Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Nowa instytucja odpowiedzialna za ochronę środowiska

Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki
Generalny dyrektor ochrony œrodowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony œrodowiska stworzš jednš instytucję. Przy okazji będš roszady kadrowe.

Rada Ministrów chce zreformować instytucje zajmujšce się ochronš œrodowiska i przyrody.

We wtorek przyjęła projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na œrodowisko.

Chodzi o generalnego dyrektora ochrony œrodowiska (GDOŒ) oraz regionalnych dyrektorów ochrony œrodowiska (RDOŒ).

GDOŒ wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska, która jest państwowš jednostkš budżetowš. Z kolei RDOŒ działa przy pomocy regionalnych dyrekcji. Każda z tych instytucji, a jest ich 16, jest również państwowš jednostkš budżetowš. Oznacza to, że funkcjonuje w sumie 17 państwowych jednostek budżetowych zajmujšcych się problemami œrodowiska.

Zdaniem rzšdu wymusza to zatrudnienie w każdej jednostce pracowników administracji, kadr oraz działu finansowego.

Obecnie w GDOŒ i regionalnych dyrekcjach w administracji pracuje 209 pracowników, co stanowi 16 proc. ogółu zatrudnionych. W sumie bowiem w GDOŒ oraz regionalnych dyrekcjach pracuje 1260 osób.

Rzšd uważa, że generuje to dodatkowe koszty funkcjonowania tych jednostek.

Z tego m.in. powodu proponuje uproszczenie struktur organizacyjnych obsługujšcych GDOŒ i RDOŒ.

Rada Ministrów podkreœla jednoczeœnie w projekcie, że nie chce ich likwidować, tylko przekształcić w nowš instytucję w celu usprawnienia ich funkcjonowania.

Do ich obsługi zostanie powołana jedna instytucja o charakterze jednostki budżetowej. Będzie to Dyrekcja Ochrony Œrodowiska (DOŒ). Pokieruje niš generalny dyrektor ochrony œrodowiska. W jej skład wejdš centrala i oddziały regionalne. Dzięki temu ma się zmniejszyć koszt obsługi finansowej i kadrowej.

W centrali zostanš skonsolidowane: kadry, finanse i administracja, zarzšdzanie majštkiem, inwestycje, remonty itp.

Statut nowej jednostki okreœli minister w formie rozporzšdzenia. W takiej samej formie ustali też terytorialny zasięg RDOŒ oraz liczbę ich siedzib.

Dzięki temu zdaniem rzšdu instytucje zajmujšce się ochronš œrodowiska będš działać lepiej.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL