Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Bydgoszcz: Al. prezydenta Lecha Kaczyńskiego znów Al. Planu 6-letniego

Prezydent Lech Kaczyński
Fotorzepa / Kuba Kamiński
Ledwo zdšżyła się uprawomocnić decyzja o zmianie nazwy Aleje Planu 6-letniego na Aleje prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wprowadzona w ramach tzw. dekomunizacji ulic, a radni miasta Bydgoszczy już przywrócili starš nazwę.

Podobny los spotkał sšsiedniš ulicę Bernarda Œliwińskiego. Zamiast nazwy upamiętniajšcej prezydenta Bydgoszczy w latach 1922-1930 powrócono do dawnej nazwy - ulica Przodowników Pracy.

Nazwy: Al. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Przodowników Pracy zostały nadane zarzšdzeniem zastępczym wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, wydanym na postawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urzšdzeń użytecznoœci publicznej.

Wojewoda, ogłaszajšc 12 grudnia decyzję w zmianie nazw ulic mówił, że "przywracana jest dziejowa sprawiedliwoœć". Decyzja została ogłoszona 13 grudnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i uprawomocniła się po 14 dniach.

Z wnioskiem o przywrócenie starych nazw ulic na sesji wystšpiła grupa radnych PO, uzasadniajšc to wolš mieszkańców.

Radny Jakub Mikołajczak argumentował, że w czasie konsultacji w mediach społecznoœciowych 93 proc. osób opowiedziało się za pozostawieniem starej nazwy Al. Planu 6-letniego, a radna Monika Matowska powołała się na ankietę przeprowadzonš wœród mieszkańców tej ulicy, z których 63 odpowiedziało się za starš nazwš, a 17 - za wprowadzonš przez wojewodę.

Inicjatywa kolejnej zmiany nazw spotkała się z ostrš reakcjš radnych PiS. M.in. radny Krystian Frelichowski pytał radnych PO, jak to się dzieje, że po 7 latach od œmierci Lecha Kaczyńskiego cišgle się go bojš. Zarzucono też niestarannoœć przygotowania uchwały w sprawie zamian i sprzecznoœć z tzw. ustawš dekomunizacyjnš.

Nazwa Al. Planu 6-letniego odnosi się do planu, którego oficjalnie był okreœlany jako 6-letni plan rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na 1950–55. Znaczna częœć osiedla Kapuœciska w pobliżu alei została wzniesiona w trackie realizacji Planu 6-letniego. Z kolei bloki przy ul. Przodowników Pracy na tym samym osiedlu powstały na przełomie lat 60. i 70. zeszłego stulecia, a nazwa ulicy nawišzywała do tzw. socjalistycznego współzawodnictwa pracy.

Ostatecznie za zmianš nazw ulic i przywrócenia dawnych nazw zagłosowało 15 radnych koalicji PO-SLD, a przeciwnych było 12 radnych PiS i jeden niezrzeszony.

Wczeœniej imię Lecha Kaczyńskiego miał nosić most przez Bdrę. Takš decyzję w sprawie dopiero majšcego powstać mostu podjęli radni Bydgoszczy 14 kwietnia 2010 r., na wniosek prezydenta Konstantego Dombrowicza (niezrz.) Jednak 27 listopada 2013 r., gdy zbliżał się moment otwarcia mostu, rada miasta głosami radnych PO i SLD, przy sprzeciwie radnych PiS, uchyliła decyzję i zdecydowała, że przeprawa będzie nosić nazwę Most Uniwersytecki, gdyż jest on częœciš Trasy Uniwersyteckiej.

Będzie reakcja wojewody

W zwišzku z uchwałš radnych Bydgoszczy o przywróceniu poprzednich nazw ulicom zmienionym w ramach tzw. dekomunizacji, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przeanalizuje całš sytuację i podejmie przewidziane prawem działania - głosi wydany w pištek komunikat Urzędu Wojewódzkiego.

"Przyjmujemy tę decyzję jako niezrozumiałš, godzšcš w dobre imię œp. Lecha Kaczyńskiego i œp. Bernarda Œliwińskiego, a także gloryfikujšcš ustrój totalitarny. Stało się to z wielkš szkodš dla wizerunku miasta Bydgoszczy w Polsce i œwiecie" - napisano w komunikacie urzędu.

Podkreœlono, że zaledwie kilkanaœcie godzin po wejœciu w życie zarzšdzeń zastępczych wojewody Mikołaja Bogdanowicza, radni przegłosowali uchwały przywracajšce poprzednie nazwy ulic, a nazwy te zostały uprzednio zaopiniowane przez IPN jako symbolizujšce ustrój totalitarny i tym samym przeznaczone do zmiany.

W komunikacie wskazano też, że tzw. ustawa dekomunizacyjna została przyjęta zdecydowanš większoœciš głosów, a poparli jš zarówno parlamentarzyœci ugrupowań rzšdzšcych, jak i opozycji, w tym również z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zapowiedziano też, że wojewoda "w trybie postępowania nadzorczego wnikliwie przeanalizuje całš sytuację, a następnie podejmie przewidziane prawem działania".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL