Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

MRPiPS: od 2018 r. za "500 plus" będš odpowiadać wojewodowie

123RF
Od 2018 roku to wojewodowie, a nie marszałkowie województw, będš odpowiadać za realizację programu "Rodzina 500 plus"; zmiany majš zapewnić lepszš organizację rozpatrywania wniosków i wpłynšć na ich terminowe rozpatrywanie - poinformowało MRPiPS.

W zwišzku z powyższym Regionalne Oœrodki Polityki Społecznej przekazujš wszystkie sprawy zwišzane z programem "Rodzina 500 plus" urzędom wojewódzkim. "Tym samym, w sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. osoby powinny kontaktować się bezpoœrednio z Urzędem Wojewódzkim" - poinformowało w œrodę MRPiPS.

Jednoczeœnie przypomniano, że resort nie rozpatruje spraw indywidualnych oraz odwołań lub zażaleń na decyzje lub postanowienia dotyczšce wypłaty œwiadczenia 500 plus.

Wniosek o œwiadczenie wychowawcze - tak jak dotšd - można składać bezpoœrednio w gminie, wysłać pocztš lub on-line: za pomocš portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowoœci elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Jeszcze przed wprowadzeniem zmiany oœrodka odpowiedzialnego za realizację programu "Rodzina 500 plus", szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska mówiła: "mamy u marszałków 50 tys. zaległych wniosków, długi termin rozpatrywania ich, rosnšce koszty prowadzenia tego zadania". "Widzimy, że koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego będzie narastać, będzie coraz więcej tych wniosków. Chcemy sami prowadzić to zadanie i zagwarantować szybszš obsługę tych wniosków" - argumentowała latem minister.

1 paŸdziernika rozpoczšł się nowy okres œwiadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus". Do programu można dołšczyć w każdej chwili, ale na wypłatę œwiadczenia z wyrównaniem od paŸdziernika mogš liczyć tylko te rodziny, które złożyły wniosek o wsparcie najpóŸniej do końca paŸdziernika.

W nowym okresie œwiadczeniowym wyprowadzono kilka zmian dotyczšcych 500 plus, jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujšcych dzieci. Aby otrzymać œwiadczenie, muszš oni do wniosku dołšczyć pochodzšcy od sšdu lub zatwierdzony przez sšd tytuł wykonawczy ustalajšcy alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Jeœli zaœwiadczenie takie nie zostanie dołšczone do wniosku, urzšd go przyjmie, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy.

Analogiczne regulacje dotyczš ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Główne zasady programu "Rodzina 500 plus" pozostały bez zmian; wcišż jest to nieopodatkowane œwiadczenie w wysokoœci 500 zł, wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Kryterium dochodowe obowišzujšce przy pierwszym dziecku wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL