykorzystywane wyłšcznie w działalnoœci gospodarczej. Sposób ich wykorzystywania, zwłaszcza okreœlony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, potwierdzony ewidencjš przebiegu pojazdu, musi wykluczać ich użycie do innych celów.

Organy skarbowe utrzymujš jednak, że skoro auto parkowane jest pod domem, to pracownik potencjalnie zawsze może go używać w celach prywatnych i żadna ewidencja mu w tym nie przeszkodzi. Tak było też w tym przypadku, lecz Wojewódzki Sšd Administracyjny przyznał rację podatnikowi (I SA/Wr 35/15 i I SA/Wr 36/15).

Gdzie zaczyna się praca

Fiskus przed NSA przywoływał orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoœci z 1997 r. (C-258/95) i wydany na jego kanwie wyrok NSA z czerwca 2015 r. (I FSK 1764/13).

NSA stwierdził wtedy, że zapewnienie pracownikom transportu z miejsca zamieszkania do pracy służy zasadniczo celom prywatnym pracowników, a nie działalnoœci gospodarczej. Skarbówka budowała na tej podstawie twierdzenie, że parkowanie autem firmowym pod domem i dojazd do miejsca pracy wykluczajš pełne odliczenie.

NSA potwierdził, że specyficzne okolicznoœci, tj. charakter pracy i duża odległoœć od miejsca jej wykonywania, w omawianej sprawie uzasadniajš odstšpienie od tej zasady, którš jednak trzeba respektować. NSA będzie badał w każdej sprawie, czy występuje taka szczególna sytuacja.

Sygn. akt I FSK 1200/15, I FSK 1201/15

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

To ważny wyrok. Organy podatkowe przyjęły bowiem zasadę, że jeœli samochód jest parkowany pod domem pracownika, to bez względu na pozostałe okolicznoœci pracodawca nie wykluczył możliwoœci używania pojazdu do celów prywatnych. W konsekwencji może odliczać tylko połowę VAT zwišzanego z nabyciem i eksploatacjš pojazdu. Sšd jasno stwierdził, że z przepisów nie wynika taka generalna reguła. W konsekwencji istniejš sytuacje, gdy mimo, że pracownik nie musi codziennie zostawiać samochodu w siedzibie firmy, to przysługuje jej prawo do odliczania całego VAT. Oznacza to, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Należy uwzględnić m.in. sposób nadzoru nad eksploatacjš samochodu oraz zakres obowišzków pracownika i miejsce ich wykonywania.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL