Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Stawka VAT w przypadku krótkiego najmu

AdobeStock
Właœciciel apartamentów udostępnianych na doby wystawia fakturę z obniżonš stawkš podatku. Nie zmienia tego umowa z poœrednikiem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnšł, jak rozliczyć usługi najmu, w których zarzšdzanie nieruchomoœciš przejmuje poœrednik.

Chodzi o podatniczkę, która kupiła dwa apartamenty na wynajem. Każdy lokal ma podziemne stanowisko parkingowe. Udostępnia je turystom na krótko, rozlicza się za doby. Najem to dla niej działalnoœć dodatkowa, więc zawarła umowę o współpracę z poœrednikiem – spółkš, która zarzšdza i udostępnia lokale turystom oraz przygotowuje je do wynajmu (sprzšta, pierze poœciel, ręczniki itp.) i pobiera opłaty za pobyt. Po każdym miesišcu podatniczka dostaje rozliczenie okreœlajšce liczbę dniówek wynajmu i kwoty pobrane od klientów. Na tej podstawie kobieta wystawia fakturę dla poœrednika, a on obcišża jš kosztami zarzšdu nieruchomoœciš i prowizjš.

Kobieta opodatkowała najem według stawki 8 proc. VAT, właœciwej dla usług wynajmu krótkoterminowego wymienionego w klasyfikacji PKWiU w grupie 55.2. Jednak w trakcie czynnoœci sprawdzajšcych pracownik urzędu skarbowego uznał, że ze względu na poœrednika powinna to być stawka 23 proc. Podatniczka wystšpiła o interpretację, by upewnić się, jaka jest właœciwa stawka VAT.

Dyrektor KIS przypomniał, że w załšczniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierajšcym wykaz towarów i usług opodatkowanych 8 proc., w poz. 163 wymienione zostały usługi mieszczšce się w grupowaniu PKWiU 55, tj. „usługi zwišzane z zakwaterowaniem". Stwierdził, że w opisanym przypadku stosuje się regulację wynikajšcš z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Dotyczy ona sytuacji, gdy podatnik, działajšc we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w œwiadczeniu usług. Przyjmuje się wówczas, że ten podatnik sam otrzymał i wyœwiadczył te usługi.

Przepis ten jest Ÿródłem praw i obowišzków podatników w odniesieniu do œwiadczeń okreœlanych mianem „odsprzedaży" usług. W zwišzku z tym nabycie usług oraz ich póŸniejsza odsprzedaż (z marżš czy bez) powinny być zawsze traktowane jako dwie odrębne transakcje. W efekcie czynnoœci wykonywane przez poœrednika na podstawie umowy o współpracy nie zmieniajš przedmiotu czynnoœci głównej. Jest to nadal usługa najmu krótkoterminowego.

Zgodnie z interpretacjš obecnoœć poœrednika została podyktowana względami organizacyjnymi. Jego rola ogranicza się do zastšpienia właœciciela w czynnoœciach zwišzanych z wynajmem krótkoterminowym. Czynnoœci przewidziane w umowie poœrednik wykonuje na rachunek przedsiębiorcy, działajšc każdorazowo z jego upoważnienia i na jego rzecz. A zatem to wnioskodawczyni czerpie korzyœci z prowadzonej działalnoœci gospodarczej w postaci najmu. Fakt, że sama nie uczestniczy bezpoœrednio w kontaktach z klientami, nie wpływa na zmianę zakresu œwiadczonej usługi. Dlatego tak zaklasyfikowane usługi powinny być opodatkowane 8-proc. VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zwišzku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 163 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT.

numer interpretacji: 0115-KDIT1-1.4012. 849.2017.1.AJ

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL