Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Stawki VAT: zwykłe baterie do aparatów słuchowych bez preferencji

Adobe Stock
Dostawa zwykłych baterii do aparatu słuchowego nie korzysta z 8-procentowej stawki VAT.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę firmy, która chciała objšć preferencyjnš stawkš VAT baterie do aparatów słuchowych.

We wniosku o interpretacje spółka wyjaœniła, że zajmuje się produkcjš i dystrybucjš wyrobów medycznych oraz częœci do nich, w tym aparatów słuchowych. Firma kupuje od dostawców, także zagranicznych, baterie do aparatów słuchowych w celu ich odsprzedaży lub zamontowania w aparatach słuchowych. Zapytała, czy ma prawo do stosowania 8-proc. stawki VAT do dostawy baterii do aparatów słuchowych w kraju oraz ich wewnštrzwspólnotowego nabycia, jeœli wytwórca potwierdza, że produkt jest zgodny z właœciwymi wymogami?

Sama uważała, że opisany przez niš produkt mieœci się w poz. 105 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT, tj. jest wyrobem medycznym objętym 8-proc. VAT.

Fiskus odpowiedział, że nie. W jego ocenie spółka Ÿle zinterpretowała przepisy. Nie miał wštpliwoœci, że dostawa wskazanych we wniosku baterii do aparatów słuchowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych podstawowš stawkš podatku VAT w wysokoœci 23 proc.

Spółka zaskarżyła interpretację. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu oddalił jednak jej skargę. Co prawda wytknšł fiskusowi, że zbyt wšsko interpretuje pojęcie wyrobów medycznych z poz. 105 załšcznika nr 3 ustawy o VAT. W ocenie WSA wbrew stanowisku fiskusa ustawodawca w spornym zakresie posłużył się szerszym pojęciem wyrobów medycznych, do których zaliczył też ich wyposażenie.

Na przegranej spółki zaważył jednak jeden szczegół. Jak zauważył sšd, definicja legalna wyrobu medycznego wskazuje, że jest to wyrób przeznaczony do stosowania w œciœle okreœlonym przez ustawodawcę celu. Wyposażenie wyrobu medycznego stanowi artykuł, który, nie będšc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łšcznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

Zdaniem WSA wyposażenie wyrobu medycznego podobnie jak on sam, musi posiadać cechę specjalnego przeznaczenia dla realizacji konkretnego celu, jakim w tym przypadku jest umożliwienie używania wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem.

We wniosku spółka twierdziła , że sporne baterie stanowiš produkt, który jest niezbędny do prawidłowego działania wyrobu medycznego, jakim jest aparat słuchowy. Jednak w ocenie sšdu sama okolicznoœć, że wyposażenie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego działania wyrobu medycznego, nie wystarczy do objęcia preferencyjnš stawkš VAT. Tymczasem skarżšca nie wskazała, że baterie były specjalnie przeznaczone do stosowania z aparatem słuchowym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Wyrok nie jest prawomocny.

sygnatura akt: I SA/Po 537/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL