Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłajš JPK

123RF
Mikroprzedsiębiorco! Jesteœ podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. będziesz prowadzić elektronicznš ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać jš jako JPK VAT.

Plik JPK VAT należy przekazywać bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesišca. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłšcznie czynnoœci zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT.

Poczšwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy zobowišzani sš do składania deklaracji VAT wyłšcznie drogš elektronicznš (art. 99 ust. 11b ustawy o VAT).

JPK VAT pozwoli na ograniczenie liczby kontroli w firmach, zwiększenie uczciwej konkurencji na rynku i wyższe wpływy z VAT.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – co to jest?

JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłšcznie w wersji elektronicznej. Dane sš pobierane bezpoœrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada okreœlony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. W razie stwierdzenia nieprawidłowoœci w JPK VAT przedsiębiorca otrzyma SMS lub e-mail z proœbš o korektę, którš będzie mógł złożyć bez ponoszenia konsekwencji.

Kto składa JPK

od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2017 r. małe i œrednie przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

Nowy obowišzek dotyczy mikroprzedsiębiorców, jeœli:

sš podatnikami VAT i składajš deklaracje VAT-7 lub VAT-7K,

JPK VAT zawiera dane, które sš ewidencjonowane w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Kiedy składa się JPK_VAT

Plik JPK składa się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesišca.

Pierwszy plik JPK VAT należy wysłać do 26 lutego 2018 r. (za styczeń 2018 r., ponieważ 25 lutego wypada w niedzielę). JPK VAT wysyła się miesięcznie, nawet jeœli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Kiedy nie należy składać JPK VAT

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłšcznie czynnoœci zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o sprzedaż wyłšcznie towarów i œwiadczenie usług zwolnionych z VAT - zwolnienie podmiotowe (m. in. wartoœć sprzedaży nie przekroczyła łšcznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł). JPK VAT nie składajš też organizacje międzynarodowe, które realizujš zadania publiczne.

Więcej informacji

Informacje na temat JPK można uzyskać na stronie internetowej: www.jpk.mf.gov.pl lub kontaktujšc się z Krajowš Informacjš Skarbowš: 801 055 055 oraz 22 330 03 30. Zachęcamy też do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych. W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni sš specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK VAT. Pytania techniczne można kierować na adres: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

ródło: MF

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL