Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Nie można wyburzyć budynków, jeśli jeden został wybudowany niezgodnie z projektem, a przylegajšcy do niego zgodnie z prawem

Fotolia.com
Jeżeli jeden budynek został wybudowany niezgodnie z projektem, a przylegajšcy do niego zgodnie z prawem, nie można orzec nakazu rozbiórki obu.

Pensjonat w Zakopanem Jan Z. (dane zmienione) postawił na podstawie pozwolenia, wydanego w 1999 r. przez Urzšd Miasta Zakopanego.

Budynek odbiegał jednak od projektu, a jego właœciciel sam zwrócił się w 2003 r. do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o legalizację obiektu. Nie dostarczył jednak wymaganych dokumentów, a kontrola w 2014 r. stwierdziła, że budynek został podwyższony o dwie kondygnacje. Zwiększono też jego rozmiary i kubaturę i wykonano łšcznik z istniejšcym już wolno stojšcym budynkiem mieszkalnym.

PINB zobowišzał więc inwestora do przedłożenia projektu budowlanego zastępczego dla budynku pensjonatowego wraz z wykonanym łšcznikiem do budynku mieszkalnego. Ten wykonał obowišzek, ale przedstawiony projekt nie dotyczył samego budynku pensjonatowego, w sprawie którego prowadzono postępowanie. Obejmował również budynek mieszkalny. Oba zostały potraktowane jako jeden wspólny obiekt. PINB ocenił więc, że projekt nie spełnia warunków do legalizacji, i w 2015 r. wydał nakaz rozbiórki budynku pensjonatowego. Po połšczeniu z budynkiem mieszkalnym zamiast jednego budynku pensjonatowego z częœciš gastronomicznš i mieszkalnš, jak przewidywało pozwolenie na budowę z 1999 r., powstał bowiem znacznie większy obiekt. Jest wyższy, ma inny kšt nachylenia dachu, więcej kondygnacji, a mniej powierzchni parkingowej i biologicznie czynnej, niż przewidujš zapisy miejscowego planu.

Powstał jednak problem, gdyż budynki mieszkalny i pensjonatowy stworzyły jednš całoœć, bez możliwoœci wydzielenia z nakazu rozbiórki domu mieszkalnego – stwierdził wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie. Oznaczało to, że nakaz rozbiórki miałby w istocie dotyczyć całego obiektu, czyli obu budynków.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Krakowie Jan Z. zwrócił uwagę, że z uwagi na tworzenie przez oba budynki jednolitej całoœci, bez możliwoœci ich wydzielenia, nakaz rozbiórki pensjonatu ingeruje w częœć mieszkalnš, nieobjętš postępowaniem w tej sprawie i legalnie użytkowanš.

WSA uznał skargę za uzasadnionš i uchylił zaskarżone decyzje. Stwierdził, że w postępowaniu legalizacyjnym należy stosować aktualne przepisy planu, ale ocenie zgodnoœci z nim nie powinna podlegać całoœć inwestycji, czyli budynek pensjonatowy, lecz tylko istotne odstępstwa od projektu. Wytknšł też organom nadzoru budowlanego wiele błędów. Nie ustaliły one i nie wyjaœniły, dlaczego uważajš za koniecznš legalizację – lub rozbiórkę – także budynku mieszkalnego. Przyjęły i oceniały projekt zamienny, dotyczšcy obu budynków połšczonych w jeden obiekt, gdy postępowanie legalizacyjne dotyczyło tylko budynku pensjonatowego. A jeżeli budynek mieszkalny, do którego został dobudowany budynek pensjonatowy, został wybudowany legalnie, nie jest dopuszczalne orzekanie o rozbiórce obiektu, składajšcego się z dwóch budynków o różnym stanie prawnym – podkreœlił sšd.

I z tym problemem będš się teraz ponownie mierzyć organy budowlane.

sygnatura akt: II SA/Kr 531/17

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL