Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Obrót bitcoinami bez kasy fiskalnej

AdobeStock
Do końca 2018 r. usług finansowych i ubezpieczeniowych, z wyłšczeniem usług w zakresie wymiany walut œwiadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnoœciowo-kredytowe, nie ewidencjonuje się na kasie.

- Przedsiębiorca zajmuje się obrotem walutš elektronicznš (bitcoin). Nabywcami kryptowaluty sš osoby fizyczne nieprowadzšce działalnoœci gospodarczej. Przedsiębiorca klasyfikuje obrót pod symbolem PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe poœrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane". Czy transakcja zbycia kryptowalut powinna podlegać rejestracji przy użyciu kasy fiskalnej? – pyta czytelnik.

Prowadzony przez przedsiębiorcę obrót kryptowalutš (bitcoin) podlega opodatkowaniu VAT, jako odpłatne œwiadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (por. wyrok TSUE z 22 paŸdziernika 2015 r. w sprawie C 264/14, Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi).

W wyroku tym Trybunał stwierdził także, że „(...) Artykuł 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że œwiadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegajš na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty Ťbitcoinť i odwrotnie, dokonywane za zapłatš kwoty odpowiadajšcej marży wynikajšcej z różnicy pomiędzy cenš, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a cenš, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartoœci dodanej w rozumieniu tego przepisu. Artykuł 135 ust. 1 lit. d) i f) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że takie œwiadczenie usług nie wchodzi w zakres stosowania tych przepisów. (...)".

Ze zwolnieniem z VAT

Na podstawie tego wyroku organy podatkowe przyjmujš, że pojęcie walut używanych jako prawny œrodek płatniczy (dla celów VAT) obejmuje również kryptowalutę i tym samym wpisuje się w normę art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Stosownie do tego przepisu zwalnia się od podatku transakcje, łšcznie z poœrednictwem, dotyczšce walut, banknotów i monet używanych jako prawny œrodek płatniczy, z wyłšczeniem banknotów i monet będšcych przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie sš zwykle używane jako prawny œrodek płatniczy lub które majš wartoœć numizmatycznš.

Czynnoœci polegajšce na zbyciu kryptowaluty sš zatem czynnoœciami podlegajšcymi opodatkowaniu VAT jako odpłatne œwiadczenie usług, jednak sš zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT (por. interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 paŸdziernika 2017 r., 0113-KDIPT1-3.4012.533.2017.2.OS).

Co minister zdecydował w rozporzšdzeniu

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujšcy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzšcych działalnoœci gospodarczej oraz rolników ryczałtowych sš obowišzani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujšcych.

Niektóre czynnoœci zostały jednak zwolnione z obowišzku stosowania kas fiskalnych w rozporzšdzeniu ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowišzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujšcych (dalej: rozporzšdzenie).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporzšdzenia, zwalnia się z obowišzku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r., czynnoœci wymienione w załšczniku do rozporzšdzenia. W poz. 25 tego załšcznika wymieniono usługi finansowe i ubezpieczeniowe (ex 64–66 PKWiU) „Usługi finansowe i ubezpieczeniowe z wyłšczeniem usług w zakresie wymiany walut œwiadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnoœciowo-kredytowe".

Przedsiębiorca odpowiada za zaklasyfikowanie

W analizowanej sprawie transakcje obrotu kryptowalutš przeprowadzane sš przez przedsiębiorcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzšcych działalnoœci gospodarczej, a zatem sš objęte dyspozycja art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Wykonywanš działalnoœć w zakresie obrotu kryptowalutš przedsiębiorca klasyfikuje pod symbolem PKWiU – 64.19.30.0 „Pozostałe poœrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane".

W sytuacji, gdy obrót kryptowalutami faktycznie należy sklasyfikować pod symbolem PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe poœrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane", to stosownie do § 2 ust. 1 w powišzaniu z poz. 25 załšcznika do rozporzšdzenia, przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z obowišzku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrujšcej do 31 grudnia 2018 r.

Obowišzek prawidłowego zaklasyfikowania œwiadczonych usług spoczywa na podatniku. W przypadku wštpliwoœci podatnik powinien wystšpić do urzędu statystycznego o pomoc w przyporzšdkowaniu wykonywanego obrotu kryptowalutš do odpowiedniego grupowania PKWiU. Od 1 stycznia 2018 r. dla celów VAT stosuje się PKWiU 2016 wprowadzonš rozporzšdzeniem Rady Ministrów z 4 wrzeœnia 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DzU z 2015 r. poz. 1676 oraz z 2017 r. poz. 2453).

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 7 i art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

podstawa prawna: rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowišzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujšcych (DzU z 2017 r., poz. 2454)

Kryptowaluty pełniš rolę œrodka płatniczego

Kryptowaluty to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym do pienišdza bezgotówkowego. Nie posiadajš centralnego emitenta ani instytucji kontrolujšcej jej obrót. Ich wartoœć rynkowa zależy tylko i wyłšcznie od wolnorynkowych mechanizmów popytu i podaży w serwisach wymiany, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do walut takich jak euro czy złoty. Kryptowaluty nie sš autonomicznym œwiadczeniem ani nie zaspokajajš żadnych potrzeb. Ich jedynš funkcjš jest rola œrodka płatniczego lub medium wymiany wartoœci pieniężnej, opierajšca się na zasadach kryptografii. Umożliwiajš one przeprowadzanie rozliczeń drogš elektronicznš bezpoœrednio pomiędzy dokonujšcym płatnoœci a odbiorcš. Kyptowaluty nie posiadajš jakiegokolwiek substratu materialnego, pełniš funkcje zbliżone do funkcji pienišdza bezgotówkowego. Wszelkie operacje przeprowadzane za poœrednictwem kryptowalut polegajš tylko i wyłšcznie na wprowadzaniu odpowiednich zapisów w systemach informatycznych i nie sš zwišzane z wydawaniem jakichkolwiek dokumentów lub innego rodzaju potwierdzeń o charakterze materialnym.

Bitcoin jako system wirtualnej waluty nie jest uregulowany w przepisach prawa. Waluta ta nie ma żadnego centralnego organu ani jakiejkolwiek instytucji sprawujšcej nad niš nadzór. Na gruncie ustawy o NBP waluty bitcoin nie można traktować na równi z prawnym œrodkiem płatniczym, gdyż nie funkcjonuje on jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów. Bitcoin nie jest zatem walutš uznawanš jako prawny œrodek płatniczy. Nie jest również stosowany w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługujš się nim żadne instytucje publiczne. Nie funkcjonuje jako instrument rynku pieniężnego.

Znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej sš banknoty i monety opiewajšce na złote i grosze (art. 31 ustawy o NBP). Znaki pieniężne emitowane przez NBP sš prawnymi œrodkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 32 ustawy o NBP).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL