Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu, która reguluje kwestie usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, np. pomników gloryfikujšcych ustrój totalitarny. Obejmuje ona też zakazem nadawanie nazw propagujšcych totalitaryzm np. szkołom.

Nowelizacja przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwolš na usunięcie z przestrzeni publicznej budowli gloryfikujšcych ustrój totalitarny. Te kwestie porzšdkuje już ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urzšdzeń użytecznoœci publicznej.

Daje ona ogólnš definicję propagowania komunizmu i wskazuje rozwišzania, dzięki którym zakazane zostało nadawanie przez jednostki samorzšdu terytorialnego nazw budowlom, obiektom i urzšdzeniom użytecznoœci publicznej, w tym drogom, ulicom, mostom i placom, które upamiętniajš lub propagujš osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujšce komunizm lub inny ustrój totalitarny. Ustawa eliminuje także z przestrzeni publicznej już istniejšce symbole ustrojów totalitarnych.

W ustawie z kwietnia ub.r. nie została jednak precyzyjnie uregulowana kwestia usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, takich jak pomniki, obeliski, popiersia, tablice pamištkowe, napisy i znaki. Obecna nowelizacja wprowadza przepis, który okreœla katalog obiektów budowlanych niezgodnych z ustawš. Dotyczy to m.in. budowli, obiektów i urzšdzeń użytecznoœci publicznej, pomników, obelisków, popiersi, płyt i tablic pamištkowych, napisów i znaków, kopców, kolumn, rzeŸb, posšgów.

Przepisów ustawy nie stosuje się do pomników niewystawionych na widok publiczny, znajdujšcych się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku, wystawionych na widok publiczny w ramach działalnoœci artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej lub o podobnym charakterze, w celu innym niż propagowanie ustroju totalitarnego, wpisanych samodzielnie albo jako częœć większej całoœci do rejestru zabytków.

Proceduralnym zabezpieczeniem stosowania ustawy jest przyznanie wojewodom kompetencji w zakresie usuwania pomników propagujšcych ustrój totalitarny. Wojewodowie będš wydawać decyzje nakazujšce usunięcie zakazanych pomników. Warunkiem wydania decyzji będzie, podobnie jak w przypadku nazw ulic, pozytywna opinia Instytutu Pamięci Narodowej. Organem odwoławczym w tych sprawach będzie minister właœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nowela rozszerza katalog obiektów i urzšdzeń użytecznoœci publicznej, które nie będš mogły nosić nazw propagujšcych komunizm lub inny ustrój totalitarny o szkoły i ich zespoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury i instytucje społeczne. Zgodnie z nowelš Instytut Pamięci Narodowej będzie miał miesišc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie więcej niż dwa miesišce na wydanie opinii potwierdzajšcej niezgodnoœć nazwy budowli, obiektu lub urzšdzenia użytecznoœci publicznej z ustawš.

Właœciciel albo użytkownik wieczysty nieruchomoœci, na której w dniu wejœcia w życie ustawy znajduje się pomnik upamiętniajšcy osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujšce komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujšcy taki ustrój w inny sposób, usuwa ten pomnik w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejœcia w życie.

W przypadku wykonania obowišzku, koszty usunięcia pomnika zwraca Skarb Państwa ze œrodków budżetu państwa, których dysponentem jest wojewoda, jeżeli właœciciel albo użytkownik wieczysty nieruchomoœci, na której znajdował się pomnik, nie uczestniczył w procedurze wzniesienia tego pomnika.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL