Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę metropolitalnš dla woj. ślšskiego

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystoœci podpisania ustawy o zwišzku metropolitalnym dla woj. œlšskiego, w urzędzie wojewódzkim w Katowicach. Po spełnieniu przewidzianych ustawš wymogów, metropolia w woj. œlšskim powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zaczšć działać 1 stycznia 2018 r.
PAP/Andrzej Grygiel
Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek w Katowicach ustawę o zwišzku metropolitalnym dla woj. œlšskiego. Po spełnieniu przewidzianych ustawš wymogów, metropolia w woj. œlšskim powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zaczšć działać 1 stycznia 2018 r.

 Utworzenie zwišzku wykonujšcego częœć zadań publicznych od lat postulujš samorzšdy konurbacji katowickiej. Prace nad rzšdowym projektem ustawy Sejm rozpoczšł 10 lutego br., przyjmujšc go 9 marca; tydzień póŸniej bez poprawek przyjšł go też Senat.

Przygotowana przez MSWiA ustawa dla woj. œlšskiego zastšpi dotychczasowš, przyjętš przez rzšd PO-PSL i podpisanš przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym. Według rzšdu zawierała ona szereg wad i nie została wdrożona.

Zgodnie z intencjš rzšdu i samorzšdów zwišzek metropolitalny w woj. œlšskim powinien powstać na gruncie nowej ustawy 1 lipca 2017 r., a zaczšć działać - 1 stycznia 2018 r. Stanie się tak, jeżeli Rada Ministrów do 30 czerwca br. wyda rozporzšdzenie tworzšce metropolię. Wczeœniej samorzšd Katowic przygotuje stosowny wniosek, zawierajšcy m.in. wynik konsultacji wœród mieszkańców zainteresowanych miast.

Według ustawy zwišzek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. œlšskiego, charakteryzujšcych się istnieniem silnych powišzań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym. Jednym z kryteriów jest też liczba mieszkańców przyszłej metropolii - okreœlona na co najmniej 2 mln osób.

Zwišzek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru zwišzku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilnoœci miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze zwišzku oraz promocji zwišzku i jego obszaru.

We wtorek prezydent Œwiętochłowic Dawid Kostempski poinformował PAP, że w dotychczasowych konsultacjach dotyczšcych m.in. delimitacji przyszłego zwišzku, chęć jego współtworzenia zgłosiło dotšd 40 miast i gmin regionu. Liczš one łšcznie 2,3 mln mieszkańców, co powinno przekładać się na œrodki dla metropolii - okreœlone w ustawie 5-procentowym udziałem w podatku PIT - na poziomie 280-300 mln zł.

Ustawa wchodzi w życie następnego dnia po publikacji.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL