Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT: niezależność menedżera nie czyni go podatnikiem

Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
Od pewnego szczebla w hierarchii korporacyjnej istnieje daleko idšca samodzielnoœć w wyznaczaniu szczegółowych celów i zadań danego pracownika. Ta swoboda nie przesšdza, że zarzšdzajšcy prowadzi działalnoœć gospodarczš.

W maju 2017 r. firma wystšpiła o interpretację dotyczšcš statusu prawnego jej menedżera jako podatnika VAT. Wyjaœniła, że zawarła z zarzšdzajšcym, powołanym do pełnienia funkcji członka zarzšdu, umowę menedżerskš. Menedżer jest osobš fizycznš, nie jest zarejestrowany jako przedsiębiorca, nie jest też zrejestrowany dla celów VAT. Spółka jest bjęta ustawš o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujšcych niektórymi spółkami.

Po szczegółowym opisaniu kontraktu firma zapytała, czy w zakresie czynnoœci wykonywanych na jego podstawie, menedżer działa w charakterze podatnika VAT. Sama uważała, że menedżer nie jest podatnikiem VAT, a jego czynnoœci nie podlegajš opodatkowaniu.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. W jego ocenie, stosunek prawny łšczšcy zarzšdzajšcego ze spółkš nie spełnia przesłanek z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Z zawartej umowy o œwiadczenie usług zarzšdzania jednoznacznie wynika bowiem, że charakter relacji między nimi nie tworzy stosunku prawnego takiego, jak między pracodawcš a pracownikiem. Zdaniem fiskusa, czynnoœci wykonywane przez menedżera na podstawie umowy o œwiadczenie usług zarzšdzania należy uznać za odpłatne œwiadczenie usług, wykonywane w samodzielnej działalnoœci gospodarczej. W konsekwencji podlega ono opodatkowaniu VAT.

Spółka zaskarżyła interpretację, a Wojewódzki Sšd Administracyjny w Lublinie jš uwzględnił. Po analizie przepisów i orzecznictwa, w tym unijnego, sšd uznał, że fiskus błędnie ocenił postanowienia umowne. Zgodnie z kontraktem, zarzšdzajšcy ponosi odpowiedzialnoœć wobec spółki lub osób trzecich za szkody wyrzšdzone w czasie wykonywania przez niego umowy, będšce następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowišzków. Odpowiedzialnoœć ta jest niezależna od odpowiedzialnoœci zarzšdzajšcego, którš ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka zarzšdu. W ocenie sšdu, brzmienie tego postanowienia umownego może wprowadzać w błšd. Może sugerować odpowiedzialnoœć ex contractu zarzšdzajšcego na zewnštrz. Postanowienia umowne nie mogš jednak modyfikować bezwzględnie wišżšcych zasad odpowiedzialnoœci odszkodowawczej, wynikajšcych z powszechnie obowišzujšcych przepisów prawa. A z tych wynika, że tego rodzaju odpowiedzialnoœć kontraktowa nie może powstać. Występuje ona tylko i wyłšcznie na podstawie istniejšcego stosunku umownego. Takich relacji prawnych zarzšdzajšcy nie zawiera z kontrahentami spółki. Relacja kontraktowa łšczy go ze spółkš oraz oddzielnie – spółkę z jej kontrahentami (osobami trzecimi). Zarzšdzajšcy ponosi odpowiedzialnoœć ex contractu tylko w ramach łšczšcego go stosunku prawnego ze spółkš. Wobec podmiotów trzecich może ponosić wyłšcznie odpowiedzialnoœć deliktowš, na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.

WSA zgodził się, że to nie zarzšdzajšcy, lecz spółka ponosi odpowiedzialnoœć kontraktowš wobec osób trzecich, czyli kontrahentów. Zarzšdzajšcy nie ponosi zatem bezpoœrednio zwišzanego z tym ryzyka, charakterystycznego dla samodzielnie wykonywanej działalnoœci gospodarczej. Możliwoœć poniesienia przez zarzšdzajšcego odpowiedzialnoœci deliktowej, na zasadach ogólnych, w ocenie sšdu nie zmienia tej oceny.

Sšd nie podzielił też argumentów fiskusa dotyczšcych m.in. niezależnoœci i samodzielnoœci menedżera zarzšdzajšcego przy wykonywaniu usług. Za chybiony uznał zwłaszcza argument, że usługi obejmujš – zgodnie z umowš – „osobiste zarzšdzanie powierzonymi obszarami działalnoœci spółki, przypisanymi do funkcji". Jak zauważył WSA, od pewnego szczebla w hierarchii korporacyjnej istnieje daleko idšca samodzielnoœć w wyznaczaniu szczegółowych celów i zadań danego pracownika. Nawet osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na takich stanowiskach musi dysponować pewnš swobodš decyzyjnš, bez tego bowiem nie będzie w stanie należycie wykonywać obowišzków. Duża samodzielnoœć decyzyjna zarzšdzajšcego jest determino- wana specyfikš jego funkcji i absolutnie nie œwiadczy o tym, że jest to samodzielnoœć charakterystyczna dla prowadzonej odrębnie działalnoœci gospodarczej. Ostatecznie sšd uznał, że œwiadczenie menedżera nie jest wykonywanš samodzielnie działalnoœciš gospodarczš w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Jego działalnoœć jest wykonywana przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej spółki, nie powoduje ryzyka ekonomicznego, nie powoduje odpowiedzialnoœci kontraktowej wobec osób trzecich za szkody wyrzšdzone w zwišzku z prowadzonš działalnoœciš. Zarzšdzajšcy nie ponosi ryzyka ekonomicznego zwišzanego z wykonywaniem usługi w sposób charakterystyczny dla samodzielnie prowadzonej działalnoœci gospodarczej.

Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Lublinie z 21 grudnia 2017 r. (I SA/Lu 902/17).

Komentarz eksperta

Krzysztof Modzelewski, doradca podatkowy, senior partner w Kancelarii Modzelewski & Partners Tax & Accounting Services

Sšd bez cienia wštpliwoœci wykazał, że œwiadczenia wykonywane na podstawie umów o zarzšdzanie i kontraktów menedżerskich co do zasady nie podlegajš VAT. Rozstrzygajšcy jest brak odpowiedzialnoœci kontraktowej menedżera za skutki jego działalnoœci wobec kontrahentów zarzšdzanego podmiotu.

Trudnoœci w wykładni art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT sprawia to, że przepis ten jest sformułowany w zawiły sposób (stanowi swoistš złożonš tautologię). Poza tym, polski ustawodawca nie zapewnił, aby był on zgodny z przepisami unijnymi. Przepisy unijne sš jasne i jednoznaczne. Zgodnie z art. 10 dyrektywy nr 112, warunek jej art. 9 ust. 1 - przewidujšcy, że dana działalnoœć podlega VAT jedynie wtedy, gdy jest prowadzona samodzielnie – wyklucza opodatkowanie VAT wszelkich czynnoœci wykonywanych na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego podobnego do umowy o pracę. Takim stosunkiem prawnym sš w większoœci kontrakty menedżerskie i umowy o zarzšdzanie. Nieprawidłowoœć implementacji wynika również z odesłania do przepisów polskiej ustawy o PIT, w sytuacji, gdy pojęcie podatnika VAT powinno być zdefiniowane jednolicie we wszystkich państwach UE. Do pewnego czasu fiskus w większoœci interpretacji, tak jak w interpretacji zakwestionowanej w komentowanym wyroku, błędnie interpretował przedmiotowe przepisy. Na szczęœcie 6 paŸdziernika 2017 r. MF – uwzględniajšc orzecznictwo sšdowe, w tym wyrok NSA z 22 lutego 2017 r. (I FSK 1014/15) – wydało interpretację ogólnš (PT3.8101.11.2017), przesšdzajšc, że œwiadczenia wykonywane na podstawie przedmiotowych umów nie podlegajš VAT. Interpretacje indywidualne wydane po 6 paŸdziernika 2017 r. (jest ich już co najmniej 250) sš zgodne z komentowanym wyrokiem. Przykładem sš dwie interpretacje z 9 stycznia 2018 r. (0113-KDIPT1-2.4012.768.2017.3.KT oraz 0115-KDIT1-1.4012.774.2017.2.RH). ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL