Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Od 2018 roku JPK_VAT także dla mikroprzedsiębiorców

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Za okresy od 1 stycznia br. wszyscy czynni podatnicy VAT muszš przesyłać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o prowadzonej ewidencji w formie jednolitego pliku kontrolnego.

Od 1 lipca 2016 r. dla podatników VAT czynnych prowadzšcych ewidencję VAT przy użyciu programów komputerowych został wprowadzony obowišzek przesyłania danych z ewidencji sprzedaży i zakupu w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK), bez wezwania ze strony organu podatkowego.

Stosownie do art. 82 § 1b ordynacji podatkowej, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajšce osobowoœci prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzšce księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, sš obowišzane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocš œrodków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (do 28 lutego 2017 r. – ministrowi finansów) informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w postaci elektronicznej odpowiadajšcej strukturze logicznej, tzw. jednolitego pliku kontrolnego. Informacje przekazuje się za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesišca następujšcego po każdym kolejnym miesišcu, wskazujšc miesišc, którego ta informacja dotyczy.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw(DzU z 2016 r., poz. 846) obowišzku przesyłania JPK_VAT nie mieli za miesišce:

- od lipca do grudnia 2016 r. - mali i œredni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej,

- od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r. – mikroprzedsiębiorcy (>patrz ramka) w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej.

Na podstawie interpretacji ogólnej ministra finansów z 20 czerwca 2016 r. (PK4.8012. 55.2016) te przejœciowe zwolnienia z obowišzku przesyłania JPK_VAT należało stosować odpowiednio do podatników niemajšcych statusu przedsiębiorcy.

Zatem poczšwszy od okresu za styczeń 2018 r. także podatnicy VAT czynni posiadajšcy status podatnika VAT czynnego muszš przesyłać informacje JPK_VAT do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Z uwagi na zmiany w ustawie o VAT nakładajšce od 1 stycznia 2018 r. wymóg prowadzenia ewidencji przez podatnika VAT czynnego wyłšcznie w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych (zob. art. 109 ust. 8a ustawy o VAT), w praktyce za okresy od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT czynni muszš przesyłać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje JPK_VAT. Obowišzek ten nie dotyczy podatników korzystajšcych ze zwolnienia z VAT.

Za okresy od 1 stycznia 2018 r. podatnicy składajš JPK_VAT zgodnie ze strukturš JPK_VAT(3). Natomiast JPK_VAT za grudzień 2017 r, który należy złożyć do 25 stycznia 2018 r., składa się na poprzedniej strukturze JPK_VAT(2).

Uwaga! Informacje JPK_VAT przesyła się zawsze za okresy miesięczne, niezależnie od tego, czy podatnik składa deklaracje miesięczne (VAT-7), czy kwartalne (VAT-7K).

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 201 ze zm.)

podstawa prawna: art. 109 ust. 3 i 8a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

podstawa prawna: art. 104, art. 107 i art. 109 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)

Kto jest przedsiębiorcš mikro

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał œredniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osišgnšł roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczajšcy równowartoœci w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporzšdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartoœci w złotych 2 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkoœci przelicza się na złote według œredniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do okreœlenia statusu przedsiębiorcy.

Œrednioroczne zatrudnienie okreœla się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu œredniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywajšcych na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działajšcego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także œrednioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL