Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Ziobro deklaruje pełne poparcie dla komisji śledczej ws. wyłudzeń VAT

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Deklaruję pełne poparcie dla komisji œledczej w sprawie wyłudzeń VAT - oœwiadczył w czwartek minister sprawiedliwoœci, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Poinformował, że prowadzone już œledztwo ws. wyłudzeń VAT będzie rozszerzone o wštki dotyczšce m.in. odpowiedzialnoœci prokuratury.

"Chciałbym zadeklarować swoje pełne poparcie dla idei powołania komisji œledczej w sprawie gigantycznych wyłudzeń VAT-u, które sš szacowane na kwotę (...) rzędu 200-250 mld złotych" - powiedział Ziobro na konferencji prasowej.

Jak mówił, "ta afera miała miejsce w Polsce i jest œciœle zwišzana z brakiem działań ze strony centralnych organów państwa". Dodał, że chodzi o informacje wskazujšce, że "dochodzi do gigantycznych wyłudzeń i strat w zwišzku z działalnoœciš mafii VAT-owskiej w latach 2008 - 2015".

"Te ustalenia, które sš przedmiotem œledztwa prokuratury zyskajš istotne wsparcie, jeœli zostanie powołana komisja œledcza" - powiedział Ziobro.

 

Czy prokuratura pomogła przestępcom?

Ziobro powiedział, że w paŸdzierniku ub.r. zlecił œledztwo, by ocenić odpowiedzialnoœć organów państwa, na czele z premierem i ministrem finansów w sprawie braku reakcji na wyłudzenia podatku VAT.

"To œledztwo, które w tej chwili toczy się w Białymstoku, zostało rozszerzone o kolejne wštki, które wyłoniły się w trakcie prowadzonych przez nas ustaleń" - powiedział Ziobro na czwartkowym briefingu poœwięconym walce z przestępczoœciš VAT-owskš.

Jak mówił, chodzi o zbadanie odpowiedzialnoœci ewentualnie innych organów państwa, "w tym ze sfery trzeciej władzy, wymiaru sprawiedliwoœci, za przyczynienie się do tak ogromnego zjawiska przestępczoœci VAT-owskiej".

Ziobro podkreœlił, że jest to zwišzane z "orzeczeniem Sšdu Najwyższego, który w 2008 r. całkowicie bezpodstawnie i wbrew obowišzujšcemu prawu, przyjšł(..), że tego rodzaju przestępstwa mogš być œcigane tylko i wyłšcznie na podstawie Kodeksu karnego skarbowego, który przewiduje dużo łagodniejsze rygory odpowiedzialnoœci karnej, a nie mogš być œcigane na podstawie Kodeksu karnego, który zakładał znacznie surowszš odpowiedzialnoœć karnš" - oœwiadczył.

Według niego to "bardzo istotnie" przyczyniło się do wzrostu poczucia bezkarnoœci zorganizowanych grup przestępczych. Podkreœlił, że skutkiem wydania tego orzeczenia były też „niewłaœciwe działania” po stronie ówczesnej prokuratury i innych organów œcigania, jak policja czy służby specjalne.

Dodał, że œledztwo to ma też "ustalić odpowiedzialnoœć kierownictwa ówczesnej prokuratury, która podjęła w sposób bezrefleksyjny decyzję, będšcš konsekwencjš tego orzeczenia Sšdu Najwyższego i wbrew obowišzujšcemu prawu (...) zaleciła prokuraturze zmianę sposobu prowadzenia tych postępowań włšcznie z możliwoœciš umarzania postępowań".

Ziobro stwierdził, że ówczesna prokuratura zawęziła możliwoœć œcigania przestępstw zwišzanych z VAT, wykluczajšc stosowanie do nich norm kodeksu karnego, które były znacznie bardziej surowe i znacznie bardziej dolegliwe dla sprawców. Dodał, że postępowania prowadzone tylko na podstawie kodeksu karnego-skarbowego znacznie szybciej się przedawniały i były zagrożone znacznie niższymi karami, niż postępowania prowadzone na podstawie kodeksu karnego.

"To też powodowało ograniczenie możliwoœci skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie. A więc (...) skutkowało w konsekwencji poczuciem bezkarnoœci i wręcz stało się swoistš zachętš - co do tego nie ma wštpliwoœci - dla zorganizowanych grup przestępczych dla prowadzenia tej bardzo zyskownej (...), opłacalnej i nie niosšcej wielkich zagrożeń i konsekwencji negatywnych dla sprawców, działalnoœci przestępczej" - powiedział.

"My nie marnujemy czasu. Od paŸdziernika toczy się œledztwo zwišzane z wyjaœnieniem tych mechanizmów, które doprowadziły do tak gigantycznych strat i wyłudzeń VAT-u (...). To œledztwo jest dynamicznie prowadzone, rozszerzamy je o kolejne wštki zwišzane z badaniem okolicznoœci, w jakich zapadł wyrok i orzeczenie SN (...), czy było i czy mogło mieć zwišzek z oddziaływaniem beneficjentów takiego orzeczenia i tych, którzy korzyœć z tego odnieœli i jakie mechanizmy mogły wpłynšć na takie orzeczenie" - dodał.

"SN otworzył drzwi dla mafii VAT-owskich"

Dobrze, że w 2013 r. ktoœ się zreflektował, że wczeœniejsze orzeczenia Sšdu Najwyższego ws. wyłudzeń VAT ukształtowały w fatalnym kierunku działania organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci - powiedział  Zbigniew Ziobro.

Tak Ziobro odpowiedział na pytanie dziennikarza, o tym, że w 2013 r. SN wydał innš uchwałę co do œcigania tego rodzaju przestępstw niż w 2008 r.

Wczeœniej Ziobro podkreœlił, że SN w 2008 r. "całkowicie bezpodstawnie i wbrew obowišzujšcemu prawu, przyjšł(..), że tego rodzaju przestępstwa mogš być œcigane tylko i wyłšcznie na podstawie Kodeksu karnego skarbowego, który przewiduje dużo łagodniejsze rygory odpowiedzialnoœci karnej, a nie mogš być œcigane na podstawie Kodeksu karnego, który zakładał znacznie surowszš odpowiedzialnoœć karnš".

"Niestety, orzeczenia z 2008 r., które były pewnym ewenementem, które były sprzeczne właœnie z uchwałš z 2013 r., otworzyły szeroko drzwi dla poczucia bezkarnoœci dla wszelkich mafii VAT-owskich, które mogły hasać w myœl zasady: +Hulaj dusza, piekła nie ma!+" - oœwiadczył Ziobro. Powiedział, że był to "wielki bonus dla gangów i œwiata przestępczego".

Zdaniem Ziobry od tego czasu gwałtowny wzrost wyłudzeń VAT trwał do czasu m.in. zmiany orzeczenia SN z 2008 r., po - jak powiedział - "kilku dobrych latach zasadnej krytyki błędnoœci tych orzeczeń". "Ta zmiana, (...) tylko potwierdza zasadnoœć zarzutów, które formułujemy" - zaznaczył Ziobro.

W paŸdzierniku ub.r. Zbigniew Ziobro zlecił œledztwo, by ocenić odpowiedzialnoœć organów państwa, na czele z premierem i ministrem finansów w sprawie braku reakcji na wyłudzenia podatku VAT. W czwartek dodał, że podjšł decyzję, by œledztwo rozszerzyć o wštki dotyczšce m.in. odpowiedzialnoœci ówczesnej prokuratury.

Ziobro: mechanizm "szarej wyspy" za rzšdów PO-PSL powinien zostać pokazany

Mechanizm szarej, ciemnej wyspy, który miał miejsce za rzšdów PO-PSL powinien być pokazany i powinien trafić do œwiadomoœci Polaków - przekonywał w czwartek minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro. Dodał, że służyć temu może sejmowa komisja œledcza.

"Ten mechanizm szarej, ciemnej wyspy, który miał miejsce za rzšdów PO-PSL, na przestrzeni ostatnich oœmiu lat, powinien być pokazany i powinien trafić do œwiadomoœci Polaków, powinien być zwišzany z egzekwowaniem odpowiednioœci politycznej, publicznej" - mówił minister na konferencji prasowej.

Jego zdaniem taki mechanizm może pokazać komisja œledcza, której odbiorcami będš obywatele. Będš mogli oni - jak mówił Ziobro - wyrobić sobie opinię, czy ówczeœnie rzšdzšcy "byli osobami odpowiedzialnymi, kompetentnymi, uczciwymi, czy też przeciwnie, nie byli osobami odpowiedzialnymi, kompetentnymi, a może nawet byli skorumpowani".

Dodał, że komisja œledcza jest uzupełnieniem dla działań prokuratorów, a do zadań tej ostatniej należy pocišgnięcie osób do odpowiedzialnoœci karnej.

"Jestem przekonany, że œledztwo doprowadzi do postawienia zarzutów konkretnym decydentom. Nie chcę w tej chwili rozstrzygać, na jakim poziomie, czy to się skończy na poziomie np. dyrektorów departamentów poszczególnych ministerstw, czy to się skończy na poziomie ministerstw, czy też to dotrze do poziomu premiera" - dodał Ziobro.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL