Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

TK: niekonstytucyjne zapisy dot. wznowień spraw "referendalnych"

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Przepisy ustaw o referendach nieprzewidujšce wznowienia postępowania po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy w tzw. sšdowym przyspieszonym trybie wyborczym sš niezgodne z konstytucjš - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.

TK ogłosił wyrok w sprawie zapisów ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy o referendum lokalnym, które wykluczajš możliwoœć wznawiania postępowań rozpatrywanych przez sšdy w specjalnym trybie przewidzianym w tych ustawach. Przepisy te w marcu 2015 r. zaskarżyła do TK ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Zgodnie z tymi przepisami, jeœli na przykład plakaty, ulotki, hasła lub inne formy prowadzonej kampanii referendalnej zawierajš dane lub informacje nieprawdziwe można wystšpić do sšdu okręgowego z wnioskiem w sprawie zakazu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji bšdŸ ich sprostowania. Sšd okręgowy musi wydać postanowienie w takiej sprawie w cišgu 24 godzin. Kolejne 24 godziny strony majš na wniesienie ewentualnego zażalenia do sšdu apelacyjnego, który też ma 24 godziny na rozpatrzenie sprawy w II instancji. "Od postanowienia sšdu apelacyjnego nie przysługuje œrodek prawny i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu" - wskazano w przepisach.

RPO dowodziła jednak, że przyjęcie szczególnego trybu postępowania w ustawach referendalnych - w tym skrócenie czasu, w jakim sšd musi rozpoznać wniosek, a następnie zażalenie - "może prowadzić do sytuacji, w których orzeczenie sšdu nie będzie odpowiadało prawdzie materialnej". "Oznacza to, że ryzyko wystšpienia poważnych wadliwoœci w tego typu postępowaniach jest bardzo duże" - zaznaczała RPO wskazujšc jednoczeœnie, że mimo tego faktu ustawy wykluczyły ewentualnoœć wznowień.

"Skutkiem takiego ukształtowania procedury sšdowej nie może być utrzymywanie rozstrzygnięcia nieodpowiadajšcego wymogom praworzšdnoœci" - przyznał w uzasadnieniu wyroku sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski podzielajšc argumentację RPO.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego można żšdać wznowienia postępowania np., gdy w składzie sšdu uczestniczyła osoba nieuprawniona lub wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL