Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Minister chce VAT od każdego użycia firmowego sprzętu na cele prywatne

123RF
Każde użycie przez pracownika np. laptopa do celów prywatnych trzeba opodatkować – twierdzi fiskus.

Minister finansów wyjaœnił nowe, skomplikowane zasady rozliczania VAT według wstępnej proporcji. Dobrš informacjš dla podatników jest to, że nie muszš ich stosować wtedy, gdy firmowy majštek jest wykorzystywany na potrzeby prywatne. Złš, że takie czynnoœci trzeba opodatkować.

– Minister nie ma wštpliwoœci, że firma, która pozwala pracownikom używać służbowego sprzętu, np. kserokopiarki albo komputera, do celów osobistych, powinna każdorazowo zapłacić od tych czynnoœci VAT – mówi Joanna Rudzka, doradca podatkowy, właœcicielka kancelarii doradztwa podatkowego.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii KNDP, dodaje, że ten obowišzek występuje niezależnie od tego, w jakiej proporcji rozliczamy zakupy.

– Także firma, która odlicza VAT nawet w niewielkiej częœci, musi opodatkować zużycie majštku na cele prywatne – tłumaczy.

Obowišzujšce od 1 stycznia przepisy o stosowaniu wstępnej proporcji (tzw. prewspółczynnika) dotyczš podmiotów, które oprócz opodatkowanej działalnoœci gospodarczej wykonujš też inne czynnoœci.

Podział wydatków

Muszš one wyliczyć, jaka kwota odliczenia przypada na opodatkowanš sprzedaż, a jaka na inne działania.

– Tak muszš robić chociażby gminy, które jako organy władzy publicznej podejmujš działania nieobjęte ustawš o VAT, np. wydajš decyzje albo pobierajš opłaty za œmieci – tłumaczy Joanna Rudzka.

– Obowišzek stosowania prewspółczynnika dotyczy też przedsiębiorców wykonujšcych czynnoœci poza działalnoœciš gospodarczš, np. zajmujšcych się działalnoœciš charytatywnš – mówi Andrzej Nikończyk.

Nierealny obowišzek

– Okazuje się jednak, że przy okazji wyjaœniania przepisów o wstępnej proporcji minister finansów nakazuje opodatkować inne czynnoœci. Takie podejœcie uderza we wszystkie przedsiębiorstwa, w każdym może bowiem dojœć do prywatnego wykorzystywania sprzętu – mówi Joanna Rudzka. – Trudno sobie wyobrazić, jak ma być wyliczona wartoœć takiej czynnoœci. Pracodawca musiałby ewidencjonować działania pracowników. Tym bardziej że fiskus chce, aby opodatkowane było każdorazowe użycie.

Eksperci wskazujš też na dobre strony wyjaœnień ministra finansów.

– Potwierdził, że wstępnej proporcji nie trzeba stosować, gdy w firmie wystšpiš zdarzenia, które nie powodujš obowišzku opodatkowania, ale sš zwišzane z działalnoœciš gospodarczš. Przykładowo otrzymanie odszkodowania, dotacji, zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej częœci – tłumaczy Andrzej Nikończyk.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora, p.wojtasik@rp.pl

Opinia

Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, partner GWW

Nowe przepisy o stosowaniu wstępnej proporcji sš wysoce zagmatwane, a wyjaœnienia ministra finansów pełne nieœcisłoœci, co spotęguje chaos. Zupełnie niepotrzebnie z zasadami stosowania prewspółczynnika miesza się obowišzek opodatkowania prywatnego użycia firmowego sprzętu. Ten obowišzek w podanych w broszurze przykładach jest praktycznie niewykonalny, nie sposób bowiem w żaden racjonalny sposób obliczyć podstawy opodatkowania. Ile kosztowało pracodawcę np. półgodzinne przeglšdanie prywatnych portali internetowych na służbowym laptopie? Albo wydrukowanie kilku prywatnych stron na firmowej kserokopiarce? Nie znam zucha, który byłby w stanie to precyzyjnie obliczyć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL