Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Kodeks wyborczy - sejmowa komisja wznowiła prace nad zmianami

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Sejmowa komisja nadzwyczajna we wtorek rano wznowiła prace nad projektem PiS zmian w Kodeksie wyborczym. Opowiedziała się za wprowadzeniem do Kodeksu wyborczego zapisu, zgodnie z którym kadencja dotychczasowej PKW wygasa z dniem wejœcia w życie projektowanych przepisów.

Opozycja wniosła o odrzucenie tego artykułu w całoœci. Zdaniem Marcina Kierwińskiego (PO) "pokazuje on prawdziwe intencje PiS". "Nie chodzi o żadnš transparentnoœć. Chodzi tylko i wyłšcznie o fizyczny skok na kolejnš instytucję państwa" - oœwiadczył. Według Piotra Zgorzelskiego (PSL) "żaden organ; konstytucyjny czy powołany przez ustawę, nie powinien mieć skracanej kadencji". "Szczególnie jeœli w przypadku PKW dotyczy to okresu przed lub po wyborczego" - mówił.

Wniosek opozycji o odrzucenie zmiany został oddalony w głosowaniu.

Tomasz Cioska z Ruchu Kontroli Wyborów powiedział, że Ruch "nie widzi uzasadnienia dla utrzymania obecnego składu PKW na kolejne kampanie wyborcze". "Żšdamy stworzenia nowej PKW według przepisów przewidzianych w ustawie" - podkreœlił.

Łukasz Schreiber (PiS) tłumaczył, że w artykule tym "chodzi o reformę PKW". W jego ocenie, obowišzujšcy obecnie "system sędziowski w tym gremium się nie sprawdził", dlatego konieczna była zmiana na "system sędziowsko-parlamentarny". Przekonywał, że podobne regulacje sprawdziły się już w innych europejskich krajach.

 

 

Komisja rozpoczęła prace nad projektem autorstwa PiS w zeszły wtorek, w pierwszej kolejnoœci przyjęła zmiany dotyczšce funkcjonowania samorzšdów. Od czwartku posłowie zajmujš się zmianami w Kodeksie wyborczym.

Do tej pory komisja zaopiniowała pozytywnie także m.in. propozycje zmian dotyczšce komisarzy wyborczych, zniesienia głosowania korespondencyjnego, definicji znaku "x" na karcie głosowania, rozszerzenia możliwoœci kandydowania do rad gminy oraz powiatu, a także propozycjš dotyczšcš powoływania składu PKW.

Komisja opowiedziała się za wprowadzaniem ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad gmin, znoszšc tym samym obowišzujšcš obecnie ordynację większoœciowš (tzw. JOW-y).

Według przyjętych zmian podziału gminy na stałe obwody głosowania będzie dokonywał powiatowy komisarz wyborczy, a nie jak dotychczas władze samorzšdowe.

Komisja poparła także zapis mówišcy o tym, że do rady gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego może kandydować osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa. Do tej pory do rad gminy i powiatu mogły kandydować osoby, które zamieszkiwały stale obszar działania rady.

Posłowie opowiedzieli się też za tym, by siedmiu na dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej było powoływanych przez Sejm. Obecnie w skład PKW wchodzš sędziowie delegowani przez Sšd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sšd Administracyjny.

Komisja nadzwyczajna poparła również propozycję, by obwodowa komisja wyborcza składała się z komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia jego wyników.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia posłowie przyjęli też zapis, zgodnie z którym szef KBW będzie powoływany przez PKW na okres 7 lat, spoœród kandydatów zgłoszonych przez prezydenta, Sejm oraz Senat. Obecnie szef Krajowego Biura Wyborczego jest powoływany i odwoływany przez Państwowš Komisję Wyborczš na wniosek jej przewodniczšcego. Zgodnie z projektem PiS, prezydent, Sejm oraz Senat będš mogli zgłosić jednego kandydata na stanowisko szefa KBW.

Na rozpatrzenie czeka m.in. propozycja dotyczšca dwukadencyjnoœci wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W pištek z dalszych prac w komisji wycofała się Państwowa Komisja Wyborcza w zwišzku z - jak to argumentowała - padajšcymi podczas obrad oskarżeniami o fałszowanie wyborów samorzšdowych w 2014 r. Przewodniczšca komisji Anna Milczanowska (PiS) zapewniła, że zaproszenie dla PKW jest nadal aktualne.

Sprawa dwukadencyjnoœci wójtów

Zasada dwukadencyjnoœci wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, której wprowadzenie przewiduje projekt zmian w Kodeksie wyborczym autorstwa PiS jest analizowana konstytucyjnie; zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu komisji nadzwyczajnej - poinformował Łukasz Schreiber (PiS).

Komisja zbierze się w czwartek

Sejmowa komisja nadzwyczajna, która zajmuje się projektem zmian w Kodeksie wyborczym przerwała we wtorek po południu prace. Przewodniczšca komisji Anna Milczanowska (PiS) poinformowała, że kolejne posiedzenie odbędzie się "najpewniej" w czwartek.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL